Vaøi neùt
veà tình hình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà tình hình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa.

Trong baøi phoûng vaán daønh cho nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ Töông Lai (Avvenire), soá ra ngaøy 31.08.99 vöøa qua, Ñöùc Cha Michel Sabbab, Giaùo Chuû caùc tín höõu Coâng Giaùo thuoäc leã nghi Latinh taïi Gieârusalem ñaõ cho bieát veà tình hình hieän nay cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa; ñoàng thôøi Ñöùc Giaùo Chuû keâu goïi caùc Giaùo Hoäi Taây Phöông ñöøng queân ñoaøn chieân nhoû beù taïi ñaây.

Thaùng Gieâng naêm 1964, trong cuoäc haønh höông Thaùnh Ñòa, Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) keâu goïi coäng ñoàng Kitoâ treân caû theá giôùi, haõy giuùp ñôõ "ñoaøn chieân nhoû beù" cuûa Giaùo Hoäi Gieârusalem, ñeå caùc nôi thaùnh, khoûi bieán thaønh nhöõng baûo taøng vieän.

Thöïc söï, trong nhöõng naêm vöøa qua, nhieàu tín höõu Kitoâ vaãn tieáp tuïc ra ñi. Trong cuoäc phoûng vaán daønh cho nhaät baùo "Töông Lai" (Avvenire) Ñöùc Giaùo Chuû ñaõ coù nhöõng nhaän xeùt sau ñaây veà tình hình hieän nay cuûa Coäng Ñoàng Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa. Ngaøi noùi: Thaùnh Ñòa laø queâ höông thieâng lieâng cuûa taát caû caùc tín höõu Kitoâ; nhöng taïi Thaùnh Ñòa, noùi ñuùng ra, coäng ñoàng Kitoâ laïi laø moät coäng ñoàng beù nhoû, ngaøy nay cuõng nhö ngaøy xöa, vaø seõ laø beù nhoû trong tuông lai nöõa, vì nhöõng baát oån veà chính trò, kinh teá vaø xaõ hoäi; do ñoù, nhieàu tín höõu ra ñi khoûi mieàn naøy. Theá giôùi ñeàu thaáy raèng: Mieàn Trung Ñoâng töø nhieàu naêm nay, khoâng coù oån ñònh chính trò. Khi noäi chieán xaûy ra taïi Liban, Quaân Ñoäi Syrie traøn sang ñeå giuùp phe naøy phe noï. Nay, cuoäc noäi chieán ñaõ chaám döùt, nhöng hôn 30 ngaøn binh só cuûa Syrie vaãn ôû laïi treân ñaát Liban. Mieàn Nam Liban thöôøng bò Do Thaùi oanh taïc, vì löïc löôïng ngoaïi quoác duøng mieàn naøy laøm caên cöù, ñeå taán coâng vaøo Do Thaùi. Ngoaøi ra, tieán trình hoøa bình giöõa Do Thaùi vaø Palestine gaëp nhieàu trôû ngaïi. Nhöõng vuï khuûng boá vaãn xaåy ra. Ngöôøi ta hy voïng, vôùi chính phuû môùi cuûa Do Thaùi, thoûa öôùc hoøa bình ñaõ ñöôïc kyù keát tröôùc ñaây giöõa Do Thaùi vaø Palestine, thì nay seõ ñöôïc thi haønh moät caùch nghieâm chænh vaø mieàn Trung Ñoâng ñöôïc soáng hoøa bình trong Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû Nguyeân Kitoâ.

Ñöùng tröôùc nhöõng khoù khaên vaø cuoäc ra ñi cuûa ngöôøi daân, Ñöùc Giaùo Chuû Sabbah khoâng bi quan. Ngaøi noùi: Toâi tin raèng caùc ñeàn thaùnh seõ khoâng bao giôø trôû neân baûo taøng vieän, seõ luoân luoân coù moät coäng ñoàng Kitoâ soáng ñoäng chung quanh caùc nôi thaùnh. Dó nhieân, neáu nhìn vaøo caùc con soá, chuùng ta seõ thaáy nhieàu lyù do ñeå bi quan, ñeå lo laéng.

Neáu chuùng ta nhìn roäng theâm nöõa treân toaøn laõnh thoå cuûa Toøa Giaùo chuû ( oàm Israel, Palestine, Jordanie vaø Ñaûo Chypre) chuùng ta thaáy:

Khi ñöôïc hoûi: "Caùc tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa xöa kia cuõng nhö ngaøy nay vaãn gaëp nhieàu khoù khaên. Vaäy Giaùo Hoäi Gieârusalem caàn nhöõng söï giuùp ñôõ naøo", thì Ñöùc Giaùo Chuû traû lôøi ñaïi yù nhö sau: Ñöôïc laøm tín höõu Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa laø moät ôn keâu goïi, nhöng moät ôn keâu goïi soáng ñôøi soáng ñaày khoù khaên, caûn trôû. Vieäc uûng hoä tröôùc tieân phaûi ñöôïc tìm thaáy nôi chính baûn thaân mình, trong vieäc chaáp nhaän ôn goïi ñaëc bieät naøy. Vieäc uûng hoä thöù hai ñeán töø caùc Giaùo Hoäi khaùc. Caùc vieän trôï maø Giaùo Hoäi Gieârusalem nhaän ñöôïc cho tôùi nay ñöôïc xöû duïng cho vieäc xaây caát caùc nhaø thôø vaø tröôøng hoïc. Hoäi töø thieän Caritas ñoùng moät vai troø raát quan troïng trong vieäc cöùu trôï nhaân ñaïo. Neáu caùc Giaùo Hoäi quan taâm ñeán Thaùnh Ñòa, thì caàn coù moät keá hoaïch nhaèm ñeán vieäc naâng giaù trò cuûa ñoaøn hieân nhoû hieän ñang soáng taïi caùc nôi thaùnh cuûa Chuùa.

Ñöùc Giaùo Chuû ñöa ra ba öu tieân vaø ba laõnh vöïc caàn phaûi can thieäp:

Sau cuøng, Ñöùc Giaùo Chuû noùi ñeán vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, moät Hoäi Nghò (Synode) ñöôïc khai maïc töø naêm 1995 vaø seõ beá maïc vaøo thaùng 2 naêm 2000. Roài nhieàu Tieåu Ban ñöôïc thaønh laäp, trong soá naøy coù moät tieåu ban phuï traùch vieäc ñoùn tieáp ñaïi dieän caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñeán haønh höông Thaùnh Ñòa trong Naêm Toaøn Xaù; moät tieåu ban khaùc lo vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc Giaùo Hoäi khaùc nhau. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ laø ñieåm cao nhaát cuûa Naêm Thaùnh vaø Ñöùc Giaùo Chuû tin chaéc raèng: Giaùo Hoäi Gieârusalem seõ laõnh nhaän ñöôïc moät söï giuùp ñôõ thieâng lieâng lôùn lao ñeå tieán leân. Ngaøi noùi: "Töø nôi naøy, Pheâroâ ñaõ ra ñi; trong thaønh thaùnh naøy, taïi caùc nôi thaùnh naøy, taát caû ñaõ ñöôïc khôûi söï; nhöng Giaùo Hoäi cuûa chuùng toâi vaãn laø moät Giaùo Hoäi beù nhoû, moät Giaùo Hoäi cuûa Thaäp Giaù."


Back to Radio Veritas Asia Home Page