Ngheä Só AÁn Giaùo
veõ caûnh Chuùa Gieâsu chòu ñoùng ñinh
baèng chính maùu mình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngheä Só AÁn Giaùo veõ caûnh Chuùa Gieâsu chòu ñoùng ñinh baèng chính maùu mình.

Tin AÁn Ñoä (GUWAHATI) (Ucan12/04/99): Moät ngheä só AÁn Giaùo taïi bang Assam mieàn ñoâng baéc AÁn Ñoä ñaõ veõ caûnh Chuùa Gieâsu chòu ñoùng ñinh vôùi chính maùu mình, haàu giuùp môû roäng "söù ñieäp hoøa bình vaø vò tha." Anh Gautam Bardhan, 28 tuoåi, noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu raèng cuoäc hieán teá cuûa Chuùa Gieâsu luoân gaây caûm höùng cho anh, vaø anh caûm thaáy "haân haïnh ñöôïc ñoå vaøi gioït maùu ñeå ghi laïi cuoäc hieán teá lôùn lao cuûa Ngöôøi." Anh hoïa só noùi raèng anh laøm cöû chæ naøy nhaân cuoäc röôùc ngaøy thöù Saùu Tuaàn Thaùnh taïi Guwahati, thuû ñoâ thöông maïi cuûa Assam, ñeå nhaéc nhôû ngöôøi ta veà vieäc caàn phaûi hy sinh ñeå coå vuõ hoøa bình vaø hoøa hôïp coäng ñoàng ôû vuøng ñoâng baéc. Vuøng naøy goàm coù baûy bang ñoâng ngöôøi saéc toäc, ñaõ chöùng kieán cuoäc chieán tranh keùo daøi giöõa caùc saéc toäc vaø cuoäc ñaáu tranh ñoøi ly khai, khieán cho moãi naêm haøng traêm gia ñình phaûi taûn cö vaø nhieàu ngöôøi thieät maïng. Anh Bardhan cho bieát khi caùc vò thaày cuûa mình, trong ñoù coù Ñöùc Kitoâ, "ñaõ hieán maïng soáng cuûa caùc ngaøi ñeå möu caàu hoøa bình", thì anh raát vui söôùng ñoå vaøi gioït maùu cuûa mình vì hoøa bình." Anh ñaõ môû moät tröôøng ngheä thuaät ôû thò traán queâ höông Lumding taïi bang Assam, nôi anh daïy veõ, hoïa vaø caùc hình thöùc ngheä thuaät khaùc, söû duïng tre, ñaát seùt vaø goã. Anh ñaõ töøng veõ 33 aûnh baèng maùu, trong ñoù coù aûnh Meï Teâreâsa, vò saùng laäp doøng Thöøa Sai Baùc AÙi, aûnh Mahatma Gandhi, ngöôøi cha daân toäc AÁn Ñoä, vaø aûnh Rabindranath Tagore, trieát gia thi só vaø ngöôøi ñoaït giaûi Nobel vaên chöông. Anh Bardhan cho bieát caûm höùng veõ tranh baèng maùu maø anh ñaõ khôûi söï caùch nay boán naêm, xuaát phaùt töø Subash Chandra Bose, chieán só ñaáu tranh vì neàn töï do cuûa AÁn Ñoä vaø laø ngöôøi trong thaäp nieân 1940 ñaõ thaønh laäp Quaân Ñoäi Quoác Gia AÁn Ñoä vaø noùi vôùi ngöôøi AÁn: "Haõy cho toâi maùu, toâi seõ mang laïi cho caùc baïn töï do." Thôøi ñoù AÁn Ñoä coøn laø thuoäc ñòa cuûa Anh Quoác. Hoïa Só Bardhan töøng coù nhöõng cuoäc trieån laõm ôû New Delhi, Calcutta vaø caùc thaønh phoá khaùc. Anh cho bieát laø mình muoán mang "söù ñieäp hoøa bình vaø vò tha" ñeán taän cuøng theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page