Giaùo Hoäi AÁn Ñoä
hoan ngheânh quyeát ñònh cuûa Toång Thoáng
giaûi taùn quoác hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi AÁn Ñoä hoan ngheânh quyeát ñònh cuûa Toång Thoáng giaûi taùn quoác hoäi.

(UCAN IA2602.1025 27/04/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi AÁn Ñoä cuõng nhö caùc toå chöùc hoaït ñoäng chính trò ñaõ hoan ngheânh quyeát ñònh cuûa Toång Thoáng Narayanan giaûi taùn quoác hoäi vaø toå chöùc moät cuoäc toång tuyeån cöû môùi.

Ngaøy 26/04/99 vöøa qua, Toång Thoáng Narayanan giaûi taùn quoác hoäi, chín ngaøy sau khi chính phuû cuûa Thuû Töôùng Atal Vajpayee maát söï tín nhieäm chæ vôùi moät phieáu. Phe ñoái laäp do ñaûng Quoác Ñaïi cuûa baø Sonia Gandhi ñaõ khoâng tìm ñuû söï uûng hoä ñeå thaønh laäp moät chính phuû môùi, khieán cho Toång Thoáng Narayanan phaûi ra leänh toå chöùc cuoäc toång tuyeån cöû môùi. Ñaây laø cuoäc toång tuyeån cöû thöù ba trong voøng ba naêm. Söï kieän naøy chöùng toû tình hình chính trò baát an taïi AÁn Ñoä, quoác gia ñoâng daân soá ñöùng haøng thöù hai treân theá giôùi. Linh Muïc Anand Jojo, phuï taù phoù Toång Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä baøy toû caûm nghó nhö sau: "Moät cuoäc baàu cöû sôùm vaãn toát hôn laø tieáp tuïc baàu khi chính trò baát an hieän giôø. Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, caùc ñaûng phaùi chính trò ñaõ bieán caû nöôùc thaønh con tin vì tham voïng muoán naém giöõ quyeàn löïc baèng moïi giaù. Giaùo Hoäi mong ñôïi caùc ñaûng phaùi chính trò lôùn chieám ñöôïc ña soá phieáu tuyeät ñoái trong cuoäc toång tuyeån cöû saép tôùi, ñeå qua ñoù AÁn Ñoä ñöôïc oån ñònh laïi caû veà maët chính trò laãn kinh teá".


Back to Radio Veritas Asia Home Page