ÑTC tieáp
Hoäi Ñoàng vaø UÛy Ban Haønh Chính mieàn Lazio
ñeán chuùc möøng Naêm Môùi"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Hoäi Ñoàng vaø UÛy Ban Haønh Chính mieàn Lazio ñeán chuùc möøng Naêm Môùi.

Vatican - 16.01.99 - Saùng thöù Baûy,16/01/99, ÑTC tieáp caùc vieân chöùc Hoäi Ñoàng vaø UÛy Ban Haønh Chính mieàn Lazio, do hai oâng Piero Baladoni vaø Luca Borgomeo höôùng daãn, ñeán chuùc möøng Naêm Môùi.

Baøi dieãn vaên ñoïc cho caùc vieân chöùc mieàn Lazio, laø mieàn coù thuû ñoâ Roma, ñöôïc taäp trung vaøo Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000. ÑTC noùi: Ñaïi Toaøn Xaù, trong yù nghóa saâu xa cuûa bieán coá naøy, vöôït qua bieân giôùi Giaùo Hoäi vaø coù lieân heä caû ñeán caùc vò quaûn trò ñôøi soáng coâng coäng. Caùc vò naøy coù traùch nhieäm thöïc hieän nhöõng chôø ñôïi veà coâng bình vaø veà tình lieân ñôùi cuûa ngöôøi daân, baèng vieäc töï vaán löông taâm luoân luoân xem mình ñaõ coá gaéng ñeå ñem ñeán cho moïi ngöôøi nhöõng cô hoäi thuaän tieän hay khoâng, nhaát laø veà nhöõng gì lieân heä ñeán coâng aên vieäc laøm.

ÑTC noùi tieáp: Ñaïi Toaøn Xaù laø bieán coá thieâng lieâng, lieân heä tröôùc heát ñeán ñôøi soáng caùc tín höõu. Nhöng, khoâng ai coù theå boû qua bieán coá quan troïng cuûa vieäc Chuùa Kitoâ sinh ra cho toaøn theå nhaân loaïi, boû qua söï hieän dieän soáng ñoäng vaø tích cöïc cuûa caùc tín höõu Kitoâ treân theá giôùi vaø boû qua nhöõng ñoøi hoûi lieân læ veà moät cuoäc canh taân saâu xa maø caùc leã nghi cuûa Ñaïi Toaøn Xaù ñöôïc Giaùo Hoäi cöû haønh cho coäng ñoàng caùc tín höõu; ñaây laø moät bieán coá vó ñaïi vöôït qua bieân giôùi cuûa Giaùo Hoäi, vaø trong caùch naøo ñoù lieân heä ñeán xaõ hoäi vaø caùc theå cheá daân söï. Ñoái vôùi ÑTC, ngöôøi coù tin ngöôõng hay khoâng tín ngöôõng ñeàu ñöôïc Ñaïi Toaøn Xaù thuùc ñaåy caùch rieâng ñeán vieäc suy tö veà chöông trình cöùu roãi nhö ñöôïc ghi laïi trong Thaùnh Kinh, ñeå thu löôïm nhöõng chæ daãn quí baùu veà söï cao caû cuûa con ngöôøi: con ngöôøi gaëp ñöôïc söï naâng cao troïn veïn cuûa mình nôi Chuùa Kitoâ. ÑTC noùi: "Vieãn töôïng naøy thoâi thuùc caùc vò traùch nhieäm haønh chính suy tö laïi phaåm chaát cuûa coâng vieäc phuïc vuï mình ñoái vôùi ngöôøi daân, thoâi thuùc tìm hieåu laïi nhöõng lyù do saâu xa cuûa vieäc phuïc vuï naøy vaø laønh maïnh hoùa moãi ngaøy moät hôn nhöõng muïc tieâu vaø thöïc hieän caùch hoaøn haûo coâng vieäc phuïc vuï naøy".

ÑTC coøn nhaéc theâm raèng: Ñaïi Toaøn Xaù laø thôøi gian taùi laäp söï coâng bình cuûa Thieân Chuùa giöõa loaøi ngöôøi, theo truyeàn thoáng Thaùnh Kinh, ñöôïc tieáp nhaän vaø khai trieån bôûi giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh. ÑTC quaû quyeát: "Do vieäc suy tö veà yù nghóa saâu xa cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, caùc vò coù traùch nhieäm haønh chính ñöôïc thuùc ñaåy coäng taùc moät caùch xaây döïng vôùi caùc löïc löôïng xaõ hoäi vaø kinh doanh, ñöôïc thuùc ñaåy tìm kieám moät neàn hoøa bình: neàn hoøa bình chæ phaùt xuaát bôûi vieäc khöôùc töø caùc ñaëc aân vaø bôûi vieäc toân troïng caùc quyeàn cuûa moïi ngöôøi, nhaát laø cuûa caùc ngöôøi yeáu heøn vaø bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi. Caùc vò haønh chính cuõng ñöôïc thuùc ñaåy trôû neân nhöõng ngöôøi coå voõ caùc cuoäc ñoái thoaïi giöõa ngöôøi daân thuoäc caùc neàn vaên hoùa vaø toân giaùo khaùc nhau, hieän dieän trong laõnh thoå cuûa mình - ñöôïc thuùc ñaåy choáng laïi moïi hình thöùc kyø thò chuûng toäc vaø baát khoan dung, ñöôïc thuùc ñaåy ñeán gaëp gôõ baèng moïi caùch taát caû nhöõng ai cho tôùi luùc naøy bò tröøng phaït trong nhöõng öôùc voïng chính ñaùng cuûa hoï. Trong dòp naøy, ÑTC ñaõ taëng caùc vò haønh chaùnh mieàn Lazio böùc thö môùi ñaây ngaøi göûi cho giôùi lao ñoäng trong khuoân khoå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Giaùo Phaän Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page