ÑTC göûi söù ñieäp
cho caùc Linh Muïc
tham döï tuaàn tónh taâm quoác teá taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc Linh Muïc tham döï tuaàn tónh taâm quoác teá taïi Thaùnh Ñòa.

Nagiaret - 22.06.99 - Tuaàn tónh taâm quoác teá laàn thöù boán cuûa caùc Linh Muïc do Boä Giaùo Só toå chöùc taïi Thaùnh Ñòa ñöôïc khai maïc saùng thöù Ba 22.06.99, vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, Toång Tröôûng Boä Giaùo Só, Ñöùc Cha Michel Sabbah, Giaùo Chuû Latinh ôû Gieârusalem.

Ban saùng, trong Ñeàn Thôø Truyeàn Tin ôû Nagiareth, tuaàn tónh taâm ñöôïc khôûi söï baèng giôø kinh Phuïng Vuï do Ñöùc Hoàng Y Eugenio de Sales, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Rio de Janeiro (Brazil) chuû söï. Baøi suy nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y ñöôïc trích töø Saùch Tieân Tri Isaia noùi veà vieäc loan tin vui möøng. Baøi suy tö ñöôïc aùp duïng vaøo nieàm vui cuûa caùc Linh Muïc, nieàm vui trong Chuùa, nhö Meï Maria ñaõ haùt leân trong Kinh Magnificat.

Tieáp sau ñoù, Thaùnh Leã ñoàng teá do Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, Nieân Tröôûng Vieän Hoàng Y chuû söï. Cuøng ñoàng teá vôùi Ñöùc Hoàng Y Gantin, coù caùc Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, Toång Tröôûng Boä Giaùo Só, Eugenio Sales, Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Rio de Janeiro, Freùderic Etsou-Nzabi-Bamungwabi, Toång Giaùm Muïc Kinshasa, Ñöùc Giaùo Chuû Michel Sabbah vaø khoaûng 20 Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc, vôùi 800 Linh Muïc tham döï tuaàn tónh taâm. Giaûng trong Thaùnh Leã, Ñöùc Hoàng Y Gantin khai trieån ñeà taøi "Truyeàn Tin". Ñöùc Hoàng Y noùi: Ñaây laø baøi ca daâng kính Ñöùc Maria "nhaø thôø chính toøa cuûa loaøi ngöôøi, trong söï saùng ngôøi, huy hoaøng khoâng theå saùnh ví ñöôïc naøy - nôi ñaây ñaõ dieãn ra vieäc taán phong Linh Muïc cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ; Ñöùc Maria chöùng nhaân cuûa vieäc phuïc vuï hoaøn haûo nhaát ñoái vôùi Thieân Chuùa, vôùi chöùng nhaân naøy, chuùng ta muoán suy tö, caàu nguyeän ñeå soáng laïi trong tình huynh ñeä veû xinh ñeïp cuûa vieäc phong chöùc cuûa chuùng ta".

Ngay ñaàu Thaùnh Leã, Ñöùc Hoàng Y Hoyos, Toång Tröôûng Boä Giaùo Só, ñaõ ñoïc söù ñieäp cuûa ÑTC göûi cho caùc Linh Muïc tham döï tuaàn tónh taâm. Vôùi caùi nhìn höôùng veà Ngaøn Naêm môùi, Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Maàu Nhieäm nhaäp theå cuûa Ngoâi Lôøi, ÑTC xaùc nhaän quyeàn öu tieân cuûa muïc vuï ôn keâu goïi. Ngaøi vieát: "Neáu theá giôùi khoâng theå boû qua Chuùa Kitoâ ñöôïc, thì cuõng khoâng theå boû qua caùc Linh Muïc cuûa Ngöôøi ñöôïc". Vì theá trong vieäc thi haønh troïn veïn Munus Petrinum, thöøa taùc vuï Pheâroâ, ÑTC muoán cuûng coá caùc Linh Muïc trong ñöùc tin vaø trong caên cöôùc cuûa Chuùa Kitoâ vaø trong caên cöôùc cuûa caùc anh em "Caùc Chuùa Kitoâ khaùc". ÑTC baøy toû loøng bieát ôn saâu xa vaø ñaày tình yeâu thöông veà taát caû nhöõng gì maø "caùc Linh Muïc ñang laøm, vaø nhaát laø veà caùi maø anh em laø". Nhöng ngaøi cuõng khuyeân caùc Linh Muïc "haõy trôû neân theâm maõi trong theá gian, nhöng laïi giaûm bôùt theâm maõi ñöøng thuoäc veà theá gian"; haõy bieát toû mình luoân luoân cho moïi ngöôøi vôùi söï haõnh dieän khieâm toán, toû ra baèng caû daáu hieäu baét buoäc beân ngoaøi nöõa, trôû neân daáu hieäu phuïc vuï khoâng bao giôø ngöøng, khoâng keå chi tuoåi taùc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page