ÑTC vieáng thaêm Hang Ñaù
cuûa caùc nhaân vieân queùt ñöôøng
thaønh phoá Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC vieáng thaêm Hang Ñaù cuûa caùc nhaân vieân queùt ñöôøng thaønh phoá Roma.

Roma - 04.01.99 - Chieàu Chuùa Nhaät 03.01.99, nhö moïi naêm, töø luùc leân laøm Giaùo Hoaøng, ñaây laø laàn thöù 21 ÑTC ñeán vieáng thaêm Hang Ñaù cuûa caùc ngöôøi queùt ñöôøng Roma, treân ñöôøng Cavalleggeri, keá beân Vatican.

Beân caïnh Hang Ñaù, naêm nay ñöôïc môû roäng theâm, coù hai anh chò Mario Maltese vaø Vittoria Janni, con gaùi cuûa moät trong caùc ngöôøi queùt ñöôøng, ñaõ ñöôïc ÑTC laøm Leã Cöôùi vaøo naêm 1979. Ñaây laø Leã Cöôùi duy nhaát do ÑTC cöû haønh trong Noäi Thaønh Vatican. Vaøo thaùng Saùu naêm 1994, naêm quoác teá veà Gia Ñình, ÑTC ñaõ coù chöông trình cöû haønh Leã Cöôùi trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ cho 12 ñoâi Taân Hoân, ñeán töø nhieàu nôi treân theá giôùi, nhöng baát chôït, ngaøi bò teù ngaõ, neân Ñöùc Hoàng Y Lopez Trujillo, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Gia Ñình vaø Hoân Nhaân, ñaõ cöû haønh thaùnh leã thay ÑTC.

Trôû laïi cuoäc vieáng thaêm Hang Ñaù cuûa nhöõng ngöôøi queùt ñöôøng taïi Roma. Tôùi nôi vaøo luùc 18 giôø, ÑTC ñöôïc OÂng Thò Tröôûng Roma, Francesco Rutelli, OÂng Chuû Tòch Cô Quan phuï traùch Moâi Sinh cuûa Thaønh Phoá vaø nhieàu anh chò em queùt ñöôøng cuûa caùc khu phoá laân caän ñoùn tieáp. Trong baøi chaøo möøng , OÂng Thò Tröôûng ñeà cao yù nghóa thaân tình cuûa vieäc vieáng thaêm , ÑTC thöïc hieän haèng naêm taïi Hang Ñaù cuûa anh chò em Queùt Ñöôøng; ñoàng thôøi oâng ca ngôïi söï nhaãn naïi cuûa daân phoá tröôùc nhöõng baát tieän , caùch rieâng veà giao thoâng, do nhöõng coâng vieäc ñang thöïc hieän chung quanh Vatican, ñeå chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù.

Hang Ñaù cuûa anh chò em queùt ñöôøng coù töø naêm 1972, do saùng kieán cuûa OÂng Giuseppe Janni, nhaân vieân cuûa Sôû Queùt Ñöôøng hoài höu (ÑTC ñaõ laøm leã cöôùi cho con gaùi cuûa OÂng naêm 1979, nhö vöøa nhaéc treân ñaây) vaø moãi naêm ñöôïc hoaøn bò theâm. Ñöôïc hoûi taïi sao nghó ra vieäc laøm Hang Ñaù naøy, OÂng Giuseppe Janni traû lôøi: "Moãi moät ngöôøi luoân luoân coù caùi gì beân trong vaø nghó ñeán vieäc thöïc hieän beân ngoaøi vaø taïi ñaây coù choã roäng raõi ñuû ñeå thöïc hieän. Vì theá toâi ñaõ coù theå thöïc hieän caùi toâi nghó beân trong. Ñaây laø moät haït caûi nhoû veà ñöùc tin, haït caûi nhoû naøy daàn daàn lôùn leân theâm maõi moãi naêm". OÂng noùi tieáp: "Ñaây cuõng laø moät söù ñieäp hoøa bình do caùc ngöôøi queùt ñöôøng göûi ñi. Vì theá chuùng toâi ñaõ vieát nhöõng doøng chöõ sau ñaây beân caïnh Hang Ñaù: "Xin ñöøng daâng cuùng tieàn baïc, nhöng haõy caàu nguyeän cho hoøa bình treân Traùi Ñaát naøy. Chuùng toâi caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi". OÂng keát thuùc: "Moãi naêm ÑTC tôùi ñaây ñem ñeán cho chuùng toâi söùc maïnh cuûa ñöùc tin. Ngaøi soi saùng chuùng toâi, nôi noäi taâm cuûa moïi ngöôøi vaø cuûa moãi moät nguôøi".

Treân ñöôøng trôû veà Vatican, ÑTC gheù thaêm Nhaø Tieáp Ñoùn Ngöôøi Ngheøo coù teân laø "Nhaø Ôn Ban cuûa Ñöùc Maria" (Casa Dono di Maria), do chính ÑTC laäp ra ngaøy 21 thaùng 5 naêm 1988 vaø laøm pheùp , ngay sau chuyeán vieáng thaêm Chaâu Myõ Latinh veà. Nhaø naøy ôû trong Noäi Thaønh Vatican, keá beân truï sôû Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, do caùc Nöõ Tu Thöøa Sai Baùc AÙi cuûa Meï Teâresa ñieàu haønh vôùi söï coäng taùc cuûa nhieàu töï nguyeän vieân nam nöõ. Nhaø ñoùn tieáp naøy mang teân Ñöùc Maria, ñeå nhôù maõi maõi Naêm Thaùnh Maãu 1988 vaø, hôn nöõa, ñeå noùi leân öôùc muoán laøm cho Traùi Tim Meï Maria luoân luoân hieän dieän, nhö ÑTC ñaõ noùi trong dòp laøm pheùp khaùnh thaønh cô sôû naày. "Ñôøi soáng cuûa Meï laø moät ôn ban cuûa tình yeâu thöông, laø moät aùnh saùng cuûa Ñöùc Baùc AÙi, dòu daøng vaø aâm thaàm".

Tôùi nôi, caùc khaùch truù troï thöôøng xuyeân trong nhaø naøy (hôn 80 phuï nöõ, ngheøo naøn, khoâng nhaø cöûa) vaø caùc ngöôøi hieän dieän, haùt baøi "Chuùa töø caùc ngoâi sao xuoáng traàn gian" (Tu scendi dalle stelle). Ngoaøi soá khaùch truù troï treân ñaây, haèng ngaøy caùc Nöõ Tu vaø caùc ngöôøi coäng taùc coøn doïn böõa vaø cung caáp quaàn aùo vaø nhaát laø ñem ñeán lôøi an uûi ... cho caùc ngöôøi ngheøo (nam, nöõ) ñeán goõ cöûa. ÑTC noùi ít lôøi khuyeán khích vaø chuùc Naêm Môùi moïi ngöôøi, baét tay khoaûng 50 ngöôøi vaø ca ngôïi tinh thaàn quaûng ñaïi vaø baùc aùi cuûa caùc Nöõ Tu , caùc ngöôøi töï nguyeän vaø caùc vò aân nhaân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page