Leã an taùng
Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù
TGP Thaønh Phoá Guatemala

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Leã an taùng Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Thaønh Phoá Guatemala.

Thaønh Phoá Guatemala - 29.04.98. - Leã an taùng Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera, giaùm muïc phuï taù Toång giaùo phaän Thaønh phoá Guatemala, bò saùt haïi chuùa nhaät vöøa qua 26/04/98, ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 13 giôø ñòa phöông ngaøy thöù Tö 29.04.98 Guatemala.

Thi haøi Ñöùc coá Giaùm muïc ñöôïc ñaët trong nhaø thôø Chính Toøa cuûa Toång Giaùo Phaän. Töøng ngaøn ngöôøi laàn luôït ñeán kính vieáng, caàu nguyeän vaø töø bieät vò chuû chaên toát laønh vaø ngöôøi cha cuûa caùc ngöôøi ngheøo, caùc ngöôøi bò khai thaùc, aùp böùc. Ngaøi laø ngöôøi beânh vöïc khoâng bieát moûi meät caùc quyeàn con ngöôøi vaø laø ngöôøi ñoùng vai troø chính cuûa thoûa öôùc hoøa bình caùch ñaây 16 thaùng, chaám döùt cuoäc noäi chieán ñaãm maùu keùo daøi 36 naêm trôøi giöõa chính phuû vaø phe du kích cöïc taû.

Veà vieäc ñieàu tra vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi Conedera, Toång Tröôûng Boä Noäi Vuï Guatemala tuyeân boá: cho tôùi luùc naøy chöa coù nhöõng yeáu toá ñeå tìm ra moät saùt nhaân hay nhieàu saùt nhaân. Sau ñaây laø lôøi tuyeân boá treân ñaøi Vatican hoâm 29.04.98 cuûa Luaät Sö Alexandro Benedetti, ngöôøi ñaõ coäng taùc vôùi Ñöùc Giaùm Muïc vaø Vaên Phoøng Beânh Vöïc Nhaân Quyeàn cuûa Ñöùc Giaùm Muïc: Chaéc chaén Ñöùc Cha Gerardi Conedera laø boä oùc suy tö chính cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Thaønh phoá Guatemala. Nhöõng caùch thöùc ngaøi bò saùt haïi ñang toû cho thaáy raèng Vuï saùt haïi naøy khoâng phaûi laø khoâng suy tính tröôùc. Ñaây laø söù ñieäp roõ raøng keû saùt nhaân kia vaø nhöõng ngöôøi sai khieán, ñaõ muoán göûi tôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala, moät Giaùo Hoäi ñang daán thaán toá caùo nhöõng toäi aùc ñaõ xaåy ra trong 36 naêm cuûa cuoäc noäi chieán vaø caû trong tieán trình hoøa bình maø Giaùo Hoäi ñang vaát vaû tìm caùch xuùc tieán taïi Ñaát nöôùc naøy. Ñöùc Cha Gerardi ñaõ bò ñaäp beå soï. Ñaây laø moät söù ñieäp raát roõ raøng. Muïc ñích cuûa nhöõng keû saùt nhaân laø phaù boä oùc, dieät linh hoàn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala. Trong nhöõng naêm vöøa qua, Ñöùc Cha ñaõ leân tieáng toá caùo caùc toäi aùc cuûa nhöõng keû phaù hoaïi naày vaø ñaõ tích cöïc tranh ñaáu ñeå möu caàu hoøa bình cho Guatemala.


Back to Radio Veritas Asia Home Page