Ñöùc Giaùo Hoaøng
noùi veà cuoäc haønh höông
maø ngaøi haèng mô öôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùo Hoaøng noùi veà cuoäc haønh höông maø ngaøi haèng mô öôùc vaø veà tuoåi giaø.

(Döïa theo Baøi cuûa Gerard O'Connell, ñaëc phaùi vieân taïi Roâma). VATICAN (UCAN 4.08/99) - Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ taùi xaùc nhaän nieàm mong öôùc cuûa ngaøi laø laøm cuoäc "haønh höông maø Ngaøi haèng mô öôùc" tôùi moät vaøi nôi thaùnh, nôi chöùng kieán vieäc Thieân Chuùa ñaõ can thieäp vaøo lòch söû loaøi ngöôøi; nieàm ao öôùc thöù hai cuûa ÑTC laø taùn döông söï ngoân khoan maø ngöôøi cao tuoåi coù theå truyeàn laïi cho giôùi treû.

Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh Joaquin Navarro-Valls noùi raèng trong hai tuaàn nghæ ñaàu thaùng 7 vöøa qua taïi vuøng nuùi Alps nöôùc YÙ, Ñöùc Giaùo Hoaøng thöôøng noùi veà öôùc mô haønh höông ñeán Iraéc, Ai Caäp, Palextin, Gieârusalem, Xiri vaø Hi Laïp. Cuoäc haønh höông tuy ñöôïc coi nhö moät chöông trình chung, nhöng coù theå chia thaønh nhieàu giai ñoaïn taùch bieät. Tröôùc ñaây vaøo thaùng 6/1999, ngaøi ñaõ vieát trong böùc thö "Veà cuoäc haønh höông ñeán nhöõng nôi gaén lieàn vôùi Lòch Söû Cöùu Ñoä" ,veà mong öôùc rieâng cuûa ngaøi laø ñi ñeán nhöõng nôi maø Chuùa ñaõ choïn "ñeå döïng leàu ôû giöõa chuùng ta." Ngaøi hy voïng ñeán thaêm Ur taïi Iraéc, coù theå vaøo tröôùc cuoái naêm 1999, vaø cuõng muoán moät phaùi ñoaøn tín ñoà Do Thaùi vaø Hoài Giaùo cuøng caàu nguyeän vôùi ngaøi taïi ñoù. Kitoâ höõu, tín höõu Do Thaùi vaø tín ñoà Hoài Giaùo ñeàu toân vinh Abraham nhö ngöôøi cha cuûa hoï trong ñöùc tin, laø ngöôøi maø theo Kinh Thaùnh ñaõ sinh ra taïi Ur. Sau ñoù ngaøi seõ ñeán Xinai ôû Ai Caäp laø nôi oâng Moâiseâ ñaõ gaëp Chuùa. Ngaøi seõ caàu nguyeän taïi tu vieän thaùnh nöõ Catarina cuûa Chính Thoáng Giaùo vaø ngaøi muoán ñaïi dieän cuûa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ seõ cuøng ngaøi caàu nguyeän, cuøng vôùi tín höõu Do Thaùi vaø tín ñoà Hoài Giaùo. Sau ñoù, ngaøi seõ ñi thaêm nuùi Nebo ôû Giooùcñani; töø ñænh nuùi naøy oâng Moâiseâ ñaõ nhìn thaáy ñaát höùa, nhöng oâng ñaõ khoâng vaøo ñöôïc ñaát naøy. Tieáp ñoù, ngaøi seõ ñi Ixraen vaø Palextin ñeå thaêm nhöõng nôi lieân heä tröïc tieáp vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ngaøi mong muoán caàu nguyeän vaøo ngaøy 25-03-2000 taïi Nadareùt laø nôi Ñöùc Maria ñaõ chaáp nhaän lôøi Chuùa môøi goïi laøm meï cuûa Ñöùc Gieâsu. Tieáp ñoù, Ñöùc Giaùo Hoaøng muoán ñi Beâlem laø nôi Chuùa Gieâsu ra ñôøi maø hieän nay thuoäc quyeàn cai trò cuûa Palextin. Ñöùc Giaùo Hoaøng seõ ñeán Gieârusalem, nôi Ñöùc Gieâsu ñaõ chòu khoå hình, chòu cheát vaø ñaõ phuïc sinh. Taïi ñaây, ngaøi hy voïng seõ caàu nguyeän chung vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ Giaùo khaùc trong moät cuoäc taäp hoïp toaøn theå caùc Giaùo Hoäi Kitoâ ñeå toân kính Chuùa Gieâsu. Caùc chaëng cuoái cuûa cuoäc haønh höông voâ tieàn khoaùng haäu seõ laø Ñamaùt, thuû ñoâ cuûa Xiri, vaø Athens, thuû ñoâ Hy Laïp, vì caû hai nôi naøy lieân quan maät thieát ñeán cuoäc ñôøi vaø söù vuï cuûa Thaùnh Phaoloâ. Öôùc mô cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng khi laøm cuoäc haønh höông naøy laø höôùng söï chuù yù cuûa theá giôùi vaøo nhöõng ñòa ñieåm maø Chuùa ñaõ maëc khaûi keá hoaïch cöùu ñoä cuûa Ngaøi cho nhaân loaïi, nhaát laø qua Chuùa Gieâsu, trong Naêm Thaùnh möøng 2000 naêm ngaøy Chuùa Gieâsu ra ñôøi. Tuy nhieân, do yù thöùc ñöôïc tình traïng söùc khoûe mong manh vaø khoâng theå ñoaùn tröôùc ñöôïc veà tình hình chính trò taïi Trung Ñoâng, Ñöùc Giaùo Hoaøng ñaõ hoaøn toaøn "phoù thaùc cho yù Chuùa", vaø hy voïng raèng ngaøi seõ coù theå thöïc hieän cuoäc haønh höông "hoaøn toaøn coù tính caùch toân giaùo" naøy "ít ra laø taïi nhöõng ñòa ñieåm chính."

Sau thôøi gian hai tuaàn nghæ treân nuùi trôû veà, Ñöùc Giaùo Hoaøng ñeán soáng suoát muøa heø taïi Dinh Thöï Giaùo Hoaøng ôû Castel Gandolfo, treân caùc ngoïn ñoài Alban nhìn xuoáng hoà Albano, caùch Roâma khoaûng 40 phuùt ñi xe hôi. Ngaøi löu laïi ñaây cho ñeán cuoái thaùng 9/1999, nhöng ngaøi vaãn tieáp tuïc laøm vieäc, maëc duø thôøi khoùa bieåu ñöôïc giaûm thieåu nhieàu.

Öôùc mong thöù hai cuûa ÑTC laø "ca ngôïi tuoåi giaø." Ngaøi nhaän ñònh raèng, moät ñaøng, xaõ hoäi coâng ngheä hieän ñaïi bò thoáng trò bôûi caùc neàn kinh teá vaø söï tìm kieám lôïi nhuaän ñaõ gaït ngöôøi cao tuoåi ra beân leà xaõ hoäi, vì coi hoï nhö nhöõng ngöôøi phi saûn xuaát. Ñaøng khaùc, ngöôøi cao tuoåi ñaõ trôû neân quan troïng hôn vaø ñaëc bieät caàn thieát cho vieäc chaêm soùc vaø giaùo duïc con chaùu, nhaát laø caùc caëp vôï choàng treû seõ bò laïc ñöôøng neáu khoâng coù ngöôøi cao tuoåi giuùp ñôõ. Hôn nöõa, ngöôøi cao tuoåi coù caû moät saûn nghieäp phong phuù veà kinh nghieäm vaø söï khoân ngoan ñeå chia seû vôùi caùc theá heä treû. Nhaän ñònh raèng Thaùnh Kinh noùi raèng ngöôøi coâng chính khoâng tìm caùch thoaùt khoûi tuoåi giaø vaø gaùnh naëng cuûa noù, Ñöùc Giaùo Hoaøng cho bieát ngaøi caàu nguyeän vôùi Thieân Chuùa baèng nhöõng lôøi naøy: "Laïy Chuùa, Chuùa laø nguoàn hy voïng cuûa con töø luùc con coøn treû, con tin caäy vaøo Chuùa. Vaø giôø ñaây con ñaõ giaø, toùc ñaõ baïc, xin Chuùa ñöøng töø boû con, laïy Chuùa, haàu con coù theå loan truyeàn quyeàn naêng cuûa Chuùa vaø nhöõng vieäc kyø dieäu cuûa Chuùa cho moïi theá heä." Ngoaøi vieäc khôûi ñaàu cuoäc haønh höông maø ngaøi haèng mô öôùc, Ñöùc Giaùo Hoaøng coù nhöõng söï kieän lôùn khaùc trong thôøi khoùa bieåu cuûa ngaøi töø nay cho ñeán khi ngaøi khai maïc Naêm Thaùnh vaøo ngaøy 24-12 naêm 1999 naày. Moät trong caùc söï kieän naøy laø chuyeán thaêm Chaâu AÙ cuoái naêm nay, ñeå giôùi thieäu toâng huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vôùi Giaùo Hoäi AÙ Chaâu. Toâng huaán naøy seõ chính thöùc keát thuùc khoùa hoïp ñaëc bieät naêm 1998 cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Tuy chöa coù thoâng baùo chính thöùc töø phía Toøa Thaùnh, nhöng baùo chí quoác teá ñaõ baét ñaàu noùi veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi AÁn Ñoä, trong nhöõng ngaøy töø muøng 5 ñeán 8 thaùng 11/1999 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page