Vaøi neùt veà
Cha Pio Naêm Daáu Thaùnh
saép ñöôïc phong Chaân Phöôùc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà Cha Pio Naêm Daáu Thaùnh saép ñöôïc phong Chaân Phöôùc.

Trong buoåi tieáp kieán daønh cho caùc Beà Treân Doøng Cappucins naêm 1971, ba naêm sau khi cha Pioâ qua ñôøi, Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) ñaõ noùi nhö sau: "Anh em haõy xem: Cha Pioâ löøng danh nhö theá naøo? Bieát bao ngöôøi treân theá giôùi tuï hoïp chung quanh ngaøi? Maø taïi sao vaäy? Phaûi chaêng ngaøi laø moät nhaø trieát hoïc noåi tieáng? Phaûi chaêng ngaøi laø moät ngöôøi khoân ngoan? Phaûi chaêng ngaøi coù nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng huøng maïnh? Khoâng. Hoaøn toaøn khoâng phaûi vaäy. Chæ vì ngaøi daâng thaùnh leã moät caùch khieâm toán, soát saéng, ngaøi giaûi toäi töø saùng ñeán chieàu, ngaøi laø ngöôøi ñöôïc choïn ñeå ñöôïc in daáu thaùnh Chuùa. Vaø khoâng deã noùi leân ñieàu naøy: Ngaøi laø moät ngöôøi caàu nguyeän vaø moät ngöôøi cuûa ñau khoå.

Chuùa Nhaät tôùi ñaây, muøng 2.05.99, töùc 31 naêm sau khi qua ñôøi, Cha Pio ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc. Moät leã Phong Chaân Phöôùc chöa heà coù trong lòch söû Giaùo Hoäi xeùt veà soá ngöôøi tham döï. Theo döï tính coù tôùi haøng trieäu ngöôøi tuï hoïp trong nhöõng ñòa ñieåm sau ñaây: Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø suoát ñaïi loä Hoøa Giaûi tieáp lieàn vôùi quaûng tröôøng --- Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Lateranoâ, naèm tröôùc Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ, Roma, vaø Quaûng Tröôøng taïi thò xaõ San Giovanni Rotondo, nôi Cha Pioâ hoaït ñoäng toâng ñoà vaø qua ñôøi. Caû hai Quaûng Tröôøng San Giovanni Lateâranoâ ôû Roma, vaø Quaûng Tröôøng taïi Thò Xaõ San Giovanni Rotondoâ, ñeàu ñöôïc tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, vôùi nhöõng maøn aûnh Truyeàn Hình thaät to, daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng theå ñeán tham döï thaùnh leã taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

Vaøi neùt tieåu söû cuûa Cha Pioâ.

Cha Pio sinh ngaøy 23.05.1887 taïi Pietrelcina, thuoâïc Toång Giaùo Phaän Benevento, mieàn nam nöôùc YÙ. Ñöôïc röûa toäi ngaøy hoâm sau vaø nhaän teân thaùnh laø Francesco. Francesco qua moät thôøi thô aáu vaø thieáu nieân trong moät moâi tröôøng bình thaûn, ñôn sô cuûa vuøng thoân queâ: gia ñình, nhaø thôø, ñoàng ruoäng vaø sau ñoù tröôøng hoïc. Naêm 12 tuoåi, Francesco laõnh bí tích Theâm Söùc vaø röôùc leã laàn ñaàu.

Ngaøy 6.01.1903, luùc 16 tuoåi, Francesco xin vaøo nhaø taäp caùc Cha Doøng Cappucins taïi Morcone. Ngaøy 22 cuõng thaùng 5, Francesco maëc aùo Doøng Phanxico vaø ñoåi teân laø Pio. Qua nhöõng naêm nhaø taäp, Thaày Pio ñöôïc tuyeân khaán taïm, vaø ngaøy 27 thaùng Gieâng naêm 1907, Thaày ñöôïc khaán troïn. Thuï phong Linh Muïc ngaøy 10 thaùng 8 naêm 1910 taïi Benevento. Vì söùc khoûe yeáu keùm, Cha Pio ñöôïc ôû laïi trong nhaø Doøng cho tôùi naêm 1916. Thaùng 9 cuõng 1916, Cha ñöôïc sai ñeán hoaït ñoäng toâng ñoà taïi San Giovanni Rotondo vaø ôû laïi ñaây cho tôùi luùc qua ñôøi, trong voøng 52 naêm trôøi (1916-1968). Naêm 1918, caùc tín höõu nhaän thaáy nhöõng veát thöông cuûa Cuoäc Töû Naïn Chuùa vaø nhöõng ñaëc suûng khaùc nôi Cha Pio. Vaø caùc veát thöông chaân tay, töï nhieân bieán maát, khoâng ñeå laïi moät veát tích naøo, ngay sau khi cha qua ñôøi. Moät hieän töôïng laï luøng vaø gaây nhieàu ngaïc nhieân.

Luoân luoân ñöôïc thieâu ñoát bôûi löûa yeâu meán ñoái vôùi Chuùa, vôùi tha nhaân, Cha Pio soáng ñaày ñuû ôn goïi Linh Muïc, moãi ngaøy moãi troïn veïn hôn, ñeå goùp phaàn vaøo coâng vieäc cöùu chuoäc con ngöôøi. Ngaøi thi haønh söù meänh cöùu chuoäc nhaân loaïi baèng ba phöông theá sau ñaây: qua vieäc linh höôùng ñeå giuùp caùc linh hoàn neân thaùnh - qua bí tích hoøa giaûi ñeå ñöa caùc ngöôøi toäi loãi veà vôùi Chuùa - vaø qua vieäc cöû haønh thaùnh leã, ñeå soáng keát hôïp vôùi Chuùa Gieâsu hy sinh treân thaùnh giaù. Caùc tiùn höõu tham döï, caûm thaáy thaùnh leã laø toät ñieåm vaø laø söï hoaøn haûo cuûa con ñöôøng tu ñöùc cuûa Cha Pioâ. Thaùnh leã nhieàu luùc keùo daøi töøng hai, ba tieáng ñoàng hoà.

Veà phöông dieän xaõ hoäi, Cha Pio daán thaân raát nhieàu ñeå laøm giaûm bôùt nhöõng ñau khoå, nhöõng caûnh cuøng cöïc cuûa nhieàu gia ñình, caùch rieâng ngaøi quyeát ñònh thaønh laäp "Nhaø naâng ñôõ söï ñau khoå" (Casa del Sollievo della sofferenza), töùc beänh vieän San Giovanni Rotondo hieän nay. Coâng vieäc xaây caát beänh vieän naày ñöôïc hoaøn thaønh vaø ñöôïc khaùnh thaønh ngaøy 5.05.1956. Ñaây laø moät trong caùc beänh vieän lôùn nhaát vaø noåi tieáng nhaát taïi nöôùc YÙ, do Toøa Thaùnh quaûn trò. Veà phöông dieän thieâng lieâng, Cha Pio thaønh laäp caùc nhoùm caàu nguyeän vaø ñöôïc ngaøi goïi laø "vöôøn gieo ñöùc tin vaø toå aám tình yeâu". Ñöùc Phaoloâ VI goïi caùc nhoùm caàu nguyeän naøy laø: Phong traøo lôùn lao cuûa nhöõng ngöôøi caàu nguyeän. Hieän nay treân caû theá giôùi coù tôùi gaàn 3 ngaøn nhoùm caàu nguyeän lieân læ nhö vaäy.

Töø nhoû, söùc khoûe cuûa Cha Pio voán yeáu keùm; nhaát laø veà nhöõng naêm sau cuøng cuoäc ñôøi, söùc khoûe bò suy giaûm raát nhanh choùng. Sau nhieàu ñau khoå vaø hoaït ñoäng toâng ñoà, ngaøi qua ñôøi ngaøy 23.09.1968, thoï 81 tuoåi. Soá ngöôøi döï leã an taùng Cha Pio thaät ñoâng khoâng theå tính ñöôïc. Cha Pio ñaõ löøng danh treân caû theá giôùi veà söï thaùnh thieän ngay töø luùc coøn soáng: söï thaùnh thieän khoâng phaûi laø ñieàu ñöôïc phuù baåm coù saün, nhöng ñöôïc xaây döïng do caùc nhaân ñöùc, tinh thaàn caàu nguyeän, do hy sinh vaø vieäc hieán toaøn thaân cho Chuùa, cho Giaùo Hoäi, cho caùc linh hoàn. Sau khi qua ñôøi, söï thaùnh thieän vaø nhöõng pheùp laï ñöôïc noùi ñeán moãi ngaøy moãi nhieàu theâm maõi. Ñaây laø daáu chæ cho bieát raèng Thieân Chuùa muoán muoán laøm vinh danh Ñaày Tôù trung thaønh cuûa Ngaøi treân theá giôùi naøy.

Ngaøy 29.09.1982, Toøa Thaùnh ñaõ ban pheùp xuùc tieán coâng vieäc laøm aùn phong Thaùnh cho cha Pioâ. Tröôùc heát, Toøa aùn Giaùo Phaän Manfredonia khôûi söï coâng vieäc töø naêm 1983, vaø hoaøn taát naêm 1990. Ngaøy 7.12.1990, taát caû caùc hoà sô cuûa Giaùo Phaän ñöôïc chuyeån veà Boä Phong Thaùnh ôû Roma ñeå cöùu xeùt. Ngaøy 13.06.1997, Boä Phong Thaùnh trieäu taäp phieân hoïp rieâng caùc nhaø thaàn hoïc coá vaán cuûa Boä ñeå tham khaûo. Ngaøy 21.10 cuõng naêm 1997, Phieân hoïp thöôøng leä cuûa caùc Hoàng Y vaø Giaùm Muïc ñöôïc trieäu taäp ñeå quyeát ñònh. Ngaøy 18.12 cuõng 1997, vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC, caùc Hoàng Y vaø Giaùm Muïc, vaø Boä Phong Thaùnh, ñaõ cho coâng boá Saéc Leänh coâng nhaän tính caùch anh huøng caùc nhaân ñöùc cuûa Cha Pio. Theo luaät, ñeå ñöôïc toân phong leân Baäc Chaân Phöôùc, caàn coù moät pheùp laï. Ban Caùo thænh cuûa vuï laøm aùn, ñaõ trình leân Boä Phong Thaùnh moät söï kieän veà vieäc ñöôïc chöõa laønh laï luøng do lôøi baàu cöû cuûa Ñaày Tôù Chuùa, Cha Pio. Ngaøy 21.12.1998, vieäc ñöôïc khoûi beänh caùch laï luøng naøy ñöôïc coâng nhaän nhö pheùp laï. Vaø leã nghi phong Chaân Phöôùc ñöôïc aán ñònh vaøo ngaøy 2.05 naêm 1999. Khi vöøa loan tin veà vieäc phong Chaân Phöôùc cho Cha Pio, caùc chuoâng treân thaùp caùc nhaø thôø taïi San Giovanni Rotondo ñeàu vang leân chaøo möøng, bieåu loä nieàm haân hoan vaø khoaûng 70 ngaøn ngöôøi tuï hoïp, ñeå tham döï thaùnh leã taï ôn do chính Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän chuû söï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page