Thaùnh Ñòa chôø ñoùn
soá khaùch haønh höông kyû luïc
trong lòch söû

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh Ñòa chôø ñoùn soá khaùch haønh höông kyû luïc trong lòch söû.

(Zenit 30/08/99) - Jerusalem - Vôùi chæ coøn boán thaùng nöõa laø tôùi Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, Thaùnh Ñòa ñang chuaån bò ñeå chaøo ñoùn soá khaùch haønh höông kyû luïc trong lòch söû.

Vò quaûn thuû Thaùnh Ñòa, Linh Muïc Giovanni Battistelli thöøa nhaän raèng soá khaùch haønh höông tôùi Thaùnh Ñòa seõ ñaït con soá kyû luïc trong lòch söû cuûa vuøng ñaát naøy, vaø vai troø cuûa ban quaûn thuû Thaùnh Ñòa seõ ñöôïc taäp truù laõnh vöïc linh höôùng vaø toân giaùo cho khaùch haønh höông, trong khi vaán ñeà di chuyeån, choå ôû cuûa hoï seõ do chính quyeàn Israel vaø Palestine ñaûm nhieäm. Cha Batistelli cho bieát nhö sau: "Chuùng toâi ñaëc traùch coi soùc caùc ñeàn thôø vaø nôi thaùnh. Ñeå chu toaøn nhieäm vuï naøy, ñaëc bieät trong Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, chuùng toâi phaûi thaønh laäp moät vaên phoøng ñeå ñöùng ra laøm trung gian vôùi chính quyeàn ñòa phöông ñeå saép ñaët caùc chöông trình sinh hoaït. Cuï theå hôn, chuùng toâi coù moät vaên phoøng goïi laø Trung Taâm Thoâng Tin Kitoâ. Trung taâm naøy seõ ñaûm nhieäm coâng taùc saép xeáp caùc chuyeán haønh höông vaø nghi leã taïi caùc nôi thaùnh".

Ban quaûn thuû Thaùnh Ñòa do caùc Linh Muïc vaø Tu Huynh doøng Phanxicoâ coi soùc, vôùi toång coäng khoaûng 300 ngöôøi goàm Linh Muïc, Tu Huynh vaø Giaùo Daân. Soá nhaân söï naøy ñöôïc phaân phoái tôùi 74 ñòa ñieåm treân khaép Israel, trong caùc vuøng laõnh thoå bò chieám ñoùng, Jordan, Syria, Libaêng, Ai Caäp, Cyprus vaø Rhodes. Caùc tu só doøng Phanxicoâ taïi Thaùnh Ñòa ñöôïc bieát ñeán nhieàu vì tinh thaàn hieáu khaùch ñoái vôùi voâ soá khaùch haønh höông vieáng thaêm Thaùnh Ñòa haèng naêm. Cuõng gioáng nhö Thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi ñaõ töøng ñeán haønh höông Thaùnh Ñòa daïo naêm 1212 ñeán naêm 1220, du khaùch ñeán haønh höông Thaùnh Ñòa öôùc muoán ñöôïc ñi theo daáu chaân cuûa Chuùa Gieâsu vaø ñoàng thôøi ñaøo saâu ñöùc tin cuûa hoï nôi Ñaáng laø Con cuûa Thieân Chuùa vaø Meï Maria.


Back to Radio Veritas Asia Home Page