ÑTC göûi söù ñieäp
nhaân dòp khai maïc
Naêm Thaùnh Compostela (Taây Ban Nha)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp nhaân dòp khai maïc Naêm Thaùnh Compostela (Taây Ban Nha).

Vatican - 02.01.99 - Naêm Thaùnh Compostela thöù 117 ñaõ ñöôïc khai maïc ngaøy 31 thaùng 12/1998 vöøa qua, trong nhaø thôø chính toøa Santiago de Compostela, thuoäc xöù Galicia, mieàn baéc Taây Ban Nha, baèng leã nghi truyeàn thoáng môû Cöûa Thaùnh. Trong söù ñieäp göûi cho Ñöùc Cha Julian Barrio, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Santiago de Compostela, vaø ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñoïc trong leã nghi khai maïc, ÑTC vieát nhö sau: Naêm Thaùnh naøy laø cô hoäi thuaän tieän ñeå ñem laïi moät thuùc ñaåy môùi, vôùi nghò luïc môùi, cho daán thaân truyeàn baù caùc giaù trò Phuùc AÂm, baèng vieäc trình baøy caùc giaù trò naøy vôùi thaønh tín maïnh meõ cho caùc theá heä treû vaø baèng vieäc laøm thaám nhuaàn caùc giaù trò ñoù vaøo ñôøi soáng caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi.

Tham döï leã nghi khai maïc Naêm Thaùnh coù töøng ngaøn tín höõu ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau cuûa xöù Galicia vaø Taây Ban Nha, vaø töø nhieàu nôi khaùc thuoäc Chaâu AÂu vaø treân theá giôùi, ñeå laõnh ôn toaøn xaù. Santiago de Compostela, töø nhieàu theá kyû vaãn laø ñieåm haønh höông quan troïng cuûa taát caû Chaâu AÂu.

Naêm Thaùnh Compostela , do ÑTC Callixto II laäp ra naêm 1122, coù moät söï lieán keát vôùi loøng suøng kính Thaùnh Toâng Ñoà Giacobeâ Tieàn. Haøi coát cuûa Thaùnh Nhaân ñöôïc giöõ trong nhaø thôø chính toøa mang teân Ngaøi. Theo truyeàn thoáng, Naêm Thaùnh Compostela ñöôïc cöû haønh, khi ngaøy 25 thaùng 7 leã Toâng Ñoà truøng vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, nhö trong tröôøng hôïp naêm nay 1999, naêm vöøa baét ñaàu. Laàn sau cuøng xaåy ra vaøo naêm 1993.

Tham döï leã nghi môû Cöûa Thaùnh coù Ñöùc Hoàng Y Antonio Maria Rouco Varela, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Madrid, tröôùc ñaây laø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Santiago de Compostela - Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Taây Ban Nha, - Boä Tröôûng Tö Phaùp, Baø Margarita Mariscal de Gante, ñaïi dieän chính phuû Taây Ban Nha vaø nhieàu Giaùm Muïc vaø Linh Muïc.

Trong söù ñieäp, ÑTC nhaán maïnh ñeán yù nghóa rieâng cuûa ñeà taøi ñaõ ñöôïc löïa choïn tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, "Naêm Toaøn Xaù Compostela, tieàn ñöôøng cuûa Naêm Thaùnh 2000", baèng vieäc nhaéc laïi giaù trò cuûa "moät tieán trình ñích thöïc cuûa vieäc trôû laïi, cuûa vieäc suy tö vaø cuûa vieäc caàu nguyeän". Caùch rieâng, ÑTC ñeà cao vieäc tuoán ñeán ñoâng ñaûo cuûa caùc ngöôøi haønh höông töø khaép nôi, nhö moät cô hoäi ñeå môû taâm hoàn cho moät caùi nhìn chung bao quaùt caû hoaøn caàu vaø cho vieäc hieåu nhau nhieàu hôn giöõa caùc daân toäc.

Sau cuøng ÑTC khaån xin söï baàu cöû cuûa Thaùnh Toâng Ñoà Giacobeâ, ñeå taát caû caùc ngöôøi haønh höông seõ ñeán Compostela - trong caû naêm Toaøn Xaù, theo öôùc tính coù tôùi 8 trieäu - tieán böôùc treân con ñöôøng vaät chaát vaø tinh thaàn, trong baàu khí cuûa tình lieân ñôùi, nhaát laø ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå hôn vaø trong baàu khí hoøa bình giöõa caùc daân toäc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page