Moät cuï giaø coù taùm ngöôøi chaùu
ñöôïc thuï phong Linh Muïc ôû tuoåi 83

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät cuï giaø coù taùm ngöôøi chaùu, ñöôïc thuï phong Linh Muïc ôû tuoåi 83.

Tin AÁn Ñoä (Ucan 14/04/99, New Delhi) Möôøi hai thaân nhaân ñeán döï leã truyeàn chöùc Linh Muïc môùi ñaây cuûa Linh Muïc George Thekkekara thuoäc giaùo phaän Jhansi ôû mieàn Trung AÁn Ñoä: goàm coù boán ngöôøi con vaø taùm ngöôøi chaùu. Vò Linh Muïc 83 tuoåi, thöôøng ñöôïc goïi laø "Baùc George", phaùt bieåu trong Thaùnh Leã ngaøy 25-03-99 nhö sau: "Tieáng Chuùa goïi toâi vaãn roõ raøng, cho duø toâi ñaõ lôùn tuoåi; vaø lyù do taïi sao thì chæ coù Chuùa bieát." Ñöùc cha Frederick D'Souza, giaùo phaän Jhansi, vò chuû söï thaùnh leã phong chöùc, ñaõ noùi raèng ñieàu quan troïng ñoái vôùi Chuùa khoâng phaûi laø chaát löôïng hoaëc soá löôïng cuûa thöøa taùc vuï, maø laø "thaùi ñoä tuyeät ñoái saün saøng phuïc vuï Ngaøi." Cha Thekkekara ñöôïc thuï phong Linh Muïc taïi ñeàn thôø Thaùnh Giuña toâng ñoà, quan thaày cuûa nhöõng tröôøng tuyeät voïng, ñaõ phaùt bieåu cho haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu bieát nhö sau: "Chuùa khoâng quan taâm ñeán tình traïng laønh laën hay khuyeát taät vaø cuõng khoâng quan taâm ñeán tuoåi taùc hay daùng veû beân ngoaøi.

Vaøo Naêm 1943, khi keát hoân vôùi coâ Mary Thomas ôû tuoåi 27, anh ñaõ khoâng nghó tôùi vieäc laøm Linh Muïc, nhöng anh ñaõ luoân "muoán soáng ñöôøng loái maø Ñöùc Kitoâ mong muoán.". OÂng cho bieát vôï oâng laø moät "phuï nöõ raát ñaïo ñöùc, chaêm chæ vaø göông maãu," vaø ca ngôïi baø ñaõ daøy coâng "truyeàn thuï moät caûm nhaän ñöùc tin" saâu saéc vaø beàn vöõng" cho boán ngöôøi con. OÂng cho bieát naêm 1976 vôï oâng ñi chöõa ung thö taïi Myõ vaø noùi theâm "luùc ñoù toâi öôùc muoán trôû neân moät phoù teá ñaõ laäp gia ñình."

Cha Thekkekara noùi raèng sau khi ngöôøi vôï qua ñôøi naêm 1982 "ngaøi khoâng coøn thieát tha baát cöù caùi gì, keå caû cuoäc soáng", nhöng vaãn nhôù lôøi ngöôøi vôï traên troái treân giöôøng beänh raèng "Chuùa Gieâsu ñaõ moät keá hoaïch ñeå em cheát vaø anh ñöôïc soáng." Ngaøi nhaán maïnh raèng ngöôøi vôï ñaõ ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc giuùp ngaøi "laéng nghe tieáng Chuùa môøi goïi ñi theo Ngöôøi trong nhöõng naêm coøn laïi cuûa ñôøi ngaøi." Ngaøi cho bieát "caû gia ñình ñaõ naâng ñôõ vaø tích cöïc uûng hoä." Ngaøi vaøo chuûng vieän vaø toát nghieäp thaàn hoïc naêm 1994 taïi chuûng vieän thaùnh Pheâroâ ôû Bangalore, bang Karnataka. Con trai cuûa ngaøi teân Stan noùi raèng "caû gia ñình töôûng laø chuyeän ñuøa" khi thoaït ñaàu ngaøi noùi, ngaøi muoán trôû thaønh Linh Muïc, nhöng nay "ai naáy ñeàu töï haøo veà ngaøi." Sau khi toát nghieäp thaàn hoïc, vaø bieát raèng caàn coù moät giaùo phaän hoaëc doøng tu tieáp nhaän tröôùc khi coù theå thuï phong Linh Muïc, neân ngaøi ñaõ xin vôùi nhieàu giaùo phaän taïi AÁn Ñoä vaø nöôùc ngoaøi, nhöng khoâng thaønh coâng. Tuy nhieân, naêm 1995 Ñöùc Cha D'Souza chaáp nhaän cho ngaøi - moät ngöôøi xuaát thaân töø bang Kerala ôû mieàn nam AÁn Ñoä - ñöôïc gia nhaäp giaùo phaän truyeàn giaùo cuûa ngaøi ôû mieàn baéc AÁn Ñoä. Ñöùc cha D'Souza ñaõ noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu hoâm ngaøy 8-4-99 raèng: ñaây laø moät quyeát ñònh ñieån hình khi ngaøi taïo "cô hoäi cho ngöôøi sinh vieân môùi toát nghieäp thaàn hoïc naøy nhaän ra lôøi môøi goïi truyeàn giaùo; ñaây seõ laø moät maãu göông cho moïi ngöôøi trong giaùo phaän. Trong suoát ba naêm thöû thaùch tröôùc khi ñöôïc thuï phong Linh Muïc, "Baùc George" ñaõ phuïc vuï nhö moät giaùo vieân. Giôø ñaây, nhìn laïi kinh nghieäm ñaõ traûi qua, Cha George noùi raèng kinh nghieäm laøm giaùo vieân theå duïc, seõ giuùp cha thích öùng vôùi khí haäu khaéc nghieät trong vuøng giaùo ñieåm ñoâng tín ñoà AÁn Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page