Veà Moät Pheùp Laï
vöøa xaûy ra vaøo thaùng 4/1999 beân Italia
nhôø lôøi baàu cöû cuûa Cha Pioâ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà Moät Pheùp Laï vöøa xaûy ra vaøo thaùng 4/1999 beân Italia nhôø lôøi baàu cöû cuûa Cha Pioâ.

Cha Pio laøm raát nhieàu pheùp laï, khi coøn soáng cuõng nhö sau khi qua ñôøiï. Qua chöông trình truyeàn hình toái thöù Ba 27.04.99, keùo daøi hôn hai tieáng ñoàng hoà, do kyù giaû Bruno Vespa thöïc hieän treân ñaøi truyeàn hình YÙ, vôùi söï tham döï cuûa raát nhieàu nhaân vaät thuoäc caùc giôùi khaùc nhau trong xaõ hoäi: chính trò, vaên hoùa, ngheä thuaät, giaùo só, tu só, giaùo daân vaø caû nhöõng vò voán töï xöng laø "voâ tín ngöôõng", haøng trieäu ngöôøi ñaõ ñöôïc nghe thuaät laïi nhöõng pheùp laï do lôøi baàu cöû cuûa Cha Pio, Tu Só Phanxicoâ, qua ñôøi naêm 1968, noåi tieáng khaép theá giôùi, vaø seõ ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc vaøo Chuùa Nhaät moàng 2 thaùng 5/1999.

Theo luaät leä, ñeå ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc, caùc vò hieån tu caàn coù moät pheùp laï. Caùc Vò Töû Ñaïo khoâng caàn, vì chính vieäc hy sinh maïng soáng vì ñöùc tin laø moät pheùp laï. Cha Pio ñaõ laøm bieát bao pheùp laï, caû khi coøn soáng. Chæ caàn UÛy Ban caùc Baùc Só cuûa Boä Phong Thaùnh nghieân cöùu vaø coâng nhaän nhöõng söï vieäc ñoù laø nhöõng pheùp laï. Vôùi leã nghi phong Chaân Phöôùc, Vò Chaân Phöôùc môùi chæ ñöôïc toân kính trong giôùi haïn ñòa phöông. Traùi laïi vôùi vieäc Phong Hieån Thaùnh, Vò Thaùnh ñöôïc toân phong, ñöôïc toân kính trong toaøn theå Giaùo Hoäi.

Trong baøi thôøi söï naày, chuùng toâi xin töôøng thuaät moät pheùp laï vöøa xaåy ra trong nhöõng ngaøy tröôùc leã Phong Chaân Phöôùc cuûa Cha Pio. Pheùp laï naøy ñaõ ñöôïc nhaät baùo Tin Chieàu (Corriere della sera), moät trong caùc baùo lôùn nhaát cuûa YÙ, xuaát baûn taïi Milano, soá ra ngaøy 22.04.1999, thuaät laïi töøng chi tieát. Pheùp Laï xaåy ra taïi thaønh phoá Ragusa, ñaûo Sicilia, mieàn nam nöôùc YÙ. Töïa ñeà lôùn cuûa nhaät baùo chieám caû trang 17 nhö sau: "Con trai toâi trong traïng thaùi hoân meâ ñaõ ñöôïc Cha Pio cöùu chöõa".

Ñaây laø moät sinh vieân ñaïi hoïc vöøa bò tai naïn xe hôi, ñöôïc ñöa vaøo phoøng "hoài sinh" cuûa beänh vieän Maggiore di Modica. Theo y khoa, caäu bò coi nhö laø cheát roài. Cha meï ñaõ cho pheùp laáy caùc cô theå ñeå gheùp cho caùc beänh nhaân khaùc. Ñoät nhieân, moät Cha Doøng Cappucin, raát suøng kính Cha Pio, cho beänh nhaân hoân meâ naøy thaáy di tích Cha Pio: Beänh nhaân tænh laïi. Ñaây laø Pheùp Laï hay khoâng, coøn phaûi chôø ñôïi phaùn quyeát chính thöùc cuûa UÛy Ban Caùc Baùc Só cuûa boä Phong Thaùnh; nhöng trong röôøng hôïp vöøa keå, chuùng ta löu yù laø ñaõ coù moät caùi gì khaùc thöôøng ñaõ xaûy ra.

Chi tieát cuûa söï vieäc nhö sau: Anh sinh vieân Georgio Rinzivillo, 22 tuoåi, bò ñöa vaøo phoøng "hoài sinh" cuûa beänh vieän Maggiore di Modica, sau khi bò tai naïn xe hôi, do moät ngöôøi baïn laùi. Tai naïn xaåy ra ngaøy 10.04.99. Trong 10 ngaøy naèm taïi phoøng "hoài sinh", Giorgio khoâng toû ra daáu gì coøn soáng nöõa. Caùc baùc só tuyeân boá: Theo y khoa Giorgio coi nhö ñaõ cheát thaät vaø quyeát ñònh thaùo maùy trôï sinh nhaân taïo. Cha meï cuûa anh Giorgio chaáp nhaän tình traïng cuûa con mình vaø öng thuaän cho laáy caùc cô theå cuûa anh ñeå gheùp cho caùc beänh nhaân khaùc. Trong luùc ñoù, ngöôøi em cuûa Giorgio xin Cha Enzo La Porta, giuùp ñôõ. Cha thöôøng vieáng thaêm caùc beänh nhaân trong beänh vieän Maggiore di Modica. Theo lôøi xin, Cha Enzo ñeán thaêm Giorgio. Tôùi nôi, cha moùc trong tuùi ra moät môù toùc cuûa Cha Pio maø cha giöõ luoân trong mình nhö ñoà kyû nieäm quí baùu. Cha giô di tích thaùnh cho Giorgio thaáy. Laäp töùc beänh nhaân toû ra daáu hieäu coøn soáng, môû maét vaø khoùc. Caùc ngöôøi trong gia ñình, caùc baùc só, y taù heát söùc ngaïc nhieân veà söï vieäc ñang xaåy ra. Tröôøng hôïp cuûa Giorgio luùc naøy gaây luùng tuùng cho caùc baùc só; trong luùc ñoù, caùc ngöôøi bieát caâu chuyeän heát söùc xuùc ñoäng, cho laø Pheùp Laï cuûa Cha Pio.

Baùc Só Pietro Buonomo, phoù Giaùm Ñoác beänh vieän tuyeân boá: "Tình traïng cuûa Giorgio trôû neân khaû quan daàn daàn. Toâi coâng nhaän beänh nhaân trong tình thaùi hoân meâ, khoâng coøn phaûn öùng gì nöõa töø nhieàu ngaøy. Chuùng toâi ñaõ hoïp UÛy Ban ñeå quyeát ñònh neân cho laáy caùc cô theå ñeå gheùp cho beänh nhaân khaùc, nhö gia ñình ñaõ cho pheùp; nhöng sau nöûa giôø, caùc baùc só aán ñònh tieáp tuïc ñieàu trò, khoâng ruùt maùy hoài sinh. Beänh nhaân moãi luùc moãi khaù hôn".

Baùc Só Vincenzo Manenti, giaùm ñoác beänh vieän, coâng nhaän raèng: Nhoùm baùc só chuyeân veà gheùp cô theå ñaõ saün saøng laáy cô theå, sau khi coù söï öng thuaän cuûa cha meï cuûa Giorgio. Roài ñoät nhieân, oâng baø xin hoaõn laïi thôøi gian. Ban chieàu Cha Enzo La Porta trôû laïi beänh vieän vôùi môù toùc cuûa Cha Pio ñöôïc giöõ caån thaän trong tuùi aùo. Cha noùi: "Chính em cuûa Giorgio ñaõ ñeán xin toâi tôùi thaêm anh mình haáp hoái. Thöïc söï toâi khoâng muoán noùi veà pheùp laï; toâi chæ bieát raèng: moät thanh nieân 22 tuoåi trong traïng thaùi hoân meâ seõ coù theå laønh maïnh laïi". Cha khoâng muoán theâm gì nöõa, duø bieát raèng ñaõ coù caùi gì ñoù xaåy ra khaùc thöôøng trong phoøng hoài sinh. Baø meï cuûa Giorgio tieáp tuïc khoùc vì vui möøng, baùm víu vaøo cöûa kính cuûa phoøng hoài sinh, ñeå nhìn xem con. Baø noùi: "Gia ñình chuùng toâi laø gia ñình ñaïo ñöùc. Vì theá, khi bieát chaéc con chuùng toâi seõ cheát, chuùng toâi saün saøng hieán cô theå ñeå ngöôøi khaùc ñöôïc soáng; nhöng thöïc ra toâi vaãn tieáp tuïc hy voïng vaøo pheùp laï. Toâi nghe nhö coù tieáng noùi trong taâm hoàn raèng: Giorgio seõ soáng".

Thaáy con mình baét ñaàu phaûn öùng, cha cuûa Giorgio noùi: "Cha seõ mua cho con chieàc xe môùi khaùc". Baø meï noùi theâm: "Toâi chaéc raèng. Giorgio ñaõ tænh laïi nhôø Cha Pio. Luùc naøy ñaây chuùng ta caàu nguyeän cho Carmelo Giannone nöõa". Anh thanh nieân naøy ñaõ bò tai naïn chung vôùi Giorgio, hieän ñieàu trò taïi beänh vieän ôû Catania. Gianluca Rinzivillo, em cuûa Giorgio, tuy môùi 16 tuoåi, deø daët hôn. Caäu noùi: "Anh toâi khaù hôn roài, nhöng noùi ñeán Pheùp Laï coù leõ hôi sôùm quaù". Chính Gianluca laø chöùng nhaân cuûa söï vieäc xaåy ra. Caäu noùi: "Cha Enzo La Porta, baïn cuûa toâi, ñaõ cho anh toâi thaáy môù toùc cuûa Cha Pio. Töø ñoù, anh toâi baét ñaàu khoùc vaø coù nhöõng phaûn öùng". Taïi Modica, ñeå toû daáu toân suøng ñoái vôùi Cha Pio, caùc buoåi caàu nguyeän lieân tieáp ñöôïc khôûi söïï, töø luùc coù tin veà Pheùp Laï vöøa xaûy ra, nhöng cuõng ñeå chuaån bò möøng Leã phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ vaøo Chuùa Nhaät 2/05/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page