ÑTC tieáp caùc chuyeân vieân
cuûa hai cô quan Toøa Thaùnh
Thö Vieän Vatican vaø
Sôû Vaên Thö Maät Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc chuyeân vieân cuûa hai cô quan Toøa Thaùnh: Thö Vieän Vatican vaø Sôû Vaên Thö Maät Toøa Thaùnh.

Vatican - 15.01.99 - Saùng thöù Saùu, ÑTC tieáp caùc chuyeân vieân cuûa Thö Vieän Vatican vaø Sôû Vaên Thö Maät cuûa Toøa Thaùnh. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc chuyeân vieân, ÑTC noùi: Vieäc chaêm lo cho khoâng bieát bao pho saùch vaø nhöõng Vaên Thö quí giaù cuûa Sôû Vaên Thö Maät vaø cuûa Thö Vieän Vatican laø moät coâng vieäc teá nhò vaø phöùc taïp. Coâng vieäc naøy khoâng phaûi chæ keâ khai hay tu boå laø xong, nhöng coøn laø moät vieäc söu taàm chuù yù, ñeå bieát nhöõng muïc tieâu quan troïng hôn: laø coâng boá nhöõng baûn vaên voâ giaù naøy, vöøa xeáp ñaët ñeå caùc taøi lieäu ñoù tuøy quyeàn söû duïng cuûa Toøa Thaùnh vaø cuûa caùc hoïc giaû treân caû theá giôùi.

ÑTC noùi: Trong caùc vaên baûn ñöôïc giöõ taïi hai cô quan naøy, caùc Vò Keá Nghieäp Pheâroâ thöïc ra ñaõ thaáy roõ: khoâng nhöõng ñaây laø nhöõng kho taøng quí baùu veà vaên hoùa vaø ngheä thuaät, maø coøn laø moät neàn taûng cho vieäc tham khaûo veà Giaùo Huaán cuûa caùc Vò Giaùo Hoaøng vaø veà chính loäâ trình cuûa Giaùo Hoäi. Roài ngaøi theâm: "Caùc baûn vaên ñaùng toân troïng naøy chöùa ñöïng vaø truyeàn ñi trong caùch naøo ñoù chính hoài kyù cuûa Giaùo Hoäi vaø do ñoù tính caùch lieân tuïc cuûa vieäc phuïc vuï toâng ñoà qua caùc theá kyû, vôùi nhöõng boùng toái vaø aùnh saùng, caû hai caàn bieát ñeán vaø laøm cho ngöôøi khaùc bieát ñeán, khoâng moät sôï haõi naøo caû, traùi laïi vôùi taâm hoàn bieát ôn daâng leân Chuùa, Ñaáng khoâng bao giôø ngöøng höôùng daãn Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi giöõa nhöõng thaêng traàm cuûa theá giôùi naøy".

Keát thuùc baøi noùi chuyeän, ÑTC tha thieát nhaén nhuû caùc vieân chöùc cuûa hai cô quan Toøa Thaùnh, nhö sau: "Toâi caûm thaáy coù boån phaän noùi rieâng vôùi anh chò em: Anh chò em haõy yeâu meán, haõy toân troïng vaø haõy beânh vöïc gia taøi lôùn lao naøy do caùc Vò Giaùo Hoaøng ñaõ thieát laäp trong caùc theá kyû. Ñaây laø nhöõng taøi saûn quí baùu cuûa Toøa Thaùnh phaûi ñöôïc gìn giöõ moät caùch raát caån thaän. Veà caùc taøi saûn naøy, nhö moïi ngöôøi ñaõ roõ, chæ coù vò Giaùo Hoaøng môùi coù quyeàn ñònh ñoaït maø thoâi. Vì theá, moãi moät ngöôøi trong anh chò em haõy chu toaøn nhieäm vuï quaûn lyù, vôùi söï chu ñaùo toái ña, nhöõng taøi saûn naøy cuûa Toøa Thaùnh, vôùi yù thöùc roõ raøng veà vieäc phuïc vuï Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi".


ÑTC tieáp Thuû Töôùng Albanie

ÑTC tieáp Thuû Töôùng Albanie.

Vatican - 15.01.99 - Tröa thöù Saùu, Tieán Só Navarro Valls, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, cho phoå bieán baûn thoâng caùo sau ñaây:

"Saùng nay 15/01/99, ÑTC tieáp OÂng Pandeli Majko, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng caùc Boäï Tröôûng cuûa Coäng Hoøa Albanie. Chính Thuû Töôùng sau ñoù ñaõ gaëp Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh. Trong buoåi tieáp kieán, OÂng Pandeli Majko ñaõ trình baøy veà tình hình hieän nay cuûa Albanie, trong boái caûnh cuûa thôøi kyø khoù khaên taïi Kosovo vaø mieàn Balkan".

Thoâng caùo vieát tieáp: "Trong nhöõng cuoäc gaëp gôõ naøy hai beân cuõng ñaõ duyeät laïi nhöõng moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc Albanie, sau khi coâng boá Hieán Phaùp môùi".

Theo ñaøi Vatican, ÑTC cuõng tieáp ñoaøn tuøy tuøng cuûa Thuû Töôùng, goàm coù phu nhaân vaø moät soá nhaân vaät trong Chính Phuû Albanie.

Sau Thuû Töôùng Albanie, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Julian Barrio Barrio (hai laàn chöõ Barrio), Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Compostela (Taây Ban Nha) vaø ñoaøn tuøy tuøng. Tieáp sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Viena beân AÙo Quoác, vaø Ñöùc Cha Jozef Zycinski, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lublino, beân Ba Lan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page