Thaùnh Ñòa ñang chuaån bò
ñoùn tieáp ÑTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh Ñòa ñang chuaån bò ñoùn tieáp ÑTC.

(Zenit 27/07/99) - Italia (Rimini) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro Sambi, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel vöøa cho bieát, nhöõng noã löïc chuaån bò cho vieäc ñoùn tieáp ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa ñang ñöôïc xuùc tieán.

Trong buoåi noùi chuyeän taïi giaùo xöù Rimini ôû Italia veà söï hieän dieän cuûa ngöôøi Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sambi cho bieát, qua chuyeán vieáng thaêm saép thöïc hieän, ÑTC Gioan Phaoloâ II thöïc söï hy voïng hoøa bình cho Thaùnh Ñòa, ñaëc bieät laø taïi Jerusalem. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sambi noùi nhö sau: "Vaøo muøa xuaân tôùi ñaây, ÑTC seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa. Taát caû caùc giaùo hoäi Kitoâ, chính phuû Israel vaø chính quyeàn Palestines, ñeàu leân tieáng môøi ÑTC vieáng thaêm vuøng laõnh thoå naøy. Vaán ñeà laø laøm theá naøo ñeå toân troïng öôùc muoán cuûa ÑTC, cho chuyeán vieáng thaêm naøy thöïc söï laø moät cuoäc haønh höông tinh thaàn vaø laø yeáu toá gaây taùc ñoäng hoøa bình taïi Thaùnh Ñòa. Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 laø thôøi gian ñeå moïi ngöôøi canh taân, vaø trôû laïi theo böôùc chaân cuûa Chuùa Gieâsu. Nhöng ñoàng thôøi, ñaây cuõng laø dòp cho caùc cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát giöõa tín höõu thuoäc caùc giaùo hoäi ñoäc thaàn, vaø laø moät naêm cuûa hoøa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page