Caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi
caûn trôû tieán trình hoøa bình
taïi Colombia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi caûn trôû tieán trình hoøa bình taïi Colombia.

Bogota - Colombia [CWN 30/04/98] - Ñöùc Cha Alberto Giraldo, toång giaùm muïc Medellin, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia noùi raèng caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi caûn trôû tieán trình hoøa bình taïi Colombia.

Phaùt bieåu hoâm thöù Tö 29/04/98 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Medellin baøy toû söï ñau buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi, ngaøi goïi laø ngöôøi baïn thaân cuûa ngaøi. Ngaøi keâu goïi ngöôøi daân Guatemala haõy bình tænh vaø ñöøng ñeå cho cuoäc thaûm saùt huûy hoaïi tieán trình hoøa bình. Ngaøi tin töôûng raèng ai saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi, ngöôøi ñoù ngaên caûn tieán trình hoøa bình, nhöng ñoái vôùi ngöôøi Coâng Giaùo, maùu cuûa caùc Kitoâ höõu laø haït gioáng laøm phaùt sinh caùc Kitoâ höõu vaø canh taân giaùo hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page