Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba
yeâu caàu chính phuû
ñöøng töû hình hai ngöôøi Salvador

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba yeâu caàu chính phuû ñöøng töû hình hai ngöôøi Salvador.

(AFP 23/05/99) - El Salvador (San Salvador) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba ñaõ yeâu caàu Toång Thoáng Fidel Castro ñöøng töû hình hai ngöôøi Salvador bò keát aùn töû hình vì toäi khuûng boá.

Ñöùc Cha Fernando Saenz, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ San Salvador, cho caùc kyù giaû bieát hoâm Chuùa Nhaät 23/05/99 raèng, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana ñaõ göûi moät laù thö leân Toång Thoáng Fidel Castro yeâu caàu ñöøng thi haønh baûn aùn töû hình hai ngöôøi naøy. Ngaøy 23/03/99 vöøa qua, moät toøa aùn Cuba ñaõ keát toäi töû hình anh Raul Ernesto Cruz Leon, 27 tuoåi, veà toäi chuû möu saùu vuï ñaët bom khuûng boá taïi Cuba daïo naêm 1997, trong soá naøy coù vuï gaây ra caùi cheát cuûa moät du khaùch ngöôøi YÙ. Moät tuaàn sau ñoù, moät toøa aùn khaùc cuõng keát aùn töû hình oâng Otto Rene Llerena, 40 tuoåi, ngöôøi ñaõ thuù nhaän chuû möu vuï ñaët bom khaùch saïn Melia-Cohiba ôû thuû ñoâ Havana daïo thaùng 8 naêm 1997.

Toái Cao Phaùp Vieän cuûa Cuba seõ duyeät xeùt hai baûn aùn töû hình naøy, vaø aùn töû hình chæ ñöôïc thi haønh sau cuoäc duyeät xeùt cuûa Hoäi Ñoàng nhaø nöôùc Cuba döôùi quyeàn chuû tòch cuûa Toång Thoáng Fidel Castro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page