Chuùa Gieâsu
vôùi neùt maët cuûa nhaø caùch maïng
Che Guevara

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuùa Gieâsu vôùi neùt maët cuûa nhaø caùch maïng Che Guevara.

London [Apic 10/1/99] - Moät bích chöông veõ hình Chuùa Gieâsu vôùi göông maët cuûa nhaø caùch maïng Marxit Che Guevara taïi Anh Quoác, ñang taïo ra nhieàu phaûn öùng soâi noãi nôi caùc tín höõu.

Taám bích chöông gôïi laïi böùc chaân dung traéng ñen cuûa Che Guevara raát thònh haønh treân khaép theá giôùi trong hai thaäp nieân 60 vaø 70. Böùc chaân dung cuûa nhaø caùch maïng Marxit naøy ñaõ ñöôïc in vaø baùn ñeán caû haèng trieäu aán baûn.

Treân taám bích chöông hieän ñang daùn taïi caùc nôi beân Anh Quoác, ngöôøi ta thaáy moät Chuùa Gieâsu vôùi göông maët cuûa Che Guevara. Chæ khaùc coù ñieàu laø chieác muû beret cuûa nhaø caùch maïng Marxit ñöôïc thay theá baèng moät maõo gai. Beân duôùi böùc chaân dung, ngöôøi ta ñoïc ñöôïc haøng chöõ chuù thích nhö sau: "Hieàn laønh vaø khieâm nhöôïng ö? Laøm gì coù chuyeän ñoù. Naøo chuùng ta haõy khaùm phaù con ngöôøi ñích thöïc cuûa Chuùa Gieâsu. Heïn gaëp nhau taïi Nhaø Thôø, ngaøy 4/4", töùc ngaøy Leã Phuïc Sinh.

Tom Ambrose, thoâng tín vieân cuûa haõng thoâng taán ñaïi keát Eni, kieâm thö kyù cuûa haõng quaûng caùo ñang laøm vieäc cho caùc Giaùo Hoäi, ñaõ giaûi thích nhö sau: "Chuùng toâi muoán cho thaáy raèng Chuùa Gieâsu Kitoâ laø nhaø caùch maïng væ ñaïi nhöùt cuûa moïi thôøi ñaïi". Nhöng Ñöùc Cha Nigel McCulloch, giaùm muïc Wakefield vaø phaùt ngoân vieân cuûa caùc giaùm muïc Anh Giaùo trong laõnh vöïc truyeàn thoâng, ñaõ goïi bích chöông naøy laø "löøa bòp". Ngaøi noùi nhö sau: "Cho daãu vôùi moät duïng yù toát ñi nöõa, bích chöông khoâng coù moät neàn taûng kinh thaùnh ñuùng ñaén. Chuùa Gieâsu laø moät nhaø caùch maïng, nhöng Ngaøi ñaõ chöùng toû roõ raøng raèng Ngaøi khoâng phaûi laø moät nhaø caùch maïng chính trò vaø baïo ñoäng".

Veà phaàn mình, nguôøi phaùt ngoân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø linh muïc Kieran Conry thì nhaän ñònh raèng "hình aûnh cuûa moät nhaø caùch maïng treân nguyeân taéc laø ñuùng, nhöng Chuùa Gieâsu khoâng heà laõnh ñaïo moät cuoäc caùch maïng quaân phieät".

Che Guevara, ngöôøi ñaõ töøng laø ngöôøi huøng cuûa caû moät theá heä sinh vieân, voán laø moät baùc só Argentina tình nguyeän phuïc vuï cuoäc caùch maïng taïi Cuba do Fidel Castro laõnh ñaïo. Naêm 1965, sau khi ñaõ naém giöõ moät soá chöùc vuï döôùi cheá ñoä Castro, oâng gia nhaäp du kích quaân taïi Bolivia vaø bò gieát taïi ñaây naêm 1967.


Back to Radio Veritas Asia Home Page