Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines
keâu goïi ngöng aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines keâu goïi ngöng aùn töû hình.

(AFP 25/05/99) - Philippines (Manila) - Thöù Ba (25/05/99), caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines ñaõ yeâu caàu vò coá vaán tinh thaàn cuûa Toång Thoáng Estrada can thieäp, ñeå xin oâng Estrada hoaõn aùn töû hình moät toäi nhaân, döï truø seõ bò töû hình vaøo thöù Saùu tôùi ñaây.

OÂng Pablito Andan, bò keát aùn töû hình veà toäi hieáp daâm vaø saùt haïi moät nöõ sinh vaøo naêm 1994. Hoâm thöù Hai (24/05/99), toái cao phaùp vieän Philippines ñaõ baùc boû ñôn khaùng aùn cuûa oâng, vaø Toång Thoáng Estrada ñaõ ngoû yù laø oâng seõ khoâng aân xaù cho toäi nhaân naøy. Trong moät cuoäc hoïp baùo taïi Manila, Linh Muïc Robert Reyes, Toång Giaùm Ñoác cuûa toå chöùc coù teân goïi laø "Lieân Minh Choáng AÙn Töû Hình" cho bieát, toå chöùc naøy seõ yeâu caàu oâng Mike Velarde, laõnh tuï cuûa nhoùm El Shaddai, moät phong traøo Thaùnh Linh Coâng Giaùo, can thieäp vôùi Toång Thoáng Estrada ñeå xin hoaõn aùn töû hình naøy. OÂng Mike Velarde laø coá vaán tinh thaàn cho Toång Thoáng Estrada, vaø thaùng 4/1999 vöøa qua, oâng ñaõ thuyeát phuïc Toång Thoáng Estrada hoaõn aùn töû hình trong voøng 90 ngaøy cho 3 ngöôøi. 3 ngöôøi naøy bò keát aùn töû hình veà toäi gieát cheát moät caûnh saùt vieân trong moät vuï cöôùp.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines laø thaønh vieân cuûa toå chöùc choáng aùn töû hình noùi treân. Linh Muïc Robert Reyes noùi trong cuoäc hoïp baùo nhö sau: "Neáu laõnh tuï Mike Velarde cuûa nhoùm El Shaddai, laø moät Kitoâ höõu chaân chính, thì oâng phaûi baûo veä maïng soáng cuûa moät tín höõu Kitoâ khaùc. Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu töû toäi Pablito Andan khoâng phaûi laø thuû phaïm trong vuï aùn naøy. Ai seõ laø ngöôøi chòu traùch nhieäm, sau khi oâng bò töû hình?" Theo cha Reyes, coù nhieàu keõ hôû trong vuï aùn naøy, vaø raát coù theå laø oâng Andan voâ toäi. Neáu bò töû hình vaøo thöù Saùu tuaàn naøy, oâng Andan seõ laø ngöôøi thöù hai bò töû hình taïi Philippines trong naêm nay (1999). Ngaøy 5/02/99 vöøa qua, oâng Leo Etchagaray trôû thaønh ngöôøi ñaàu tieân bò töû hình taïi Philippines töø 23 naêm qua. Cuõng trong cuoäc hoïp baùo ngaøy thöù Ba (25/05/99), Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, ñaõ nhaéc laïi laäp tröôøng choáng aùn töû hình cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo, tuy nhieân ngaøi cuõng thöøa nhaän söï kieän laø, tæ leä daân soá uûng hoä aùn töû hình raát cao. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, ñieàu naøy cuõng deã hieåu, vì ngöôøi daân quaù lo sôï tröôùc naïn toäi aùc ñang ngaøy moät gia taêng taïi Philippines. Hoï coi aùn töû hình nhö laø moät giaûi phaùp ngaên ngöøa naïn toäi phaïm. Ña soá gia ñình caùc naïn nhaân cuõng muoán keû phaïm toäi bò töû hình, tuy nhieân aùn töû hình khoâng bao giôø coù theå laø nguoàn chöõa laønh veát thöông cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page