Trieån laõm Thaùnh Tích
cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ
nhaân dòp Leã Möøng 450 naêm
ngaøy Thaùnh Nhaân ñeán Nhaät Baûn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trieån laõm Thaùnh Tích cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ nhaân dòp Leã Möøng 450 naêm ngaøy Thaùnh Nhaân ñeán Nhaät Baûn.

Tin KAGOSHIMA, Nhaät Baûn (UCAN) -- Ñoâng ñaûo daân chuùng ñaõ tuï hoïp toân kính caùnh tay phaûi vaø baøn tay cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ taïi Kagoshima trong dòp möøng 450 naêm ngaøy vò thaùnh doøng Teân ñeán Nhaät Baûn. Xöông thaùnh ñöôïc ñaët tröôùc moät baøn thôø trong thaùnh leã möøng chính thöùc ngaøy 11-10-99, thu huùt khoaûng 5,600 ngöôøi ñeán giaùo phaän Kagoshima. Ñaëc söù cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng, Ñöùc Hoàng Y Edmund Szoka ñaõ chuû söï thaùnh leã. Cuøng ñoàng teá thaùnh leã coøn coù Söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Nhaät Baûn laø Ñöùc Toång Giaùm muïc Ambrose De Paoli vaø caùc Ñöùc Giaùm muïc Nhaät Baûn, vaø caû Ñöùc Toång Giaùm muïc doøng Teân Guiseppe Pittau, thö kyù Thaùnh Boä Giaùo duïc Coâng giaùo. Ñöùc Hoàng y Szoka duøng tieáng Nhaät trong suoát buoåi leã, keå caû baøi giaûng cuûa ngaøi.

Moät giaùo daân 76 tuoåi noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu nhö sau: "Toâi thöïc söï coù aán töôïng khi chính maét mình nhìn thaáy baøn tay thaùnh cuûa Thaùnh Xavieâ, nhöng vieäc Ñöùc Hoàng Y ñaëc söù cuûa ÑTC, thoâng thaïo tieáng Nhaät, caøng gaây aán töôïng hôn ñoái vôùi toâi." Caùc vò Laõnh ñaïo caùc Giaùo hoäi Kitoâ giaùo vaø caùc nhoùm Phaät giaùo khaùc ñaõ tham döï thaùnh leã ñöôïc ñöa tin treân nhieàu tôø baùo ñòa phöông.

Linh muïc Ogawa Yasutada noùi vôùi UCA News: "Ñaây laø nieàm ñoäng vieân cho moät giaùo phaän nhoû nhö giaùo phaän chuùng toâi khi coù nhieàu ngöôøi ñeán döï leã." Vieäc tröng baøy caùnh tay vaø baøn tay cuûa thaùnh nhaân taïi nhaø thôø chính toøa trong hai ngaøy tröôùc ñoù ñaõ thu huùt ñoâng ñaûo ngöôøi ñeán kính vieáng. Moät soá ngöôøi chôø suoát ba giôø ñeå ñöôïc chieâm ngaém thaùnh tích.

Moät phuï nöõ Coâng giaùo 80 tuoåi noùi: "Toâi ñaõ nhìn thaáy baøn tay phaûi caùch nay 50 naêm, nhöng laàn naøy toâi nhìn thaáy raát gaàn. Toâi thöïc söï caûm kích."

Baøn tay Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaõ ñöôïc ñöa ñeán Kagoshima ngaøy 8-10-1999. Thaùp tuøng thaùnh tích coù Ñöùc Toång Giaùm muïc Pittau, cöïu beà treân mieàn doøng Teân taïi Nhaät Baûn, vaø ngaøi ñaõ taëng thaùnh tích cho Ñöùc Giaùm muïc Paul Itonaga Shinichi, giaùo phaän Kagoshima. Thaùnh tích seõ ñi moät voøng nöôùc Nhaät cho ñeán cuoái thaùng 10/1999. Vieäc nhieàu thaønh phaàn tham döï caùc leã kyû nieäm cho thaáy raèng thaùnh nhaân khoâng chæ ñöôïc ngöôøi Coâng giaùo kính phuïc. Nhieàu laù côø nhoû cuûa Toøa Thaùnh xuaát hieän taïi thaønh phoá Kagoshima, nôi maø nhieàu leã kyû nieäm ñöôïc toå chöùc. Töôïng Thaùnh Xavieâ vaø hai ngöôøi baïn Nhaät ñöôïc khaùnh thaønh ngaøy 8-10-1999 taïi nhaø thôø chính toøa töôûng nieäm Thaùnh Phanxicoâ cuûa giaùo phaän vaø nhaø thôø naøy ñöôïc cung hieán vaøo thaùng 9/1999.

Caùc ñaïi söù Boà Ñaøo Nha vaø Taây Ban Nha taïi Nhaät ñaõ döï leã khaùnh thaønh töôïng. Thaùnh nhaân, moät ngöôøi daân vuøng Basque ôû mieàn baéc Taây Ban Nha, ñaõ phuïc vuï mieàn truyeàn giaùo chaâu AÙ cuûa doøng Teân vôùi truï sôû taïi Goa, AÁn Ñoä. Moät töôïng laø Yajiro, ngöôøi thaùp tuøng thaùnh nhaân töø Goa ñeán Nhaät. Töôïng kia laø Bernardo, ngöôøi Nhaät ñaàu tieân ñöôïc haân haïnh gaëp gôõ Ñöùc Giaùo hoaøng vaø laø ngöôøi ñaàu tieân du hoïc taïi chaâu AÂu, taïi ñaïi hoïc Coimbra, Boà Ñaøo Nha. Teân thaät cuûa Yajiro vaø Bernardo khoâng ñöôïc bieát, nhöng theo söû lieäu, hai ngöôøi ñeàu laø daân Kagoshima.

Moät ngaøn ngöôøi ñaõ tham döï cuoäc hoäi thaûo quoác teá veà Kagoshima ngaøy 9-10-1999 do Donald Keen thuoäc Ñaïi hoïc Columbia vaø nhieàu chuyeân vieân trình baøy. Nhöõng chuaån bò cho leã möøng ñaõ baét ñaàu töø naêm 1992 vôùi vieäc thaønh laäp Hoäi kyû nieäm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ do daân Kagoshima khôûi xöôùng. Moät trong hai chuû tòch cuûa hoäi Shimazu Nobuhisa, ngöôøi phaùt bieåu trong leã khaùnh thaønh töôïng, laø haäu dueä cuûa töôùng quaân ñaõ cho pheùp Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ rao giaûng taïi vuøng Kagoshima. Vò kia laø Yonemura Shuji, laøm vieäc cho moät coâng ty phaùt thanh ñòa phöông, ñaõ raát tích cöïc trong vieäc chuaån bò caùc buoåi leã. Caûm kích veà cuoäc ñôøi cuûa Thaùnh Phanxicoâ vaø caùc baïn, oâng saûn xuaát moät chöông trình truyeàn hình ñaëc bieät veà caùc vò hoài naêm 1993. OÂng noùi: "Caøng nghieân cöùu veà thaùnh nhaân vaø hai ngöôøi baïn cuûa ngaøi, toâi caøng thích thuù. Do ñoù, toâi ñaõ tham gia vaøo caùc söï kieän vaø leã hoäi lieân quan ñeán caùc ngaøi." Vì chính quyeàn khoâng theå can döï tröïc tieáp vaøo caùc vieäc toân giaùo taïi Nhaät Baûn, nhöõng coâng daân nhö Yonemura laø caàu noái giöõa chính quyeàn vaø Giaùo hoäi trong vieäc toå chöùc leã kyû nieäm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page