ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc Bosnia-Erzegovina
ñeán vieáng Toaø Thaùnh "Ad Limina"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Bosnia-Erzegovina "Ad Limina".

Vatican - 15.01.99 - Saùng thöù Saùu,15/01/99, ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Bosni-Erzegovin ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina), do Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljic, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Sarajevo höôùng daãn. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò chuû chaên, sau nhieàu naêm chieán tranh, ÑTC ñaõ khuyeán khích caùc vò giaùm muïc "haõy trôû neân nhöõng söù giaû khoâng bieát meät moûi cuûa söï hoøa giaûi". Roài ÑTC caàu chuùc cho heát thaûy, sau caùc vuï taøn phaù cuûa chieán tranh, "moät töông lai töï do, lieân ñôùi vaø hoøa bình".

Trong thôøi ñaïi khoù khaên sau chieán tranh vaø coù nhieàu haäu quaû taøn phaù trong mieàn Balcan, ÑTC nhìn veà töông lai, vaø ca ngôïi yù chí cuûa ngöôøi daân quyeát laäïp laïi ñôøi soáng bình thöôøng. Chính trong boái caûnh naøy, ÑTC ca ngôïi caùch rieâng quyeát ñònh cuûa caùc Giaùm Muïc Bosni-Erzegovin veà vieäc daønh Naêm 1999 nhö laø "Naêm cuûa Hoøa Giaûi".

Nhaéc laïi lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljic noùi leân trong dieãn vaên chaøo möøng vaø töôøng trình veà tình hình ñòa phöông: "nhöõng vui möøng vaø nhöõng hy voïng, nhöõng lo laéng vaø nhöõng lo sôï" ñaõ ñaùnh daáu saâu ñaëm ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi vaø troïn caû queâ höông trong thaäp nieân vöøa qua, ÑTC khoâng queân noùi ñeán "nhieàu vuï can thieäp cuûa Toøa Thaùnh ñeå ñem laïi hoøa bình, tha thöù vaø hoøa giaûi cho mieàn naøy". ÑTC caàu chuùc nhö sau: öôùc gì mieàn naøy coù theå trôû neân, cuøng vôùi toaøn mieàn Nam Chaâu AÂu, moät nôi ôû cuûa hoøa bình, trong toân troïng phaåm giaù vaø caùc quyeàn cuûa moïi ngöôøi.

Sau nhöõng vuï taøn phaù, ÑTC nhaéc ñeán caùch rieâng boån phaän "toå chöùc laïi ñôøi soáng giaùo phaän vaø caùc giaùo xöù vaø ñoàng thôøi boån phaän tieáp tuïc giuùp ñôõ caùc daân toäc ñòa phöông xaây döïng laïi nhöõng gì ñaõ bò phaù huûy bôûi söï taøn baïo cuûa chieán tranh vaø boån phaän ñem ñeán cho ngöôøi daân nieàm hy voïng veà moät töông lai hoøa bình". ÑTC noùi: "Xin quyù Ñöùc Cha haõy tieáp tuïc beânh vöïc caùc quyeàn baát khaû di nhöôïng cuûa moãi moät con ngöôøi vaø cuûa moãi moät daân toäc, nhö caùc Ñöùc Cha ñaõ laøm töø luùc xaåy ra cuoäc tranh chaáp ñaãm maùu: cuoäc tranh chaáp naøy ñeå laïi sau ñoù nhöõng thuø gheùt, nghi kò cheát choùc, di taûn... vöøa cöôõng eùp caû moät daân toäc phaûi ra ñi khoûi mieàn ñaát maø hoï ñaõ soáng töø bao theá kyû". Trong caùc boùng toái hieän nay, ÑTC nhaéc ñeán vôùi nhieàu lo laéng "vieäc chöa coù giaûi phaùp cho vaán ñeà gay go cuûa vieäc caùc ngöôøi tò naïn trôû veà laøng maïc, thaønh phoá cuûa hoï. Vieäc giaûi quyeát naøy ñoøi nhöõng ñieàu kieän khoâng thieân vò giöõa caùc nhoùm chuûng toäc vaø toân giaùo, nghóa laø khoâng uûng hoï beân naøy ñeå gaây thieät haïi cho beân kia". Ngaøi noùi nhö sau: "Caùc quyeàn caên baûn phaûi ñöôïc baûo ñaûm cho moïi ngöôøi, nhöõng cô hoäi thuaän tieän nhö vaäy, cuõng phaûi ñöôïc ñem ñeán cho moãi moät ngöôøi".

Sau cuøng, ÑTC noùi ñeán vieäc ñoái thoaïi: caàn phaûi tieáp tuïc vôùi tinh thaàn cuûa nhöõng vò chuû chaên, trong söï toân troïng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa caùc ngöôøi laøm chính trò. Trong laõnh vöïc toân giaùo, ÑTC khuyeán khích caùc Giaùm Muïc Bosni-Erzegovin tieáp tuïc tin töôûng daán thaân cho coâng cuoäc ñaïi keát vaø ñoái thoaïi vôùi anh chò em Chính Thoáng cuõng nhö vôùi caùc coäng ñoàng Do Thaùi vaø Hoài Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page