Boä noäi vuï Guatemala
coâng boá danh taùnh nghi phaïm
saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Boä noäi vuï Guatemala coâng boá danh taùnh nghi phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi Conedera.

(Reuters 30/04/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Trong moät cuoäc hoïp baùo hoâm thöù Naêm 30/04/98, boä noäi vuï Guatemala ñaõ coâng boá danh taùnh thuû phaïm bò tình nghi saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Boä tröôûng noäi vuï Guatemala, oâng Rodolfo Mendoza cho bieát, ngöôøi ñang bò caûnh saùt baét giöõ laø moät thanh nieân teân laø Carlos Enrique Vielman, 24 tuoåi. Thuû phaïm ñaõ töøng coù tieàn aùn veà toäi hieáp daâm, haønh hung phuï nöõ vaø say röôïu taïi nôi coâng coäng. OÂng Mendoza nhaán maïnh ñaây chæ laø böôùc ñaàu tieân trong cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Conedera, vaø anh Vielman chò bò tình nghi laø thuû phaïm chính maø thoâi chöù chöa phaûi laø keû ñaõ ra tay saùt haïi Ñöùc Cha Conedera. Caùc vieân chöùc trong chính phuû Guatemala ñaõ töø choái pheâ bình veà nguyeân do caùci cheát cuûa vò Giaùm muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.


Back to Radio Veritas Asia Home Page