Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
vaø Cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II vaø Cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh.

Tin Vatican (Fides, n.4145): Theo nguoàn tin cuûa haõng thoâng taán Fides, soá phaùt haønh cho ngaøy 30 thaùng 4/1999 naày, thì Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ coù dòp gaëp Cha Pioâ töø naêm 1947. Luùc ñoù, Ñöùc Gioan Phaoloâ II coøn laø Linh Muïc sinh vieân taïi Roma, vaø ñaõ ñeán taän San Giovanni Rotondo, ñeå xöng toäi vôùi cha Pioâ vaø tham döï thaùnh leã cuûa ngaøi. Naêm 1962, vôùi tö caùch laø Toång Giaùm Muïc Cracovia, ñeán Roma tham döï caùc khoùa hoïp Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, Ñöùc WOJTYLA ñaõ vieát thô cho cha Pioâ ñeå xin caàu nguyeän cho moät ngöôøi thaân ñang bò beänh naëng. Möôøi ngaøy sau, Ñöùc Wojtyla vieát thô caùm ôn Cha Pioâ vì ngöôøi thaân ñoù ñaõ ñöôc khoûi beänh. Naêm 1974, Ñöùc Hoàng Y Wojtyla ñeán Roma ñeå tham döï khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà vieäc Rao Giaûng Phuùc AÂm, töø ngaøy 27 thaùng 9 cho ñeán 26 thaùng 10/1974. Ñöùc Hoàng Y ñi haønh höông San Giovanni Rotondo, ñeå caàu nguyeän beân moä cuûa Cha Pioâ, ñaõ qua ñôøi ngaøy 23 thaùng 9 naêm 1968. Vaø cuoái cuøng, vaøo naêm 1987, Ñöùc Wojtyla ñaõ laø Giaùo Hoaøng, ñeán thaêm Beänh Vieän do cha Pioâ thieát laäp, vaø vieáng thaêm Tu Vieän nôi cha Pioâ sinh soáng, taïi San Giovanni Rotondo. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ nhieàu laàn leân tieáng caûm phuïc Cha Pioâ, vaø khen ngôïi Cha nhö laø moät ngöôøi coù öôùc muoán maïnh meõ baét chöôùc Chuùa Kitoâ.

Tuy nhieân, cha Pioâ cuõng ñaõ traûi qua nhöõng luùc bò hieåu laàm vaø bò choáng ñoái. Naêm 1920, Linh Muïc Agostino Gemelli ñeán khaùm nghieäm nhöõng "daáu thaùnh" nôi thaân theå Cha Pioâ vaø quaû quyeát Cha bò beänh thaàn kinh. Ñöùc Cha Pasquale Gagliardi, Giaùm Muïc Manfreâdonia, Italia, thì toá caùo cha laø con ngöôøi ñoùng kòch löôøng gaït keû khaùc; Naêm 1960, Toøa Thaùnh ñaõ cöû Linh Muïc Carlo Maccari ñeán tìm hieåu veà nhöõng khaû naêng ngoaïi thöôøng cuûa Cha Pioâ, vaø kieåm soaùt soå saùch taøi chaùnh lieân quan ñeán vieäc xaây caát beänh vieän. Cha Pioâ chæ ñöôïc phuïc hoài danh döï vaøo naêm 1965, duôùi trieàu cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI. Cha Fidel Gonzales, coá vaán cuûa Boä Phong Thaùnh, ñaõ nhaän ñònh veà Cha Pioâ nhö sau: "Cha Pioâ ñaõ chòu ñau khoå raát nhieàu, nhöng Cha chaáp nhaän taát caû vôùi tinh thaàn ñôn sô cuûa moät Tu Só Phanxixoâ, vaø luoân giöõ ñöôïc nieàm an vui noäi taâm. Thaùi ñoä vaâng phuïc cuûa cha Pioâ ñoái vôùi Giaùo Hoäi laø moät maãu göông cho taát caû caùc nhaø thaàn hoïc ngaøy nay."


Back to Radio Veritas Asia Home Page