Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu
ñang coù taùc ñoäng trong ñôøi soáng
cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñang coù taùc ñoäng trong ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä.

(UCAN IA2568.1025 26/04/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Taát caû 140 giaùo phaän cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi AÁn Ñoä ñang coù nhöõng noã löïc haønh ñoäng theo ñöôøng höôùng do Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñeà ra. Nhöõng noã löïc naøy ñöôïc taäp truù trong caùc laõnh vöïc phuïng vuï, linh höôùng vaø truyeàn giaùo.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN daïo trung tuaàn thaùng Tö 1999 naøy, Linh Muïc George Pereira, phoù toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cho bieát, ña soá caùc giaùo phaän ñang thieát laäp caùc uûy ban ñaëc traùch veà ñoái thoaïi lieân toân ñeå giuùp giaùo hoäi ñòa phöông lieân laïc qua laïi vôùi caùc toân giaùo khaùc. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñang theo doõi vieäc aùp duïng nhöõng ñeà nghò cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu taïi moãi giaùo phaän vaø seõ thaåm ñònh söï tieán trieån cuûa caùc noã löïc naøy trong cuoäc hoïp baùn nieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, döï truø dieãn ra vaøo thaùng Gieâng naêm 2000. Linh Muïc John Noronha, quyeàn thö kyù uûy ban ñaëc traùch veà truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä, cho bieát theâm raèng caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ phaùc hoïa moät chöông trình nhaém tôùi hai muïc ñích, moät laø ñeå taïo moät hình aûnh thích hôïp cho giaùo hoäi vaø hai laø xaây döïng moái quan heä toát ñeïp hôn vôùi caùc toân giaùo khaùc. Chöông trình naøy seõ giuùp giaùo hoäi choáng laïi chieán dòch thuø gheùt maø caùc phaàn töû AÁn Giaùo coù khuynh höôùng daân toäc, ñang nhaém vaøo giaùo hoäi Coâng Giaùo.

Cha Noronha thöøa nhaän laø heä thoáng lieân laïc trong giaùo hoäi chöa hoaït ñoäng coù hieäu quaû ñeå choáng laïi aâm möu naøy, vaø teä hôn nöõa laø caøng laøm cho cuoäc tuyeân truyeàn choáng giaùo hoäi gia taêng theâm. Vì theá phöông caùch hieäu quaû nhaát laø laøm theá naøo ñeå thoâng truyeàn nhöõng gì laø söï thaät cho coâng chuùng veà giaùo hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page