Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä
toå chöùc Hoäi Nghò Toaøn Quoác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä toå chöùc Hoäi Nghò Toaøn Quoác.

(UCAN IA2645.1026 4/05/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä döï tính toå chöùc Hoäi Nghò Toaøn Quoác (National Assembly) vaøo naêm 2000 ñeå ñeà ra moät höôùng ñi môùi cho giaùo hoäi trong kyû nguyeân Kitoâ thöù ba.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm thöù Saùu (30/04/99) vöøa qua, Linh Muïc George Pereira, phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cho bieát Hoäi Nghò Toaøn Quoác naøy seõ tìm caùch môû roäng caên cöù cho coâng cuoäc truyeàn giaùo cuûa giaùo hoäi vaø giuùp laøm saùng toû nhöõng hieåu laàm veà giaùo hoäi. Ngoaøi ra hoäi nghò cuõng nhaém taùi khaùm phaù di saûn vaên hoùa cuûa giaùo hoäi ñoàng thôøi ñaøo saâu ñöùc tin cuûa caùc tín höõu. Cha Pereira noùi nhö sau: "Trong voøng 5 thaäp nieân qua keå töø sau khi ñöôïc ñoäc laäp, AÁn Ñoä ñang coá gaéng heát mình ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Do ñoù giaùo hoäi caûm thaáy mình cuõng caàn phaûi ñoùng goùp trong coâng taùc xaây döïng moät xaõ hoäi môùi vaø soáng ñoäng trong nöôùc. Theo chöông trình, hoäi nghò toaøn quoác döï tính seõ dieãn ra vaøo thaùng 10 naêm 2000 taïi thaønh phoá Bangalore ôû mieàn Nam AÁn Ñoä. Tröôùc ñoù, caùc chöông trình canh taân seõ ñöôïc toå chöùc ôû caùc caáp giaùo xöù, giaùo phaän vaø vuøng. Hoäi nghò toaøn quoác seõ chöùng minh caên tính ñoàng tham gia cuûa taát caû caùc thaønh phaàn daân Chuùa, qua söï tham gia cuûa caùc giaùo daân, caùc Tu Só, Linh Muïc vaø Giaùm Muïc. Nogaøi ra hoäi nghò cuõng seõ tìm hieåu veà taùc ñoäng cuûa Coâng Ñoàng Vatican II treân giaùo hoäi, treân coâng taùc truyeàn giaùo cuûa giaùo hoäi cuõng nhö treân xaõ hoäi. Hoäi nghò seõ môû ñöôøng ñöa giaùo hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä vaøo kyû nguyeân Kitoâ thöù ba, trong tö caùch laø moät coäng ñoaøn löõ haønh cuûa Thieân Chuùa trong tình ñoaøn keát vôùi caùc anh chò em AÁn Ñoä khaùc khoâng phaûi laø ngöôøi Kitoâ.

Toaøn boä chöông trình ñaõ ñöôïc phaùt hoïa trong khoùa hoïp cuûa uûy ban thöôøng tröïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä, dieãn ra taïi thuû ñoâ New Delhi vaøo ngaøy 15/04/99 vöøa qua. Baét ñaàu vaøo thaùng Gieâng naêm 2000, moãi giaùo phaän seõ toå chöùc moät khoùa hoäi thaûo theo chuû ñeà: "Phöông caùch môùi ñeå trôû thaønh Giaùo Hoäi tieán ñeán moät Xaõ Hoäi môùi". Vaên phoøng ñaëc traùch vieäc chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñang soaïn thaûo taäp taøi lieäu cho moät khoùa hoäi thaûo khaùc veà "Giaùo Hoäi Moät Coäng Ñoaøn ñaày Thaùnh Thaàn Chuùa vaø ñöôïc höôùng daãn bôûi Thaùnh Thaàn" (Church, Spirit-Filled and Spirit-Led Community). Taøi lieäu naøy chöùa ñöïng nhieàu ñeà taøi khaùc nhau veà ñôøi soáng cuûa giaùo xöù vaø giaùo phaän. Caùc khoùa hoäi thaûo ôû caáp giaùo phaän seõ giuùp cho caùc coäng ñoaøn Kitoâ trôû thaønh moät giaùo hoäi môùi, trong ñoù moãi thaønh vieân trôû neân yù thöùc hôn veà söù maïng cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page