Vaøi nhaän ñònh
cuûa Cha Fidel Gonzales
thuoäc Doøng Truyeàn Giaùo Phi Chaâu Comboni
veà Cha Pioâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi nhaän ñònh cuûa Cha Fidel Gonzales, thuoäc Doøng Truyeàn Giaùo Phi Chaâu Comboni, veà Cha Pioâ.

Tin Roma (Fides 30/04/99): Cha Fidel Gonzales, thuoäc Doøng Truyeàn Giaùo Comboni, ñaõ laøm vieäc truyeàn giaùo beân Phi Chaâu trong voøng 11 naêm. Hieän nay, cha laø Giaùo Sö moân Lòch Söû Giaùo Hoäi taïi Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Urbaniana cuûa boä Truyeàn Giaùo, vaø Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Gregoriana cuûa caùc cha Doøng Teân. Cha cuõng laøm coá vaán cho Boä Phong Thaùnh, vaø laø ngöôøi ñöôïc dòp ñoïc qua taát caû 104 taäp Taøi Lieäu, noùi veà Ñôøi Soáng vaø Nhöõng Hoaït Ñoäng cuûa Cha Pioâ.

Traû lôøi cho caâu hoûi: Cha Pioâ ñaõ taëng cho Giaùo Hoäi moùn quaø nhö theá naøo, Cha Fidel Gonzales ñaõ noùi nhö sau:

"Vôùi Cha Pioâ, Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc phong phuù hoùa baèng nhieàu caùch. Tröôùc heát, Cha Pioâ ñaõ giuùp cho haøng ngaøn tín höõu canh taân ñôøi soáng kitoâ, khaùm phaù laïi ñöùc tin, vaø giuùp cho haøng ngaøn ngöôøi khaùc laàn ñaàu tieân gaëp ñöôïc ñöùc tin. Thaùng 11 naêm 1922, Cha Pioâ ñaõ ghi laïi trong taäp nhaät kyù raèng Ngaøi nghe ñöôïc moät tieáng noùi vôùi ngaøi nhö sau: "Haõy soáng thaùnh thieän hôn, vaø haõy giuùp cho keû khaùc trôû neân thaùnh!" Cuoäc ñôøi cuûa Cha Pioâ ñöôïc theå hieän trong ñoaøn suõng Phanxicoâ. Söï taän hieán cuûa Cha cho Chuùa Kitoâ ñöôïc soáng theo ôn ñoaøn suõng cuûa thaùnh Phanxicoâ; ñaây laø ñieàu cha Pioâ luoân luoân yù thöùc; Ngaøi laøm cho ôn ñoaøn suõng Phanxicoâ coù söùc soáng maõnh lieät hôn, trôû neân soáng ñoäng vaø tích cöïc hôn trong Giaùo Hoäi."

Traû lôøi cho caâu hoûi: Cha hoïc ñöôïc ñieàu gì nôi cha Pioâ, Cha Fidel Gonzales ñaõ noùi nhö sau:

"Toâi bò ñaùnh ñoäng maïnh bôûi thaùi ñoä cuûa Cha Pioâ soáng gaén boù troïn veïn vôùi cuoäc Thöông Khoù cuûa Chuùa Kitoâ, bôûi tình yeâu thöông ñöôïc Cha theå hieän trong vieäc caàu nguyeän, bôûi loøng baùc aùi ñôùi vôùi keû khaùc, moät tình baùc aùi phaùt sinh töø kinh nghieäm veà tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa. Nhö laø moät nhaø truyeàn giaùo, toâi caûm thaáy gaàn guûi vôùi moái quan taâm cuûa Cha Pioâ ñoái vôùi nhöõng ñau khoå cuûa theá giôùi, vaø gaàn guûi vôùi thaùi ñoä soáng hoøa hôïp vôùi moïi ngöôøi, moät thaùi ñoä ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn ban cho Cha. Cha Pioâ ñaõ soáng tinh thaàn treû thô thieâng lieâng, luoân luoân nhö moät treû thô, nhö thaùnh Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng, luoân luoân vui veû chôø ñôïi nhöõng ñieàu baát ngôø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Toâi cuõng caûm ñoäng bôûi caùch thöùc cha Pioâ daâng Thaùnh Leã, bôûi thaùi ñoä dòu daøng teá nhò cuûa Cha trong toøa giaûi toäi. Nhö laø Linh Muïc vaø laø nhaø truyeàn giaùo, toâi ñaõ hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu töø Cha Pioâ. Cha cuõng coá ôn goïi cuûa toâi, giuùp toâi trôû thaønh moät Linh Muïc daán thaân tích cöïc hôn, vôùi taâm hoàn môû roäng ñoùn nhaän toaøn theå Giaùo Hoäi. Toâi khoâng ñeán vôùi Cha Pioâ chæ nhö moät nhaø nghieân cöùu trí thöùc maø thoâi: Vieäc ñöôïc ñeán vôùi Cha Pioâ ñaõ laø moät hoàng aân ñaëc bieät cho ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa toâi, nhö laø Linh Muïc vaø nhö laø moät Nhaø Truyeàn Giaùo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page