Cuoäc phoûng vaán
Vò Caùo Thænh vuï laøm aùn
Phong Chaân Phöôùc Cha Pio
daønh cho ñaøi phaùt thanh Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc phoûng vaán Vò Caùo Thænh vuï laøm aùn Phong Chaân Phöôùc Cha Pio daønh cho ñaøi phaùt thanh Vatican.

Vatican - 27.04.99 - Chuùa Nhaät 2.05.1999, Cha Pio, thuoäc Doøng Cappucin, qua ñôøi naêm 1968, thoï 81 tuoåi, moät vò tu haønh ñöôïc ngöôøi daân coi nhö Thaùnh Soáng vaø ñöôïc in daáu thaùnh Chuùa, seõ ñöôïc toân phong leân Baäc Chaân Phöôùc. Ñaây laø moät leã Phong Chaân Phöôùc duy nhaát trong lòch söû Phong Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, xeùt veà con soá ngöôøi tham döï leã nghi. Sau ñaây laø baøi phoûng vaán Cha Paolino Rossi, caùo thænh vieân cuûa vuï laøm aùn phong Chaân Phöôùc, treân ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican hoâm thöù Ba 27.04.99:

Hoûi - Cha coù bieát Cha Pio khoâng? Khi ñoïc vaên kieän cuûa vuï laøm aùn phong Thaùnh vaø nhöõng taøi lieäu doài daøo nhö vaäy, Cha nghó gì veà hình aûnh cuûa Cha Pio?

Ñaùp - Toâi khoâng ñöôïc bieát Cha Pio: Hình aûnh maø toâi coù veà ngaøi laø hình aûnh cuûa moät ngöôøi ñaõ soáng caên cöôùc Kitoâ cuûa mình caùch nghieâm chænh, ñaõ luoân luoân soáng ôn goïi cuûa mình vôùi tình yeâu, vôùi chaân thöïc vaø vôùi trung tín. Cha ñaõ yeâu meán vaø soáng ñaày ñuû Phuùc AÂm. Moät ngöôøi ñaõ soáng 50 naêm trong ñôøi "Cuoäc Thöông Khoù Chuùa Kitoâ", vôùi veát thöông nôi baøn tay, chaân vaø caïnh söôøn, vöøa minh chöùng caùch huøng hoàn raèng vieäc baét chöôùc Chuùa Kitoâ coù theå thöïc hieän ñöôïc caû trong theá kyû 20 naøy: ñaây laø moät söï kieän xem ra laøm cho ta ngaùn sôï, neáu khoâng coù ñöùc tin, loøng meán vaø ôn giuùp cuûa Thieân Chuùa.

Hoûi - Nghieân cöùu cuoäc ñôøi Cha Pio, caùi gì thuyeát phuïc Cha caùch rieâng veà söï cao caû vaø söï thaùnh thieän cuûa ngaøi?

Ñaùp - Toâi xin noùi ñeán ba ñieàu ñaõ thuyeát phuïc toâi caùch rieâng veà tính caùch ñích thöïc cuûa con ngöôøi cuûa Thieân Chuùa: tröôùc heát nhöõng thaønh quaû toát laønh ñaày tinh thaàn Phuùc AÂm do ngaøi thoâng truyeàn cho caùc linh hoàn - roài söï khieâm toán, cuøng vôùi söï khieâm toán naøy ngaøi ñaõ bieát chaáp nhaän nhöõng thöû thaùch xaûy ra doàn giaäp treân ngaøi vaø sau cuøng, vieäc ngaøi ñaõ kieân trì hôn nöûa theá kyû trong moät ñôøi soáng laøm vieäc, hy sinh, theo söùc loaøi nguôøi khoâng theå ñöôïc; Cha ñaõ soáng nhaãn naïi, can ñaûm vaø kieân trì ñeán cuøng.

Hoûi - Theo Cha, Söù Ñieäp naøo maïnh meõ hôn caû Cha Pio ñeå laïi cho theá giôùi vaø cho Giaùo Hoäi?

Ñaùp - Cha Pio ñaõ choïn ñoàng hoùa vaø laøm chöùng cho söï ñau khoå-vaø tình yeâu cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñem ñeán ôn cöùu roãi. Cha Pio laø moät Tu Só bieát ñem laïi hy voïng cho con ngöôøi, bieát traû laïi ñöùc tin cho nhöõng ai ñaõ maát. Cha Pio laø moät söï khuyeán khích: ngaøi keâu goïi con ngöôøi thôøi nay toân troïng quyeàn toái cao cuûa Thieân Chuùa vaø cuûa Leà Luaät cuûa Ngöôøi, neáu muoán soáng coøn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page