Caùc toå chöùc nhaân quyeàn
vaø giaùo hoäi leân aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc toå chöùc nhaân quyeàn vaø giaùo hoäi leân aùn töû hình.

(AFP 25/06/99) - Philippines (Manila) - Thöù Saùu 25/06/99, caùc toå chöùc nhaân quyeàn vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines ñaõ ñoàng thanh leân aùn Toång Thoáng Joseph Estrada vì oâng naøy ñaõ khoâng ra leänh hoaõn laïi cuoäc töû hình moät toäi nhaân.

Toäi nhaân Eduardo Agbayani bò haønh quyeát taïi moät nhaø khaùm ôû Manila thöù Saùu 25/06/99 veà toäi haõm hieáp con gaùi cuûa oâng daïo naêm 1994, khi ngöôøi con naøy chæ môùi 14 tuoåi. Toå chöùc coù teân laø "Lieân Minh Choáng AÙn Töû Hình" cho raèng, qua vieäc y aùn töû hình oâng Agbayani, Toång thoáng Estrada muoán chöùng toû thaønh tích uûng hoä aùn töû hình cuûa oâng. Linh Muïc Silvino Borres, phoái hôïp vieân cuûa lieân minh choáng aùn töû hình ñaõ noùi nhö sau: "OÂng Estrada muoán nhaén göûi tôùi moïi ngöôøi raèng oâng vaãn laø moät ngöôøi cöùng coõi nhö caùc nhaân vaät maø oâng thuû vai treân maøn baïc, daïo thaäp nieân 60; vaø laäp tröôøng uûng hoä aùn töû hình cuûa oâng vaãn khoâng thay ñoåi". Theo cha Borres, Toång Thoáng Estrada muoán traùnh nhöõng lôøi caùo buoäc laø oâng ñang baét ñaàu trôû neân meàm deûo hôn, sau khi oâng ra leänh hoaõn laïi vieäc haønh quyeát 7 töû toäi, ñuùng ra bò töû hình tröôùc oâng Agbayani. Hoaëc coù theå, Toång Thoáng Estrada ñang ngaøy moät yù thöùc ñöôïc laø oâng ñaõ sai laàm khi tuyeân boá uûng hoä aùn töû hình.

Toäi nhaân Agbayani laø ngöôøi thöù hai bò töû hình taïi Philippines sau 23 naêm. Ngöôøi thöù nhaát laø oâng Leo Etchegaray, bò haønh quyeát daïo thaùng Hai 1999 vöøa qua, cuõng vì toäi hieáp daâm. Theo nhaän ñònh cuûa Linh Muïc Borres, thì sau vuï haønh quyeát môùi nhaát naøy, coù leõ seõ coù theâm hai hay ba toäi nhaân nöõa bò töû hình, tröôùc khi Toång Thoáng Estrada trôû laïi hoaõn aùn töû hình. Veà phaàn mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, phaùt bieåu raèng, vuï töû hình môùi nhaát naøy chæ taêng cöôøng theâm quyeát taâm cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo, ñeå tieáp tuïc vaän ñoäng xin baõi boû hình thöùc xöû toäi daõ man naøy. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz noùi nhö sau: "Giaùo hoäi ñang van naøi vaø seõ tieáp tuïc van naøi, ñeå cöùu nhöõng maïng soáng. Ngöôøi ta coù theå laéng nghe giaùo hoäi hay boû ngoaøi tai. Tuy nhieân, giaùo hoäi vaãn tieáp tuïc thi haønh coâng taùc thaêng tieán vaø baûo veä tính caùch thaùnh thieâng cuûa söï soáng. Chuùng toâi khoâng phaûi laø moät giaùo hoäi "khoâng nghe, khoâng thaáy, vaø khoâng noùi gì", vaø chuùng toâi cuõng khoâng phaûi laø thaønh vieân cuûa moät giaùo hoäi hoan ngheânh vieäc saùt haïi maïng soáng hay haû heâ tröôùc nhöõng vuï töû hình".

Theo tin töø phuû Toång Thoáng Philippines lieàn sau vuï haønh quyeát, thì Toång Thoáng Estrada ñaõ ñoåi yù vaøo giôø choùt, muoán hoaõn laïi vieäc töû hình oâng Agbayani. Tuy nhieân cuù ñieän thoaïi cuûa vieân phuï taù Toång Thoáng ñaõ tôùi phoøng xöû aùn treã vaøi phuùt, sau khi thuoác ñoäc ñaõ ñöôïc tieâm vaøo cô theå toäi nhaân. Ñöôïc bieát, Ñöùc Cha Teodoro Bacani, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùm Phaän Manila, ñaõ lieân laïc vôùi Toång Thoáng Estrada ñeå can thieäp cho toäi nhaân vaø thuyeát phuïc Toång Thoáng taïm hoaõn laïi aùn töû hình oâng Agbayani.


Back to Radio Veritas Asia Home Page