Cha Pio
moät hình aûnh vó ñaïi
trong lòch söû Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cha Pio, moät hình aûnh vó ñaïi trong lòch söû Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi.

Chuùa Nhaät muøng 2.05.99, Cha Pio, Doøng Phanxico Cappucin, ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc. Thaùnh Leã ñöôïc cöû haønh taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø ñöôïc tieáp vaän tröïc tieáp qua nhuõng maøn aûnh vó ñaïi vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Lateran, ôû Roma vaø vôùi Quaûng Tröôøng San Giovanni in Rotondo, nôi coù moä cuûa Cha Pioâ, ñeå daân chuùng coù theå theo doõi buoåi leã ñaëc bieät naøy.

Trong lòch söû Phong Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi, coù theå quaû quyeát: chöa bao giôø coù cuoäc leã Phong Chaân Phöôùc hay Phong Hieån Thaùnh vó ñaïi nhö vaäy, xeùt veà con soá ngöôøi tham döï. Soá ngöôøi döï thaùnh leã, theo öôùc tính, coù theå leân tôùi moät trieäu. Do ñoù Ban Toå Chöùc ñaõ phaûi xin Thò Xaõ Roma daønh theâm caû Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Lateran cho nhöõng ai khoâng theå ñeán hieän dieän taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Vaø taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Lateran, lieàn sau leã nghi toân phong Chaân Phöôùc, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini seõ cöû haønh thaùnh leã; vaø vaøo luùc 12 giôø tröa, ÑTC duøng tröïc thaêng ñeán ñoïc kinh Laïy Nöõ Vöông Thieân Ñaøng vaø ban Pheùp Laønh cho moïi ngöôøi coù maët taïi Quaûng Tröôøng naày. Coøn taïi ñòa ñieåm thöù ba, töùc taïi Quaûng Tröôøng San Giovanni in Rotondo, nôi Cha Pio sinh soáng vaø ñöôïc an taùng trong nhaø thôø Santa Maria Ñaáng Trung Gian, thaùnh leã phong Chaân Phöôùc cuõng ñöôïc tieáp vaän tröïc tieáp vôùi Quaûng Tröôøng thaùnh Pheâroâ, ñeå caùc ñoaøn haønh höông tuï hoïp taïi ñaây, ñöôïc tham döï leã nghi phong Chaân Phöôùc ôû Roma.

Vieäc Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio dó nhieân seõ giuùp vaøo vieäc taåy xoùa bieát bao thaønh kieán, dö luaän, pheâ phaùn tieâu cöïc coù theå laøm lu môø phaàn naøo hình aûnh vó ñaïi cuûa Cha Pioâ. Tin veà vieäc Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio ñaõ vaø ñang gaây moät tieáng vang chöa bao giôø coù, treân caû theá giôùi töø tröôùc tôùi giôø, trong lòch söû Giaùo Hoäi. Theo cuoäc thaêm doø sau buoåi truyeàn hình vaøo toái 27.04.99 vöøa qua treân ñaøi truyeàn hình YÙ, vaø trình chieáu cuoán phim veà Cha Pio, thì ñaõ coù haøng chuïc trieäu ngöôøi daân YÙ theo doõi. Leã Phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio coøn gaây ngaïc nhieân hôn nöõa, neáu chuùng ta löu yù ñeán theá giôùi ngaøy nay, moät theá giôùi bò tuïc hoùa, duy vaät, ít tin vaøo caùc giaù trò cao sieâu cuûa tinh thaàn, cuûa toân giaùo, cuûa pheùp laï. Leã Phong Chaân Phöôùc naøy nhö moät daáu hieäu chaám döùt moät ngaøn naêm vaø khai maïc moät kyû nguyeân môùi, moät kyû nguyeân hy voïng vaø tuôi saùng hôn, nhöng cuõng laø moät kyû nguyeân ñaày thaùch ñoá nghieâm troïng vaø ñoøi nhieàu daán thaân vaø thieän chí cuûa moïi ngöôøi bieát ñoùn nhaän nhöõng daáu hieäu cuûa thôøi ñaïi, ñeå trôû veà vôùi Thieân Chuùa, nguoàn maïch söï thaùnh thieän vaø haïnh phuùc thaät cuûa con ngöôøi.

Tröôùc ñaây 7 theá kyû, Thaùnh Phanxico thaønh Assisi ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán ñeå ñem laïi moät cuoäc canh taân thieâng lieâng cho Giaùo Hoäi, cho Theá giôùi. Ngaøy nay cuõng vaäïy, Thieân Chuùa ban cho Giaùo Hoäi vaø theá giôùi Cha Pio, moät vó nhaân khoâng nhöõng ñoái vôùi Giaùo Hoäi coâng giaùo, nhöng ñoái vôùi caû nhaân loaïi nöõa. Thaùnh Phanxicoâ trôû neân ngöôøi cuûa Theá Giôùi, ngöôøi gieo vaõi hoøa bình, tình huynh ñeä, tình yeâu thöông. Vôùi ba phöông tieän laø: vieäc höôùng daãn caùc linh hoàn ñeå giuùp hoï neân thaùnh, vieäc ban bí tích hoøa giaûi ñeå ñöa caùc ngöôøi toäi loãi veà vôùi Chuùa vaø vieäc cöû haønh thaùnh leã, trung taâm ñôøi soáng Kitoâ vaø leã hy sinh cöùu chuoäc, Cha Pio coäng taùc vôùi Chuùa Kitoâ trong vieäc cöùu chuoäc nhaân loaïi. Cha Pio khoâng phaûi laø moät nhaø huøng bieän, khoâng phaûi laø moät ca só noåi tieáng, cuõng khoâng phaûi laø moät nhaø chính trò höùa heïn. Cha Pio chæ laø moät Linh Muïc cuûa Chuùa sai ñeán ñeå giaûng daïy, caàu nguyeän, cöû haønh thaùnh leã, ban caùc bí tích, thi haønh ñöùc aùi, soáng khieâm toán... Ñöôïc hoûi: Cha Pio laø ai? Ñöùc Hoàng Y Elia Dalla Costa traû lôøi vaén taét nhö sau: "Laø moät vò Ñaïi Thaùnh: ngaøi ñaõ giaûi toäi nhieàu". Döïa treân caâu traû lôøi naøy, Giancarlo Setti, kyù giaû cuûa nhaät baùo Töông Lai, soá phaùt haønh ngaøy 24.04.99 ñaõ vieát nhö sau: "Nhö vaäy toâi coù theå noùi raèng: Coát yeáu vaø tröôùc heát Cha Pio coù raát nhieàu coâng nghieäp trong vieäc thöùc tænh löông taâm con ngöôøi, baèng vieäc gôïi laïi cho caùc tín höõu Kitoâ cuûa cuoái ngaøn naêm naøy nhöõng traùch nhieäm cuûa hoï vaø baèng vieäc chæ cho hoï con ñöôøng chaéc chaén cuûa ôn cöùu roãi nhôø qua ôn tha thöù vaø loøng thöông xoùt voâ bieân cuûa Thieân Chuùa".

Taát caû giaùo huaán cuûa Cha Pio ñöôïc thoâng truyeàn cho caùc tín höõu qua toøa giaûi toäi, nôi cha ban bí tích hoøa giaûi vaø höôùng daãn caùc linh hoàn, trong 50 naêm trôøi. Trong buoåi truyeàn hình toái 27.04.99, moät cha Doøng Cappucin cho bieát: Trung bình moãi ngaøy cha Pio ngoài toøa giaûi toäi 12 tieáng ñoàng hoà. Theo thoáng keâ, moãi thaùng cha giaûi toäi khoaûng töø 4 ñeán 5 ngaøn ngöôøi, ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Bieát bao ngöôøi con phung phaù trôû veà nhaø Cha, nhôø Cha Pio. Bieát bao cuoäc trôû laïi baát ngôø nhôø tieáp xuùc vôùi Cha Pio. Ñaây laø nhöõng pheùp laï lieân læ maø chæ coù moät mình Thieân Chuùa bieát maø thoâi.

Cha Pio thöôøng xöng mình laø "moät Tu Só caàu nguyeän". Ñaây cuõng laø moät ñieåm raát quan troïng ñoái vôùi Cha Pio vaø laøm cho ngaøi trôû thaønh nhaân vaät khaùc thöôøng vaø thaønh coâng trong vieäc toâng ñoà. Vieäc caàu nguyeän, ñöôïc coi laø hôi thôû cuûa chính ñôøi soáng cuûa cha; Tinh Thaàn caàu nguyeän ñöôïc chieáu doïi trong vieäc cöû haønh thaùnh leã, giôø chaàu Thaùnh Theå, trong luùc ñoïc kinh Maân Coâi. Vì hieåu roõ söï quan troïng vaø söùc hieäu nghieäm cuûa caàu nguyeän, Cha Pio ñaõ muoán thaønh laäp nhöõng "nhoùm caàu nguyeän". Caùc nhoùm naøy moãi ngaøy moãi theâm soá vaø lan roäng taïi nhieàu nöôùc theá giôùi. Taïi YÙ maø thoâi coù tôùi hôn hai ngaøn nhoùm chính thöùc ghi soå. Taïi AÙi Nhó Lan 74 nhoùm, taïi Anh Quoác: 50 nhoùm - taïi Thuïy Só: 26 nhoùm - taïi Phaùp: 25 nhoùm - taïi Scottland: 20 nhoùm - taïi Bæ: 19 nhoùm - taïi Ñoâng AÂu: khoâng phaûi taïi Ba Lan maø thoâi, nhöng hieän ñang lan roäng taïi caùc nöôùc khaùc nöõa, nhö Hungari, Ukraine. Roài taïi Coäng Hoøa Nam Phi, taïi Beùnin, taïi Sri Lanka, Australia... Cha Pio vaø caùc nhoùm caàu nguyeän cuûa ngaøi ñöôïc bieát ñeán treân caû theá giôùi. Cha Pio coøn laø moät ngöôøi thi haønh ñöùc aùi, luoân luoân löu yù ñeán nhöõng ngöôøi ngheøo khoå vaø beänh taät. Vôùi soá tieàn daâng cuùng töø khaép nôi treân theá giôùi, Cha ñaõ xaây caát moät Nhaø Thöông, ñöôïc goïi baèng danh xöng ñaëc bieät laø: "Nhaø naâng ñôõ söï ñau khoå". Taïi ñaây, beänh nhaân khoâng nhöõng ñöôïc saên soùc veà theå xaùc, nhöng nhaát laø veà thieâng lieâng. Beänh vieän khoâng phaûi chæ laø nôi chöõa beänh, nhöng coøn laø nôi caàu nguyeän, thaùnh hoùa söï ñau khoå, theo göông Chuùa treân Thaùnh Giaù, ñeå ñeàn toäi vaø ñeå caàu nguyeän cho theá giôùi ñöôïc hoøa bình. Theo lôøi moät Linh Muïc Doøng Cappucin quaû quyeát trong chöông trình truyeàn hình toái 27.04.99 vöøa qua, thì söù ñieäp cuûa Cha Pio ñeå laïi cho Giaùo Hoäi vaø cho theá giôùi laø caùc nhoùm caàu nguyeän vaø nhaø naâng ñôõ caùc ñau khoå. Nhôø söùc maïnh cuûa caàu nguyeän, tieáp xuùc vôùi Thieân Chuùa, Cha Pio ñaõ can ñaûm chòu ñau khoå baèng vieäc laõnh nhaän 5 ñaáu thaùnh nôi thaân theå. Ngaøi bieát raèng: caàu nguyeän vaø ñau khoå laø hai phöông tieän hieäu nghieäm hôn caû ñeå cöùu chuoäc nhaân loaïi. Söï cao caû, tính caùch vó ñaïi cuûa con ngöôøi Cha Pio heä taïi ôû hai ñaëc ñieåm naày laø caàu nguyeän vaø chòu ñau khoå, chôù khoâng phaûi heä taïi ôû nhöõng pheùp laï do lôøi baàu cöû cuûa ngaøi, nhö caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi muoán ñeà cao, caùch rieâng trong nhöõng ngaøy naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page