Söù Ñieäp cuûa ÑTC
gôûi cho caùc Linh Muïc tham döï vieân
Tuaàn Tónh Taâm Quoác Teá taïi Thaùnh Ñòa
(22-27 thaùng 6 naêm 1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù Ñieäp cuûa ÑTC gôûi cho caùc Linh Muïc tham döï vieân Tuaàn Tónh Taâm Quoác Teá taïi Thaùnh Ñòa (22-27 thaùng 6 naêm 1999).

Anh em Linh Muïc raát thaân meán,
Vôùi loøng quyù meán saâu xa vaø nieàm vui soáng ñoäng, cha ngoû lôøi vôùi anh em ñang tham döï vaøo cuoäc Gaëp Gôõ Quoác Teá laàn thöù IV, taïi thaùnh ñòa, ñeå chuaån bò cho bieán coá Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000.

Chuùng ta ñang böôùc vaøo trong ngaøn naêm môùi, ngaøn naêm thöù ba tính töø bieán coá nhaäp theå cuûa Ngoâi Lôøi. Coù raát nhieàu thaùch thöùc ñang xuaát hieän ôû chaân trôøi, nhöng nhôø tin töôûng vaøo ñaáng ñaõ chieán thaéng theá gian vaø ñaõ baûo ñaûm laø seõ hieän dieän vôùi chuùng ta cho ñeán taän cuøng thôøi gian (x. Mt 28,19-20), chuùng ta khoâng coù lyù do gì ñeå lo sôï tröôùc nhöõng ñieàu khoâng bieát trong töông lai. Ñuùng hôn, chuùng ta haõy sôï vì khoâng laøm chöùng cho Chuùa Kitoâ ñöôïc nhö thôøi gian vaø hoaûn caûnh ñoøi hoûi.

Vaán naïn duy nhaát maø chuùng ta caàn phaûi lo laéng laø veà söï trung thaønh, moät söï trung thaønh caàn ñöôïc canh taân moãi ngaøy, ñeå soáng trung thaønh vôùi thöïc theå cuûa mình, bôûi vì thöïc theå aáy laø söï thaät: söï thaät veà höõu theå, maø töø ñoù phaùt xuaát söï thaät veà haønh ñoäng, söï thaät cuûa taùc vu muïc vu.

2. Nhö vaøo thôøi caùc toâng ñoà xöa, Chuùa Gieâsu ñöùng tröôùc maët chuùng ta vaø hoûi raèng: "Ngöôøi ta noùi Thaày laø ai?". Ngaøy hoâm nay coù nhieàu caâu traû lôøi khoâng roõ raøng. Nhöõng caâu traû lôøi thöôøng ñi ñeán vieäc nhìn xem --- ít ra trong thöïc haønh --- nhìn xem Chuùa Kitoâ nhö moät ngöôøi ñöôïc soi saùng, nhö moät vò thaày luaân lyù ñaày khoân ngoan, nhö keû yeâu thöông con ngöôøi ñaùng meán.

Thöïc theå cuûa Chuùa Gieâsu khoâng phaûi laø moät vaán ñeà nhö bao vaán ñeà khaùc: nhöng ñaây laø caâu hoûi caên baûn, bôûi vì toaøn boä caùi nhìn toång quaùt veà con ngöôøi, veà xaõ hoäi, lòch söû, ñôøi soáng, söï cheát, vaø nhöõng gì beân kia caùi cheát, ñeàu tuøy thuoäc vaøo caâu traû lôøi cho caâu hoûi caên baûn naày.

Ñoái vôùi giaùo hoäi cuõng nhö ñoái vôùi chuùng ta, taát caû ñöùng vöõng hay taát caû suïp ñoå, khi noùi veà töông quan vôùi Ñöùc Tin vaøo Chuùa Gieâsu thaønh Nazareth. Vaø Chuùa Gieâsu giôø ñaây tra hoûi chuùng ta: "Anh em noùi Thaày laø ai?" Chuùng ta bieát roõ caâu traû lôøi maø Simon Pheâroâ ñaõ thöa taïi mieàn Cesareâ Philipheâ, nhaân danh taát caû moïi ñoà ñeä raèng: "Thaày laø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng." Toâng ñoà Pheâroâ luùc ñoù ñaõ traû lôøi nhö theá, vaø ngaøi tieáp tuïc traû lôøi nhö vaäy qua caùc theá kyû, qua nhöõng keû keá vò Ngaøi. Ngaøy hoâm nay Ngaøi traû lôøi nhö vaäy, töø Roma, nhaân danh taát caû anh em: "Thaày laø Ñöùc Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng". Ñaâu laø thöïc theå cuûa Chuùa Kitoâ; vaø thöïc theå naày laø caên baûn cho thöïc theå cuûa chuùng ta.

3. Anh em Linh Muïc raát thaân meán, anh em ñöôïc bieán ñoåi taän nôi höõu theå ñeå trôû neân gioáng nhö Chuùa Kitoâ Linh Muïc, Ñaáng laø Thuû laõnh vaø laø Chuû Chaên; Nhôø ñoù maø ngöôøi ta thaät söï coù theå noùi, cuøng vôùi troïn caû Thaùnh Truyeàn raèng; moïi Linh Muïc laø "alter Christus" moät Chuùa Kitoâ khaùc. Treân thöïc theå naày cuûa anh em, ñöôïc xaây döïng moät ñöôøng loái haønh xöû phaùt xuaát töø ñoù.

Chuùa Kitoâ ñaõ heát söùc ao öôùc chia seõ vôùi con ngöôøi chöùc tö teá duy nhaát cuûa Ngöôøi. Vì theá, khi Chuùa ngoài vaøo baøn trong Böûa Tieäc Ly, Chuùa ñaõ noùi vôùi caùc toâng ñoà nhö sau: "Thaày ñaõ heát söùc ao öôùc aên leã Vöôït Qua naày vôùi anh em, tröôùc khi böôùc vaøo cuoäc khoå naïn". Sau ñoù, Chuùa caàm laáy Baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng, beû ra vaø trao cho caùc toâng ñoà maø phaùn: "Ñaây laø Mình Thaày ñöôïc trao noäp cho anh em; anh em haõy laøm vieäc naày ñeå nhôù ñeán Thaày." (Lc 22,15-19). Treân moâi mieäng cuûa Chuùa, nhöõng lôøi treân coù yù nghóa raèng Chuùa trao ban quyeàn haønh, cuøng vôùi boån phaän, ñeå laëp laïi vaø laøm cho hieän dieän bieán coá nôi Nhaø Tieäc Ly, cho moïi thôøi ñaïi lòch söû.

Nhö theá, nhôø qua anh em, nhöõng Linh Muïc, Chuùa Kitoâ luoân luoân hieän dieän trong giaùo hoäi moät caùch bí tích (x. PV soá 7). Anh em haønh ñoäng "nhaân danh Chuùa Kitoâ vaø nhö theå Chuùa Kitoâ" (x. Lumen Gentium, 28). Chính anh em laø nhöõng ngöôøi coù uy tín rao giaûng Tin Möøng. Chuùa Kitoâ noùi qua anh em: nhö theá coù theå noùi "Chuùa Kitoâ rao giaûng Chuùa Kitoâ". Thöû hoûi ai daâng hy teá Thaùnh Theå? Thöa chính laø anh em, nhöng khoâng phaûi chæ moät mình anh em: nhôø qua anh em, chính chuùa Kitoâ haønh ñoäng; "chính Ngöôøi, sau khi ñaõ daâng hieán moät laàn treân thaäp giaù, thì giôø daây daâng chính mình qua taùc vuï cuûa caùc Linh Muïc" (CÑ Trento, sess. XXII, 17 sett. 1562....) Thöû hoûi ai trao ban lôøi tha toäi trong bí tích giaûi toäi? Thöa chính laø anh em nhöõng Linh Muïc, nhöng khoâng phaûi chæ moät mình anh em, maø laø chính Chuùa Kitoâ tha thöù giöõa anh em. Anh em laø nhöõng ngöôøi "quaûn lyù nhöõng maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa" (1 Co 4,1).

Nhôø vieäc phong Chöùc Thaùnh, theo nghóa vieäc phong chöùc naày taùc ñoäng bieán ñoåi höõu theå, anh em laø nhöõng chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ ñeå phuïc vuï cho Lôøi Chuùa vaø caùc bí tích; ñoàng thôøi, anh em laø lôøi chöùng ñích thaät cuûa Chuùa Kitoâ, Vò Linh Muïc duy nhaát. Luùc thuï phong chöùc thaùnh, anh em ñaõ laõnh nhaän moät thöïc theå môùi ñeå hieän höõu. Anh em ñöôic ghi daáu bôûi aán tích tö teá, moät daáu chæ thieâng lieâng thaät söï, khoâng theå xoaù boû; AÁn Tích ñoù khoâng taùch rôøi anh em ra khoûi nhaân loaïi; ngöôïc laïi, ñaët anh em vaøo trung taâm cuûa nhaân loaïi, ñeå anh em coù theå daán thaân phuïc vuï nhaân loaïi. Thaät vaäy, aán tích linh muïc ñöa anh em vaøo trong chöùc tö teá cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng laø "chìa khoùa, laø trung taâm, laø cuøng ñích cuûa toaøn theå lòch söû nhaân loaïi" (gs 10), laø ñaáng khôûi ñaàu vaø laø cuoái cuøng (alpha et omeâga) cuûa nhöõng thöïc taïi höõu hình vaø voâ hình.

4. Anh em raát thaân meán, laøm sao nöôùc aân suõng cöùu roãi coù theå chaûy ñeán taát caû caùc theá heä, neáu khoâng coù anh em? YÙ thöùc veà tính caùch khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa anh em trong giaùo hoäi vaø trong theá giôùi phaùt sinh töø söï roõ raøng vaø xaùc tín chaéc chaéc veà thöïc theå cuûa anh em.

Nhôø qua anh em, Ñaáng chaên chieân nhaân laønh tieáp tuïc giaûng daïy, thaùnh hoùa, höôùng daãn, yeâu thöông taát caû moïi daân nöôùc, moïi neàn vaên hoùa, moïi ñaïi luïc vaø moïi thôøi ñaïi. Vì theá, chæ moät mình anh em môùi mang laáy danh hieäu "chuû chaên", vaø, bôûi vì khoâng coù ôn cöùu roãi neáu khoâng coù Chuùa Kitoâ vaø raèng Chuùa Kitoâ phaûi ñöôïc rao giaûng cho ñeán taän cuøng traùi ñaát, neân khoâng theå naøo böôùc qua ngöôõng cöûa cuûa ngaøn naêm thöù ba maø khoâng ñaët vieäc muïc vuï ôn goïi leân haøng öu tieân. Neáu theá giôùi khoâng theå naøo khoâng caàn ñeán Chuùa Kitoâ, thì theá giôùi cuõng khoâng theå naøo khoâng caàn ñeán nhöõng Linh Muïc cuûa Chuùa.

Anh em Linh Muïc thaân meán, töø ñaát nöôùc cuûa Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, töø vuøng ñaát ñaõ ñöôïc Ngöôøi ñi qua, vaø thôû laáy khoâng khí Ngöôøi ñaõ thôû, ñöôïc chieáu saùng bôûi maët trôøi ñaõ soi chieáu nhöõng böôùc ñöôøng Ngöôøi ñaõ ñi, anh em haõy coâng boá cho moïi ngöôøi bieát Chuùa Gieâsu thaønh Nazareth laø ai, anh em haõy noùi raèng chæ trong Ngöôøi môùi thöïc hieän ñöôïc söï thaønh toaøn cho cho con ngöôøi, chæ trong Ngöôøi môùi coù tieán boä thaät söï, chæ trong Ngöôøi môùi coù ñaày ñuû coâng baèng vaø hoøa bình, chæ trong Ngöôøi môùi coù nieàm vui khoâng boùng toái, chæ trong Ngöôøi môùi coù chuû nghóa nhaân baûn ñích thöïc vaø troïn ñaày, moät nhaân baûn ñöôïc neân troïn höôùng ñeán söï cöùu roãi ñôøi ñôøi.

Vôùi söï hieän dieän cuûa chính mình, anh em haõy noùi leân cho moïi ngöôøi bieát ai laø Vò Linh Muïc troïn haûo, thöïc theå Ngöôøi nhö theá naøo; haõy chöùng toû tính caùch khoâng theå thay theá ñöïôïc cuûa anh em, söï caàn thieát phaûi thi haønh hoaøn toaøn taùc vuï Linh Muïc cuûa anh em beân trong Linh Muïc ñoaøn hieäp nhaát quanh vò Giaùm Muïc. Anh em haõy daán thaân laøm cho moïi ngöôøi hieåu raèng, neáu vò trí vuûa bí tích Thaùnh Theå laø ôû trung taâm cuûa coäng ñoaøn, thì cuõng theá, ngöôøi Linh Muïc cuõng coù choå trung taâm, trong töông quan vôùi bí tích Thaùnh Theå. Nôi ñaâu phaûi chòu thieáu vaéng caùc Linh Muïc, nhöng ôû ñoù khoâng theå ñaønh chòu vaäy, maø phaûi caàu khaån tha thieát hôn, caàu nguyeän rieâng caù nhaân cuõng nhö trong coäng ñoaøn, vôùi loøng thoáng hoái aên naên vaø vôùi söï thaùnh thieän rieâng bieät cuûa caùc Linh Muïc.

5. Anh em raát thaân meán, trong vieäc chu toaøn taùc vuï cuûa thaùnh Pheâroâ, Cha muoán cuõng coá anh em trong ñöùc tin vaøo thöïc theå Chuùa Kitoâ cuõng nhö tin vaøo thöïc theå cuûa anh em nhö nhöõng "Chuùa Kitoâ khaùc". Anh em haõy haõnh dieän ñöôïc caûm thaáy mình laø nhöõng ngöôøi ñöôïc keâu goïi, vaø anh em haõy soáng khieâm toán ñaëc bieät tröôùc phaåm vò cao caû nhö vaäy, trong yù thöùc veà söï moûng doøn cuûa nhaân loaïi.. Nhôø anh em laø nhöõng Linh Muïc, anh em, nhö nhöõng ngoïn ñeøn, soi saùng cho ai ñeán gaàn; vaø nhö muoái ñaát, anh em haõy mang ñeán muøi vò cho cuoäc soáng. Xin caùm ôn vì taát caû nhöõng gì anh em ñaõ laøm, vaø nhaát laø vì thöïc theå anh em laø. Vôùi nieàm caûm ñoäng saâu xa, cha muoán caùm ôn taát caû nhöõng Linh Muïc soáng trung thaønh vôùi thöïc theå rieâng vaø söù maïng cuûa mình, nhöng ñang phaûi chòu ñau khoå trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau. Xin caùm ôn vì nhöõng cöïc nhoïc cuûa anh em, nhöõng luùc phaûi coá gaéng ñoå moà hoâi traùn, xin caùm ôn vì söùc maïnh cuûa anh em, vì nhöõng nuôùc maét anh em ñaõ ñoå ra, xin caùm ôn vì nuï cöôøi cuûa anh em. Xin caûm taï Thieân Chuùa, vì anh em luoân coù maët saün saøng.

Vaø xin caùm ôn taát caû anh em, nhöõng Linh Muïc cuûa hai ngaøn naêm qua; hoï soáng trung thaønh vôùi thöïc theå vaø söù maïng cuûa mình cho ñeán chòu cheát töû ñaïo; nhö laø nhöõng haït höông thôm, anh em ñöôïc ñoát tan trong ngoïn löûa noàng nhieät cuûa tình thöông baùc aùi muïc vuï vaø giôø ñaây anh em laø nhöõng keû caàu baøu cho chuùng toâi trong Giaùo Hoäi vinh hieån treân trôøi, moät giaùo hoäi khoâng tì oá. Xin caùm ôn vì nhöõng maãu göông ñaùng phuïc.

Nhöng lôøi caùm ôn cuûa Cha ñöôïc bieán thaønh baøi ca Taï Ôn Thieân Chuùa (Te Deum) vì hoàng aân chöùc Linh Muïc, vaø khuyeán khích anh em haõy daán thaân nhieàu hôn trong theá gian, nhöng thuoäc veà theá gian ít hôn, ngoõ haàu anh em cho thaáy mình luoân luoân môû roäng cho taát caû moïi ngöôøi, vôùi loøng haõnh dieän khieâm toán, caû vôùi daáu chæ beân ngoaøi caàn coù ñeå cho bieát thöïc theå anh em laø ai: ñaây laø daáu chæ cuûa vieäc phuïc vuï khoâng ngöøng, khoâng tuøy theo tuoåi taùc, bôûi vì ñöôïc khaéc ghi trong chính höõu theå cuûa anh em.

Vôùi loøng quyù meán, Cha xin trao phoù töøng anh em cho Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, ñaáng ñaõ ñuôïc ban cho chuùng ta moät caùch ñaëc bieät nhö laø Meï cuûa Linh Muïc ñôøi ñôøi. Cha xin ñaët vaøo ñoâi tay Meï, lôøi khaån xin khieâm toán cho töøng ngöôøi trong anh em ñöôïc kieân trì vaø bieát daán thaân ñeå laïi cho nhöõng anh chò em chuùng ta nhö phaàn gia taøi, ít ra moät ngöôøi tieáp tuïc chöùc tö teá duy nhaát ñang soáng ñoäng vaø traøn ñaày yeâu thöoâng trong chuùng ta.

Cha xin ban Pheùp Laønh cho anh em taát caû cuøng vôùi caùc linh hoàn maø Chuùa Kitoâ, Vò Linh Muïc thöôïng phaåm vaø ñôøi ñôøi, ñaõ trao phoù cho anh em vaø seõ coøn ñaët treân böôùc ñöôøng anh em.


Back to Radio Veritas Asia Home Page