Keát thuùc leã nghi möøng kyû nieäm
450 naêm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ
rao giaûng Tin Möøng taïi Nhaät Baûn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Keát thuùc leã nghi möøng kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ rao giaûng Tin Möøng taïi Nhaät Baûn.

 Tin Nhaät Baûn: Ngaøy moàng 3 thaùng 12 vöøa qua, Leã kính Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, Quan Thaày caùc xöù truyeàn giaùo, laø ngaøy keát thuùc Naêm "Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ", ñöôïc khai maïc ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1998 taïi Nhaät Baûn, ñeå möøng kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Phanxicoâ ñeán truyeàn giaùo taïi ñaây. Ngaøy moàng 3 thaùng 12 haèng naêm, cuõng laø ngaøy truyeàn giaùo cuûa caùc linh muïc, do Hieäp Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo (Pontificia Unione Missionaria) (Pum) coå voõ. Hoäi naøy ñöôïc thaønh laäp do saùng kieán cuûa Cha Phaoloâ Manna naêm 1918 vaø laø Hieäp Hoäi sau cuøng, theo thöù töï ñöôïc thaønh laäp, thuoäc nhoùm caùc Hoäi Truyeàn Giaùo tröïc thuoäc Boä Truyeàn Giaùo, vaø coù muïc ñích nhaäy caûm hoùa traùch nhieäm truyeàn giaùo cuûa caùc vò chuû chaên. Ngaøy truyeàn giaùo linh muïc chæ coù theå ñaët moät caùch yù nghóa hôn caû vaøo chính ngaøy leã phuïng vuï kính Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, Quan Thaày cuûa caùc xöù truyeàn giaùo, vaø laø moät linh muïc göông maãu noåi baät hôn caû cuûa coâng vieäc truyeàn giaùo trong Giaùo Hoäi.

 Trong luùc theo hoïc taïi Ñaïi Hoïc Sorbone ôû Paris, sau khi ñaõ khaùm phaù ra Chuùa Gieâsu Kitoâ, Thaùnh Phanxicoâ Xavie ñaõ cuøng vôùi Thaùnh Inhaxio ñeä Loyola vò saùng laäp Doøng Teân (Compagnie de Jeùsus), khaán höùa hieán taát caû cuoäc ñôøi ñeå laøm cho moïi ngöôøi bieát ñeán vaø yeâu meán Ngöôøi. Thaùnh Phanxicoâ Xavie ñaõ ñöôïc sai ñem Tin Möøng cho caùc daân toäc taïi nhöõng mieàn ñaày khoù khaên vaø nguy hieåm nhö: AÁn Ñoä, Indonesia, Malaysia, Nhaät Baûn vaø sau cuøng, tröôùc khi cheát, ngaøi ñaõ muoán ñeán caû Trung Quoác meânh moâng ñeå ñem Tin möøng cho daân toäc naøy; nhöng Thaùnh Nhaân ñaõ qua ñôøi naêm 1552, thoï 46 tuoåi, taïi ñaûo San-cian cuûa Trung Quoác. Tröôùc ñoù, vaøo naêm 1544 töø AÁn Ñoä, Thaùnh Phanxicoâ vieát cho caùc Baïn ôû Roma raèng: Raát nhieàu laàn toâi bò xuùc ñoäng bôûi töû töôûng naøy laø ñöôïc trôû veà Ñaïi Hoïc Paris, ñeå noùi leân vôùi moïi ngöôøi, nhaát laø caùc baïn hoïc ôû Sorbone, nhöõng nguôøi coù nhieàu söï thoâng thaùi hôn, maø laïi khoâng muoán laøm cho söï thoâng thaùi naøy sinh ích lôïi. Nôi toâi ñang laøm vieäc truyeàn giaùo coù bieát bao ngöôøi trôû laïi tin kính Chuùa Kitoâ vaø nhieàu luùc caùnh tay toâi raõ rôøi khoâng coøn söùc laøm pheùp röûa toäi cho hoï ñöôïc nöõa vaø khoâng coøn söùc ñeå ñoïc leân nhieàu laàn Kinh Tin Kính vaø caùc giôùi raên Chuùa baèng tieáng noùi cuûa ngöôøi daân naøy. Do caùc buùt tích cuûa Thaùnh Phanxicoâ ñeå laïi, chuùng ta thaáy roõ raøng nhöõng nhaân ñöùc maø ngaøi coi laø raát caàn thieát cho caùc nhaø truyeàn giaùo. Nhaân ñöùc thöù nhaát laø KHIEÂM NHÖÔØNG. Caùc nhaân ñöùc khaùc phaùt xuaát töø nhaân ñöùc neàn taûng naøy, nhö: söï phoù thaùc tín nhieäm nôi Thieân Chuùa. Ngaøi noùi: "Neáu Thieân Chuùa, maëc cho nhöõng baát löïc cuûa toâi vaø coøn teä hôn nöõa, maëc cho nhöõng toäi loãi cuûa toâi, ñaõ choïn toâi vôùi moät haønh ñoäng ñaëc bieät, ñeå laøm toâng ñoà cuûa Ngöôøi, ñeå rao giaûng Tin Möøng cho daân AÁn Ñoä, thì sao toâi laïi khoâng ñaùp laïi tình thöông rieâng cuûa Ngöôøi, vôùi taát caû loøng quaûng ñaïi cuûa toâi? Loøng quaûng ñaïi naøy ñöôïc bieåu loä baèng vieäc caàu nguyeän lieân læ, baèng tinh thaàn hy sinh khoâng tieác söùc, khoâng tính toaùn. Moät nhaân ñöùc khaùc ñöôïc Thaùnh Phanxicoâ neâu leân trong caùc buùt tích cuûa ngaøi laø "SÖÏ PHUÏC TUØNG" thaùnh yù Chuùa, ñöôïc bieåu loä qua quyeàn bính hôïp phaùp. Ngoaøi ra, nhaø truyeàn giaùo, neáu muoán ñöôïc nghe theo, coøn phaûi laø ngöôøi deã thöông, ngöôøi thoâng caûm, nguôøi nhaãn naïi. Thaùnh Nhaân yeâu caàu caùc nhaø truyeàn giaùo chuaån bò, ñeå coù khaû naêng veà khoa hoïc, veà sinh ngöõ; nhöng ngaøi khoâng loaïi tröø nhöõng vò, tuy khoâng coù neàn vaên hoùa cao, nhöng bieát hy sinh vaø giaàu coù veà nhaân ñöùc. Ngaøi noùi: "Ñaây laø nhöõng ngöôøi ñaày tình yeâu meán ñoái vôùi Chuùa Gieâsu, ñaây laø nhöõng ngöôøi tìm ñöôïc söï an uûi vaø söùc maïnh cuûa trong Thaùnh leã vaø Thaùnh Theå maø thoâi".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page