Taøi lieäu veà caùc naïn nhaân
cuûa cuoäc noäi chieán taïi Guatemala
ñöôïc Ñöùc Cha Gerardi coâng boá
tröôùc khi bò saùt haïi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Taøi lieäu veà caùc naïn nhaân cuûa cuoäc noäi chieán taïi Guatemala ñöôïc Ñöùc Cha Gerardi coâng boá tröôùc khi bò saùt haïi.

Guatemala [Apic 11/5/98] - Taøi lieäu veà caùc naïn nhaân cuûa cuoäc noäi chieán taïi Guatemala ñaõ ñöôïc ñöùc cha Gerardi Conedera cho coâng boá hoâm 24/04/98 vöøa qua, tröôùc khi bò saùt haïi hai ngaøy sau ñoù.

Vôùi töï ñeà "Guatemala: ñöøng bao giôø taùi dieãn nöõa", taøi lieäu ghi laïi 30 naêm khuûng boá tra taán maø naïn nhaân chính laø caùc thöôøng daân. Trong hôn 30 naêm noäi chieán, ñaõ coù khoaûng 150 ngaøn nguôøi bò saùt haïi vaø hôn 50 ngaøn nguôøi bò maát tích.

Vaøi giôø tröôùc khi cheát, Ñöùc Cha Gerardi, giaùm muïc phuï taù toång giaùo phaän Guatemala ñaõ ñoïc moät vaøi ñoaïn trích daãn töø taøi lieäu noùi treân trong nhaø thôø chính toøa thuû ñoâ. Trong taøi lieäu, ñöùc cha Gerardi ñaõ toá caùo caùc vuï baét coùc, buoân baùn ma tuùy do giôùi quaân nhaân chuû tröông.

Taøi lieäu ñöôïc Ñöùc Cha thu thaäp trong voøng ba naêm goàm 1,700 trang, vôùi chöùng töø cuûa treân 5,000 ngöôøi vaø 37 ngaøn vuï baïo ñoäng töø naêm 1960 ñeán naêm 1996.


Back to Radio Veritas Asia Home Page