Moät nghi phaïm
saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi
bò baét giöõ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät nghi phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera bò baét giöõ.

(Reuters, AFP 30/04/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Naêm 30/04/98, caûnh saùt Guatemala ñaõ baét giöõ moät ngöôøi bò tình nghi laø thuû phaïm chính saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera.

Moät phaùt ngoân vieân phuû toång thoáng Guatemala töø choái tieát loä danh taùnh cuûa ngöôøi bò tình nghi nhöng cho bieát seõ coù cuoäc hoïp baùo ñeå coâng boá chi tieát lieân quan tôùi vuï aùn cuõng nhö thuû phaïm. Trong khi ñoù, Cô Quan Ñieàu Tra Lieân Bang Hoa Kyø, goïi taét laø FBI ñaõ göûi moät nhaân vieân ñeán Guatemala vaøo thöù Naêm 30/04/98 ñeå khaûo xeùt caùc baèng chöùng thu thaäp ñöôïc taïi nôi Ñöùc Cha Conedera bò saùt haïi. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø ôû Guatemala xaùc nhaän laø Cô Quan Ñieàu Tra Lieân Bang Hoa Kyø seõ hôïp taùc giuùp ñieàu tra veà vuï aùn, vaø hoï seõ laøm nhöõng coâng taùc theo lôøi yeâu caàu cuûa nhaø chöùc traùch Guatemala. Cô Quan FBI seõ göûi theâm nhaân vieân ñeán Guatemala trong nhöõng ngaøy tôùi.

Cho ñeán nay, chöa coù lôøi coâng boá chính thöùc naøo veà ñoäng löïc tôùi vieäc saùt haïi Ñöùc Cha Conedera. Tuy nhieân caùc toå chöùc nhaân quyeàn, baùo chí vaø caùc nhaø quan saùt, trong soá naøy coù baø Rigoberta Menchu, ngöôøi ñöôïc giaûi Nobel Hoøa Bình, thì vuï saùt haïi Ñöùc Cha phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala coù lieân quan tôùi chính trò. Baø Menchu noùi baø tin raèng moät ñoäi quaân töû thaàn, muoán phaù hoaïi thoûa öôùc hoøa bình giöõa chính phuû Guatemala vaø phieán quaân caùnh taû, laø thuû phaïm gaây neân caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Conedera.

Ñöùc Cha Conedera ñaõ ñöôïc choân caát ngay taïi nhaø thôø chaùnh toøa thuû ñoâ Guatemala, sau moät thaùnh leã an taùng troïng theå vaøo hoâm thöù Tö 29/04/98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page