Thuû Töôùng Chính Phuû YÙ
vieáng thaêm chính thöùc Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thuû Töôùng Chính Phuû YÙ vieáng thaêm chính thöùc Vatican.

Vatican - 08.01.99 - Luùc 11 giôø saùng thöù Saùu, moàng 08 thaùng Gieâng 1999, ÑTC tieáp OÂng Massimo D’Alema, thuû töôùng chính phuû Coäng Hoøa YÙ, ñeán vieáng thaêm chính thöùc. Cuøng ñi vôùi Thuû Töôùng coù phu nhaân, hai ngöôøi con vaø phaùi ñoaøn chính phuû. Sau cuoäc gaëp gôõ rieâng giöõa ÑTC vaø Thuû Töôùng, tieáp ñeán leã nghi trao ñoåi quaø taëng giöõa ÑTC vaø Thuû Töôùng. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm chính thöùc. Thuû Töôùng ñöôïc ñoùn tieáp vôùi taát caû nghi leã daønh cho moät vò caàm ñaàu chính phuû. Taïi saân San Damaso, Thuû Töôùng ñöôïc Ñoaøn Veâï Só ñoùn chaøo vaø Ban Nhaïc cöû baøi quoác thieàu Coäng Hoøa YÙ vaø Vatican. Chuyeán vieáng thaêm ñöôïc ñaøi truyeàn hình Quoác Gia YÙ truyeàn tröïc tieáp. Ñaây laø laàn thöù naêm, moät thuû töôùng chính phuû YÙ ñeán vieáng thaêm chính thöùc Vatican, trong 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Tröôùc ñaây ngaøi ñaõ tieáp chính thöùc Thuû Töôùng Bettino Craxi (Ñaûng Xaõ Hoäi), Ciriaco De Mita (Ñaûng Thieân Chuùa Giaùo), Giuliano Amato Ñaûng Xaõ Hoäi), Romano Prodi (laõnh ñaïo Phong Traøo Ulivo). Ngoaøi ra, ÑTC coøn tieáp khoâng chính thöùc nhieàu vò thuû töôùng khaùc cuûa YÙ: caùc OÂng Francesco Cossiga (Ñaûng Thieân Chuùa Giaùo), Giovanni Spadolini (Ñaûng Coäng Hoøa), Giovanni Goria (Ñaûng Thieân Chuùa Giaùo), Carlo Arzeglio Ciampi (khoâng ñaûng phaùi) , Silvio Berlusconi (laõnh tuï Forza Italia) vaø Lamberto Dini (hoài ñoù khoâng thuoäc ñaûng phaùi).

Baát cöù thuoäc Ñaûng Phaùi naøo, caùc thuû töôùng chính phuû YÙ ñeàu ñeán vieáng thaêm ÑTC. Ai cuõng nhaän thaáy raèng: Uy tín tinh thaàn cuûa ÑTC taïi YÙ vaø treân theá giôùi khoâng theå boû qua ñöôïc. Thuû Töôùng Massimo D’Alema, tröôùc ñaây laõnh ñaïo Ñaûng Coäng Saûn. Sau khi cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu suïp ñoå, OÂng bieán Ñaûng Coäng Saûn thaønh Ñaûng Daân Chuû thieân taû (Democrazia di sinistra). OÂng ñaõ ñöôïc Toång Thoáng YÙ chæ ñònh laäp chính phuû töø hôn hai thaùng naøy, sau khi chính phuû Prodi bò ñoå. Sau cuoäc gaëp gôõ ÑTC, Thuû Töôùng YÙ ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh.


Töôøng thuaät chi tieát buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC vôùi Thuû Töôùng Chính Phuû YÙ vieáng thaêm chính thöùc Vatican

Töôøng thuaät chi tieát buoåi tieáp kieán cuûa ÑTC vôùi Thuû Töôùng Chính Phuû YÙ vieáng thaêm chính thöùc Vatican.

Vatican - 08.01.99 - Luùc 11 giôø saùng thöù Saùu, muøng 08 thaùng Gieâng 1999, Ñoaøn xe cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû Coäng Hoøa YÙ vaø Phaùi Ñoaøn vöôït qua bieân giôùi YÙ tieán vaøo Thaønh Phoá Quoác Gia Vatican. Tôùi saân San Damaso, Thuû Töôùng ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc James Harvey, Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng vaø nhieàu giaùo só vaø nhaân vieân Phuû Giaùo Hoaøng ñoùn chaøo. Sau baøi quoác ca YÙ vaø Vatican, Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng höôùng daãn Thuû Töôùng vaø ñoaøn tuøy tuøng ñeán gaëp ÑTC.

Ñoaøn tuøy tuøng cuûa Thuû Töôùng goàm 14 ngöôøi, trong ñoù coù phu nhaân thuû töôùng vaø hai ngöôøi con: coâ Giulia 12 tuoåi vaø caäu Francesco 8 tuoåi. Khi ÑTC gaëp rieâng thuû töôùng, thì ñoaøn tuøy tuøng chôø ñôïi nôi Phoøng Tieáp Taân keá beân Thö Vieän cuûa ÑTC. Thuû Töôùng ñöôïc ÑTC ñoùn chaøo ôû cöûa Thö Vieän. Ngaøi baét tay thaân maät chaøo Thuû Töôùng vaø môøi vaøo Thö Vieän. Taïi ñaây, ÑTC vaø Thuû Töôùng noùi chuyeän rieâng trong 25 phuùt. Sau cuoäc gaëp gôõ rieâng, ÑTC gaëp phu nhaân Thuû Töôùng vaø hai ngöôøi con. Tieáp theo, caùc nhaân vieân thuoäc ñoaøn tuøy tuøng. Sau khi chaøo thaêm vaø taëng quaø rieâng cho gia ñình vaø ñoaøn tuøy tuøng cuûa Thuû Töôùng, tieáp ñeán leã nghi trao taëng quaø giöõa ÑTC vaø Thuû Töôùng. ÑTC taëng Thuû Töôùng böùùc aûnh baèng ñoàng coù hình hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ. Thuû Töôùng taëng laïi ÑTC moät Bình Chöùa Mình Thaùnh baèng baïc, saûn phaåm tieåu coâng ngheä Phaùp, töø theá kyû 17. Tröôùc khi töø giaõ, Phaùi ñoaøn chuïp hình chung vôùi ÑTC. Chaøo töø giaû Thuû Töôùng, Gia Ñình vaø Phaùi Ñoaøn, ÑTC caûm ôn ba laàn: Caûm ôn Thuû Töôùng, gia ñình vaø phaùi doaøn ñaõ vieáng thaêm, caûm ôn chính phuû YÙ, caûm ôn daân toäc YÙ, vaø caàu chuùc Naêm Môùi bình an, thònh vöôïng.

Sau ñoù, Thuû Töôùng vaø phaùi ñoaøn xuoáng laàu döôùi, ñeå vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Chuyeán vieáng thaêm keát thuùc vaøo luùc 12:30. Taïi saân San Damaso, moät laàn nöõa Ban Nhaïc cuûa Phuû Giaùo Hoaøng cöû baøi quoác ca YÙ vaø Vatican. Sau ñoù Thuû Töôùng töø giaõ Ñöùc Giaùm Muïc James Harvey vaø phaùi ñoaøn Vatican, leân xe trôû veà Phuû Thuû Töôùng (Palazzo Chigi).

Sau ñaây laø thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñöôïc phoå bieán sau buoåi tieáp kieán:

"Saùng nay, thöù Saùu moàng 8 thaùng Gieâng 1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp OÂng Massimo D’Alema, Thuû Töôùng Chính Phuû, vôùi ñoaøn tuøy tuøng. Sau cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC, Thuû Töôùng ñaõ vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh.

1 - Ñeà taøi cuûa cuoäc thaûo luaän laø nhöõng ñeà taøi coù tính caùch quan troïng lieân heä ñeán ñôøi soáng quoác gia vaø quoác teá trong luùc naøy.

2 - Tieáp sau ñoù, moät soá khía caïnh rieâng bieät lieân heä ñeán nhöõng chôø ñôïi chính ñaùng vaø neàn taûng: nhöõng chôø ñôïi ñöôïc ngöôøi Coâng Giaùo YÙ quan taâm caùch rieâng. Töùc laø vieäc coâng nhaän söï bình ñaúng vaø söï giuùp ñôõ caùc tröôøng khoâng phaûi laø tröôøng Nhaø Nöôùc - roài moät ñöôøng loái chính trò hieäu nghieäm hôn veà gia ñình vaø vieäc daán thaân ñem ñeán cho caùc theá heä treû nhöõng vieãn töôïng cuï theå veà coâng aên vieäc laøm. Veà ñieåm naøy, Thuû Töôùng ñaõ trình baøy nhöõng bieän phaùp ñaõ ñöôïc Chính Phuû chaáp nhaän cho töøng vaán ñeà, vaø Thuû Töôùng coøn noùi leân söï löu yù rieâng cuûa OÂng nöõa.

3 - Sau ñoù, hai beân duyeät laïi nhöõng vaán ñeà khaùc nhau giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi. Veà phía mình, Toøa Thaùnh haøi loøng veà daán thaân cuûa Chính Phuû YÙ, ñeå hoaøn thieän trong nhöõng thaùng tôùi ñaây moät soá ñieàu khoaûn cuûa hoøa öôùc, caùch rieâng veà vieäc baûo veä gia taøi vaên hoùa cuûa Giaùo Hoäi vaø veà vieäc giuùp ñôõ thieâng lieâng cho caùc nhaân vieân thuoäc löïc löôïng caûnh saùt Nhaø Nöôùc. Toøa Thaùnh cuõng baøy toû söï haøi loøng veà vieäc coäng taùc chaët cheõ giöõa hai beân trong vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000.

4 - Toøa Thaùnh öôùc mong UÛy Ban hoãn hôïp giöõa hai beân môùi ñöôïc thaønh laäp ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng bieán coá môùi ñaây, coù theå hoaït ñoäng sôùm heát söùc vaø ñöa ra nhöõng chæ thò roõ raøng, ñeå baûo ñaûm vieäc aùp duïng cuï theå caùc luaät leä lieân heä ñeán vieäc thi haønh Thöøa Taùc Vuï cuûa caùc Giaùm Muïc vaø, noùi chung, caùc moái quan heä giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi, trong ñoù "moãi beân ñöôïc ñoäc laäp vaø coù thaåm quyeàn hoaøn toaøn" (khoaûn 1 cuûa thoûa öôùc ñaõ ñöôïc duyeät laïi naêm 1984).

5 - Treân laõnh vöïc quoác teá, hai beân nhaán maïnh caùch rieâng ñeán söï ñoàng quan ñieåm giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa YÙ veà vaán ñeà hoøa bình trong caùc mieàn bò thöû thaùch nhieàu bôûi nhöõng tranh chaáp vuõ trang taïi Chaâu Phi, Trung Ñoâng vaø Balcan.

Sau buoåi vieáng thaêm Vatican, trôû veà Phuû Thuû Töôùng, Thuû Töôùng D’Alema bình luaän nhö sau vôùi giôùi baùo chí veà cuoäc gaëp gôõ ñaàu tieân vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II:

"Caûm giaùc ñaàu tieân laø caûm giaùc ôû trong moät möùc ñoä raát cao cuûa caêng thaúng con ngöôøi; nhöng söï caêng thaúng ñöôïc giaûi toûa ngay, nhôø vaøo khaû naêng khaùc thöôøng cuûa ÑTC môû ra moät tieáp xuùc ñaày tình nhaân ñaïo vôùi baát cöù ai ñang ñöùng tröôùc ngaøi".

Tuyeân boá vôùi ñaëc phaùi vieân ñaøi Vatican coù maët taïi Phuû Thuû Töôùng, Thuû Töôùng noùi: "Ñieàu laøm toâi xuùc ñoäng hôn caû laø, duø caûm ñoäng nhieàu, khi ngoài tröôùc ÑTC, laø ngay luùc ñoù, ÑTC coù khaû naêng khaùc thöôøng laøm cho toâi bình thaûn. Toâi coù theå noùi: ñaây laø caûm giaùc ñaõ laøm toâi xuùc ñoäng hôn caû vaø caûm giaùc naøy seõ coøn ghi saâu maõi nôi con ngöôøi toâi."

Thöïc söï, tröôùc ñaây, trong thôøi kyø oâng Massimo D’Alema laõnh ñaïo Ñaûng Coäng Saûn vaø sau ñoù Ñaûng naøy bieán thaønh Ñaûng Daân Chuû thieân taû, baùo chí ñaõ coù laàn noùi ñeán: coù theå coù cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø OÂng. Nhöng chöa bao giôù xaåy ra. Vöøa leân laøm Thuû Töôùng ñöôïc hôn hai thaùng, OÂng ñaõ xin ñöôïc vieáng thaêm chính thöùc ÑTC, nhö caùc vò tieàn nhieäm cuûa OÂng. Ñaây laø laàn thöù nhaát OÂng ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II tieáp trong Ñeàn Vatican trong töù caùch laø Thuû Töôùng Chính Phuû. OÂng ñaõ gaëp ÑTC ngaøy 20.10.98 vöøa qua, taïi Phuû Toång Thoáng, luùc vöøa döôïc chæ ñònh laäp chính phuû.

Töø phía Toøa Thaùnh, thì ñaây khoâng phaûi laø laàn thöù nhaát moät Vò Giaùo Hoaøng tieáp ñaûng vieän coäng saûn hay cöïu coäng saûn . Ñöùc Gioan XXIII ñaõ tieáp con reå oâng Krusciov - Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ tieáp chuû tòch Nhaø Nöôùc Lieân Xoâ, oâng Podgony. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp chuû tòch Nhaø Nöôùc Ba Lan töôùng Jaruzelski, chuû tòch Lieân Xoâ Gorbaciov, luùc cheá ñoä coäng saûn chöa bò suïp ñoå (02.12.1989). Sau khi cheá ñoä suïp ñoå, ngaøi coøn tieáp nhieàu nhaân vaät chính trò cöïu coäng saûn, nhö oâng Ion Iliescu, chuû tòch Roumanie, ñaõ laät ñoå nhaø ñoäc taøi Ceausescu - OÂng Boris Eltsin (20.12.1991), ít ngaøy tröôùc söï tan raõ khoái Lieân Xoâ. Roài oâng Milan Kucan, chuû tòch Sloveùnie (hai laàn thaùng 9 naêm 1992 vaø thaùng 3 naêm 1994) - OÂng Algirdas Brasaukas, chuû tòch Lituanie (2.12.1994) - OÂng Vladimir Meciar, thuû töôùng chính phuû Slovak (thaùng 4 naêm 1995), oâng Gyula Horn, thuû töôùng chính phuû Hungari, (hai laàn: 5.2.1996 vaø 20.6.1997). Nhöng mass-media löu yù ñaëc bieät ñeán buoåi tieáp kieán OÂng Aleksander Kwasniewski, cöïu coäng saûn, Toång Thoáng Ba Lan, ngöôøi ñaõ thaéng oâng Lech Walesa trong cuoäc baåu cöû, caùch ñaây hôn ba naêm. OÂng ñaõ phaûi chôø ñôïi gaàn hai naêm môùi ñöôïc tieáp kieán taïi Vatican (7.4.1997). Thaùng 10 naêm vöøa qua (1998), oâng ñaõ trôû laïi Vatican laàn nöõa, ñeå cuøng vôùi daân toäc Ba Lan möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Nhöng ñaëc bieät ñöôïc dö luaän theá giôùi löu yù hôn caû laø chuyeán vieáng thaêm thaùng 9 naêm 1997 taïi Vatican cuûa Ñaïi Laõnh Tuï Ñaûng Coäng Saûn vaø Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Cuba, OÂng Fidel Castro. Vôùi chuyeán thaêm naøy môû ñöôøng cho chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Cuba cuoái thaùng Gieâng naêm 1998. Chuyeán vieáng thaêm naøy cuõng môû ñöôøng cho caùc moái quan heä môùi giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc, giöõa Cuba (bò coâ laäp) vaø caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh vaø daàn daàn ñi ñeán hoøa giaûi giöõa Daân Toäc Cuba vaø Hoa Kyø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page