Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh
taïi Israel xaùc quyeát:
Ñöùc thaùnh cha seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa
vaøo muøa xuaân naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel xaùc quyeát: Ñöùc thaùnh cha seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo muøa xuaân naêm 2000.

Roma - Gierusalem [Apic 23/07/99] - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro Sambi, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel xaùc quyeát raèng Ñöùc Thaùnh Cha seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa vaøo muøa xuaân naêm 2000.

Ñöôïc haõng thoâng taán Coâng Giaùo Sir cuûa YÙ trích daãn, Ñöùc Cha Pietro Sambi cho bieát Ñöùc Thaùnh Cha mong muoán raèng chuyeán ñi cuûa ngaøi thaät söï laø moät cuoäc haønh höông thieâng lieâng vaø ñoàng thôøi laø ñeå coå voõ hoøa bình. Vaán ñeà laø yù muoán aáy cuûa Ñöùc Thaùnh Cha coù ñöôïc toân troïng hay khoâng maø thoâi. Ñöùc Cha Sambi noùi raèng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 laø dòp gaëp gôõ ñaïi keát giöõa taát caû moïi anh em thuoäc caùc Giaùo Hoäi cuøng tin nhaän Chuùa Kitoâ. Ñaây cuõng laø dòp môû ra cuoäc ñoái thoaïi giöõa ba toân giaùo ñoäc thaàn.

Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel cho bieát hieän coù moät soá coá gaéng ñang ñöôïc thöïc hieän trong vieãn töôïng naøy. Chaúng haïn caùc Linh Muïc vaø Giaùm Muïc cuûa taát caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Gieârusalem ñaõ hoïp nhau ñeå cuøng ñoïc kinh Laïy Cha taïi Nhaø Tieäc Ly, nhaân dòp Ñaïi Hoäi quoác teá caùc Linh Muïc dieãn ra taïi Thaùnh Ñòa hoài thaùng 6/1999 vöøa qua. Cuõng vôùi moät yù nghóa töông töï, moät vò Hoàng Y, moät Giaùo Tröôûng Do Thaùi vaø moät giôùi chöùc coù thaåm quyeàn cuûa Hoài Giaùo cuõng ñaõ moãi ngöôøi caàu nguyeän trong ngoân ngöõ vaø caùch thöùc cuûa mình ñeå caàu nguyeän cho Hoøa Bình taïi Gierusalem vaø treân theá giôùi, nhaân dòp caùc vò hoïp nhau treân nuùi Caây Daàu.

Nhaéc ñeán soá tín höõu Kitoâ chæ chieám coù 2 phaàn traêm daân soá taïi Thaùnh Ñòa, Ñöùc Cha Sambi nhaán maïnh raèng, tuy ít nhöng quí giaù, bôûi vì chính caùc tín höõu naøy luoân giöõ cho ñöùc tin ñöôïc soáng ñoäng trong nhöõng nôi coù lieân heä ñeán coâng cuoäc cöùu roãi. Ngaøi laáy laøm tieác laø khaùch haønh höông ít tieáp xuùc vôùi caùc tín höõu Kitoâ taïi choã vaø ngaøi khuyeán khích hoï neân choïn moät giaùo xöù ñeå gaëp gôõ vôùi caùc tín höõu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page