Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
vaø moät giaùo phaùi Tin Laønh Philippines
keâu goïi chính phuû baõi boû aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø moät giaùo phaùi Tin Laønh Philippines keâu goïi chính phuû baõi boû aùn töû hình.

(AFP 12/7/99, Zenit 11/07/99) - Philippines (Manila) - Thöù Hai (12/07/99), moät giaùo phaùi Tin Laønh Philippines ñaõ keâu goïi chính phuû nöôùc naøy baõi boû aùn töû hình, giöõa luùc coù theâm 5 toäi nhaân nöõa saép söûa bò töû hình trong thaùng 7/1999 naøy vaø thaùng 8/1999 tôùi ñaây.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, giaùo phaùi "Iglesia Ni Kristo" (Giaùo Hoäi cuûa Chuùa Kitoâ) keâu goïi quoác hoäi Philippines duyeät laïi luaät töû hình. Giaùo phaùi naøy coù khoaûng 3 trieäu tín höõu treân toaøn nöôùc vaø coù aûnh höôûng maïnh ñoái vôùi chính phuû ñöông nhieäm, xeùt vì toaøn boä cöû tri thuoäc giaùo phaùi naøy ñaõ doàn phieáu cho Toång Thoáng Joseph Estrada. Lôøi keâu goïi treân ñaây taïo aùp löïc chính trò leân Toång Thoáng Estrada. OÂng Estrada phaûi quyeát ñònh lieäu oâng coù cho pheùp tieán haønh vieäc töû hình 5 toäi nhaân seõ bò mang ra töû hình hay khoâng. Caû 5 ngöôøi naøy bò keát aùn töû hình veà toäi haõm hieáp, 4 trong soá 5 ngöôøi naøy coøn phaïm toäi gieát ngöôøi, vì hoï ñaõ gieát luoân caû naïn nhaân cuûa hoï. Thoâng caùo ghi nhaän nhöõng toäi aùc gheâ tôûm maø caùc toäi nhaân ñaõ phaïm vaø hoï phaûi bò tröøng phaït, nhöng xeùt cho cuøng thì vieäc töû hình nhöõng toäi nhaân naøy khoâng phaûi laø giaûi phaùp toát nhaát. Moät söï kieän khaùc cuõng ñaùng löu yù laø heä thoáng tö phaùp cuõng coù nhöõng thieáu soùt vaø khoù traùnh khoûi tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi voâ toäi bò xöû oan.

Phaùt ngoân vieân phuû Toång Thoáng, oâng Fernando Barican cho bieát, Toång Thoáng Estrada hoan ngheânh lôøi goïi treân ñaây cuûa giaùo phaùi Iglesia Ni Kristo, vaø coi ñaây laø moät phaàn cuûa cuoäc tranh luaän veà aùn töû hình taïi Philippines, moät quoác gia coù ña soá theo Coâng Giaùo. Trong naêm nay, toång coäng coù 5 toäi nhaân ñaõ bò töû hình taïi Philippines. Maëc duø daân chuùng nöôùc naøy uûng hoä aùn töû hình, vì hoï quan taâm tôùi naïn phaïm phaùp ngaøy moät gia taêng. Tuy nhieân giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines vaø caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn ñaõ maïnh meõ choáng laïi aùn töû hình, cuõng nhö keâu goïi quoác hoäi Philippines haõy söûa ñoåi luaät hình söï. Hoâm thöù Saùu muøng 9 thaùng 7/1999, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, ñaõ cöïc löïc leân aùn vieäc töû hình ba toäi nhaân trong cuøng moät ngaøy. Ba ngöôøi naøy bò keát aùn vì toäi gieát moät caûnh saùt vieân trong moät vuï cöôùp. Qua thoâng caùo ñöôïc coâng boá, Ñöùc Toàng Giaùm Muïc Oscar Cruz cho raèng, nhöõng vuï töû hình chæ nuoâi döôõng theâm loøng caêm hôøn vaø thuø gheùt, vaø nhaát laø noù khoâng giaûi quyeát ñöôïc naïn phaïm phaùp. Kinh nghieäm quaù khöù cho thaáy, luaät töû hình khoâng daãn tôùi söï suy giaûm naïn phaïm phaùp vaø gieát ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page