ÑTC chuû toïa Hoäi Nghò Hoàng Y
veà vieäc Phong Hieån Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû toïa Hoäi Nghò Hoàng Y veà vieäc Phong Hieån Thaùnh.

Vatican - 09.01.99 - Saùng thöù Baåy, muøng 9 thaùng Gieâng 1999, vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC, Hoäi Nghò Hoàng Y ñöôïc trieäu taäp ñeå boû phieáu veà vuï Phong Hieån Thaùnh cho ba Vò Chaân Phöôùc: Chaân Phöôùc Marcellin Benoit Joseph Champagnat, linh muïc ngöôøi Phaùp, thuoäc Hoäïi Doøng Ñöùc Maria , saùng laäp Tu Hoäi Caùc Tieåu Ñeäï cuûa Ñöùc Maria, - Chaân Phöôùc Giovanni Calabria, linh muïc ngöôøi YÙ, saùng laäp Caùc Tu Hoäi Caùc Ñaày Tôù ngheøo (ngaønh Nam) vaø Caùc Ñaày Tôù ngheøo (ngaønh Nöõ) cuûa Chuùa Quan Phoøng. - Chaân Phöôùc Agostina Livia Pietrantoni, Nöõ Tu nguôøi YÙ, thuoäc Tu Hoäi caùc Nöõ Tu Baùc AÙi do Thaùnh Jeanne Antide Thouret, ngöôøi Phaùp, saùng laäp, theo tinh thaàn Thaùnh Vincent de Paul.

Tham döï Hoäi Nghò coù caùc Vò Hoàng Y, Giaùo Chuû, Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc vaø nhieàu nguôøi khaùc ñöôïc môøi. ÑTC AÁn ñònh: Leã Phong Hieån Thaùnh cho ba vò Chaân Phöôùc noùi treân, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 18 thaùng Tö 1999 tôùi ñaây, Chuùa Nhaät thöù ba Phuïc Sinh.

Chaân Phöôùc Champagnat, sinh taïi Lyon (Phaùp) thaùng 5 naêm 1789, tröôùc ngaøy Caùch Maïng Phaùp, saùng laäp Doøng Maristes, hieän nay coù hôn 4 ngaøn tu só hoaït ñoäng taïi 30 quoác gia khaùc nhau treân theá giôùi, chuyeân veà caùc tröôøng hoïc vaø caùc hoäi ñoaøn thanh nieân.

Chaân Phöôùc Giovanni Calabria, moät linh muïc raát ñöôïc ngöôøi daân yeâu meán, sinh taïi Verona (Baéc YÙ), soáng trong nhöõng naêm töø 1873 ñeán 1954. Saùng laäp gia ñình tu hoäi Chuùa Quan Phoøng chuyeân rieâng veà vieäc chaêm soùc caùc thanh thieáu nieân bò boû rôi, caùc ngöôøi giaø yeáu, taøn taät khoâng ai giuùp ñôõ. Caùc tu só caû hai ngaønh Nam vaø Nöõ hieän nay laø 500, hoaït ñoäng taïi caùc Chaâu khaùc nhau.

Chaân Phöôùc Agostina Livia Pietrantoni, sinh naêm 1864 taïi Pezzaglia Sabina, (YÙ), qua ñôøi taïi Roma naêm 1919, Y Taù taïi Beänh Vieän Santo Spirito (keá beân Vatican) bò moät trong caùc beänh nhaân saùt haïi.

Nhaân Leã Phong Hieån Thaùnh cho Ba Chaân Phöôùc treân ñaây, chuùng toâi xin nhaéc laïi: Trong 20 naêm cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ toân phong 280 vò leân Baäc Hieån Thaùnh, trong soá naøy coù 246 vò Töû Ñaïo (Vieät Nam 117 vò, Ñaïi Haøn 103 vò) vaø 34 vò khoâng töû ñaïo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page