Giaùo daân Camboát
tham gia coâng taùc hoaïch ñònh
chöông trình muïc vuï

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo daân Camboát tham gia coâng taùc hoaïch ñònh chöông trình muïc vuï.

(UCAN CA2067.1017 2/03/99) - Camboát (Phnoâm Peânh) - Laàn ñaàu tieân, caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo Camboát ñaõ môøi caùc tín höõu giaùo daân Camboát tham gia hoaïch ñònh chöông trình muïc vuï toaøn quoác.

Trong phieân hoïp dieãn ra ngaøy 14/01/99 vöøa qua, Ñöùc Cha Yves Ramousse, giaùm quaûn toâng toøa Phnoâm Peânh; Ñöùc Cha Emile Destombes, Giaùm Muïc phuï taù; vaø Ñöùc OÂng Antonysamy Surairaj, ñaïi dieän toâng toøa Kompong Cham ñaõ môøi khoaûng 80 giaùo daân ñaïi dieän cho Phnoâm Peânh, Battambang vaø Kompong Cham, ñeán döï, ñeå baøn veà keá hoaïch muïc vuï töông lai. Trong quaù khöù, keá hoaïch muïc vuï thöôøng ñöôïc trao cho moät uûy ban Linh Muïc ñaûm traùch, nhöng nay thì caùc Giaùm Muïc coi soùc giaùo hoäi Camboát muoán caùc giaùo daân tham döï. Ñöùc Cha Destombes cho bieát nhö sau: "Caùc giaùo daân cuõng muoán ñöôïc tham gia nhieàu hôn vaøo caùc sinh hoaït vaø ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi. Ñaây laø moät cô hoäi quan troïng cho taát caû moïi ngöôøi hoïc hoûi nhöõng caùch thöùc môùi ñeå xaây döïng giaùo hoäi. Chuùng ta khoâng caàn phaûi leä thuoäc hoaøn toaøn vaøo caùc Giaùm Muïc vaø Linh Muïc. Taát caû ñeàu laø ngöôøi Kitoâ vaø moïi ngöôøi ñang coá gaéng böôùc theo vaø leä thuoäc vaøo Chuùa Gieâsu ñeå Ngaøi höôùng daãn chuùng ta ñi ñuùng con ñöôøng tôùi Thieân Chuùa.

Veà phaàn mình, oâng Suos Soth, moät ñaïi dieän giaùo daân töø mieàn queâ Kompong Thom ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Söï tham döï cuûa nhieàu coäng ñoaøn khaùc nhau vaøo ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi seõ taïo cô hoäi cho caùc tín höõu ñeán gaàn vôùi nhau. Ñieàu naøy seõ giuùp phaùt trieån daân Thieân Chuùa vaø cuûng coá xaõ hoäi Camboát. Noù cuõng seõ khuyeán khích caùc giaùo daân muoán tham gia nhieàu hôn vaøo trong ñôøi soáng cuûa giaùo hoäi vaø taêng cöôøng ñöùc tin cuûa hoï". Vì ña soá caùc giaùo daân chöa quen vôùi coâng taùc soaïn keá hoaïch muïc vuï, cho neân Ñöùc Cha Emile Destombes ñaõ höôùng daãn vaø giaûi thích cho hoï caùc nguyeân taéc vaø tieán trình ñaët keá hoaïch muïc vuï, baét ñaàu baèng vieäc thaåm ñònh caùc thöïc taïi cuûa giaùo hoäi vaø xaõ hoäi Camboát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page