Söù Ñieäp cuûa ÑTC
veà Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân thöù 15

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù Ñieäp cuûa ÑTC veà Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân thöù 15.

Vatican - 09.01.99 - Söù Ñieäp cuûa ÑTC veà Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, laàn thöù 15 daøi 6 trang, ñöôïc kyù ngaøy moàng 6 thaùng Gieâng 1999 vöøa qua, Leã Hieån Linh ,vaø ñöôïc coâng boá hoâm thöù baåy moàng 9 thaùng Gieâng 1999, veà ñeà taøi: "Chuùa Cha yeâu thöông caùc con" (xem Ga 16, 27 ).

Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 15 ñöôïc cöû haønh treân caáp baäc quoác gia, vaøo ngaøy 28 thaùng 3/1999 tôùi ñaây, Chuùa Nhaät Leã Laù, vaø cuõng laø ngaøy theá giôùi Thanh Nieân sau cuøng, tröôùc cuoäc gaëp gôõ vó ñaïi ñaõ ñöôïc aán ñònh vaøo Naêm 2000 taïi Roma. Sau ñaây laø nhöõng tö töôûng neàn taûng ñöôïc ÑTC khai trieån trong söù ñieäp:

"Theá gian ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông vaø duø coù nhöõng söï khöôùc töø, theá gian vaãn ñöôïc Ngöôøi yeâu thöông ñeán cuøng: ñaây laø moät söï chaéc chaén neàn taûng vaø an uûi; söï chaéc chaén naøy, trong theá gian hieän nay hôn luùc naøo heát, caàn coù nhöõng chöùng nhaân ñaùng tin, ñeå ñöôïc noùi leân. Vì theá ñieàu quan troïng laø giôùi treû vaø nhaát laø hoï, haõy ñeå mình ñöôïc huaán luyeän "nôi tröôøng hoïc cuûa Chuùa Kitoâ".

ÑTC vieát: Vieäc yù thöùc veà Tình Yeâu Thöông cuûa Thieân Chuùa khoâng theå khoâng thuùc ñaåy caùc tín höõu tieán ñi treân con ñöôøng thaønh thöïc trôû laïi. Nhöng Tình Yeâu Thöông naøy, bò caûn trôû bôûi moät quyeàn löïc kinh khuûng, töùc laø bôûi vieäc con ngöôøi khöôùc töø söï soáng cuûa Thieân Chuùa, ñaõ laõnh nhaän trong Bí Tích Röûa Toäi. Ñaây laø thaûm caûnh lieân læ cuûa con ngöôøi, thöôøng löïa choïn aùch noâ leä, baèng vieäc phuïc tuøng nhöõng sôï haõi, nhöõng öa thích thaát thöôøng, nhöõng taäp quaùn sai laàm, baèng vieäc taïo cho mình nhöõng vò thaàn rieâng, cai trò mình, nhöõng yù thöùc heä laøm cho nhaân loaïi trôû neân heøn haï. Nhöng Thieân Chuùa quaù bieát roõ nhöõng taïo vaät cuûa Ngöôøi vaø Ngöôøi bieát raèng vieäc bieåu loä tình thöông nhieàu theâm maõi seõ ñi ñeán luùc laøm cho con ngöôøi chaùn gheùt toäi loãi: do ñoù, Nguôøi vaãn tieáp tuïc tha thöù qua Bí Tích Hoøa Giaûi. Vaø vì theá caàn phaûi hieåu roõ taàm möùc vaø yù nghóa cuûa Bí Tích naøy.

ÑTC vieát tieáp: AÊn naên saùm hoái beân trong khoâng ñuû ñeå ñöôïc ôn tha thöù cuûa Thieân Chuùa: vieäc hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa seõ nhaän ñöôïc qua vieäc hoøa giaûi vôùi coäng ñoàng Giaùo Hoäi, ñöôïc thöïc hieän trong cöû chæ cuï theå cuûa bí tích saùm hoái vaø cuûa söï doác quyeát tieán veà ñôøi soáng môùi, tröôùc maët thöøa taùc vieân cuûa Giaùo Hoäi. Phöông döôïc naøy, tieác thay, ngöôøi thôøi nay ít duøng tôùi, vì ngöôøi ta maát ñi daàn daàn chính quan nieäm veà toäi loãi. Ño ñoù, vaãn theo ÑTC, raát nhieàu vaán ñeà vaø khoù khaên cuûa thôøi ta tuøy thuoäc vaøo ñoù. Vì theá ÑTC môøi goïi giôùi treû taùi khaùm phaù söï xinh ñeïp vaø söï phong phuù cuûa Bí Tích saùm hoái, baèng vieäc ñeán vôùi bí tích naày, vôùi loøng tín nhieäm vaøo tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa.

ÑTC vieát theâm: "Do tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa, cuõng phaùt xuaát tình yeâu thöông ñoái vôùi tha nhaân. Hai giôùi raên naøy khoâng theå thay theá cho nhau ñöôïc, choïn caùi naøy, boû caùi kia; nhöng noù lieân keát maät thieát vôùi nhau ñeán ñoä khoâng theå tuaân giöõ giôùi raên naøy maø khoâng thöïc haønh giôùi raên kia. Chính vì theá chuùng ta hieåu yù nghóa saâu xa cuûa vieäc löïa choïn öu tieân cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi, moãi ngaøy moãi gia taêng, caû taïi caùc nöôùc vaãn ñöôïc coi laø giaàu coù. ÑTC nhaén nhaán maïnh raèng: Giaùo Hoäi phaûi daán thaân caû trong vaán ñeà xaõ hoäi vaø chính trò nöõa, bôûi vì vaán ñeà ngheøo khoå trong theá giôùi naøy tuøy thuoäc vaøo nhöõng ñieàu kieän cuï theå cuûa khai thaùc vaø baát coâng.

ÑTC keát thuùc: "Ñaây laø nhöõng cô caáu toäi loãi", khoâng theå vöôït qua ñöôïc, neáu khoâng coù söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi, trong söï saün saøng queân mình ñi vì ngöôøi khaùc, thay vì khai thaùc hoï, vaø trong söï saün saøng phuïc vuï thay vì ñaøn aùp hoï".


Back to Radio Veritas Asia Home Page