ÑTC tieáp
Caùc Giaùm Muïc Laøo Quoác vaø Cam Boát
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc Laøo vaø Cam Boát ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 11.02.99 - Saùng thöù Naêm 11.02.99, duø laø ngaøy leã nghæ taïi Vatican, vì möøng kyû nieäm 70 naêm kyù hoøa öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Nöôùc YÙ (11.02.1929), ÑTC cuõng tieáp chung caùc Giaùm Muïc Laøo Quoác vaø Cam Boát. Chuyeán vieáng thaêm cuûa caùc vò chuû chaên Giaùo Hoäi ñòa phöông taïi hai quoác gia Laøo vaø Caêmpuchia baét ñaàu hoâm moàng 8/02/99 vaø seõ keát thuùc vaøo ngaøy 13/02/99. Ngoaøi buoåi gaëp gôõ ÑTC, caùc vò chuû chaên coøn tieáp xuùc vôùi caùc cô quan trung öông Toøa Thaùnh, caùch rieâng vôùi Boä Truyeàn Giaùo.

Trong dieãn vaên daøi 5 trang baèng tieáng Phaùp trao cho caùc Giaùm Muïc Laøo vaø Campuchia, tröôùc heát ÑTC baøy toû söï vui möøng lôùn lao cuûa ngaøi ñöôïc gaëp chung caùc vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi Ccâng Giaùo taïi hai quoác gia naøy laàn thöù nhaát, keå töø khi ngaøi leân laøm Giaùo Hoaøng. ÑTC caàu chuùc cho nhöõng ngaøy soáng taïi Roma trong tinh thaàn Giaùm Muïc Ñoaøn vaø trong hieäp thoâng vôùi Vò Keá Nghieäp Pheâroâ ñöôïc laø nhöõng ngaøy ñaày ôn thaùnh, ñeå giuùp caùc ngaøi laøm cho ñöùc tin, ñöùc caäy, ñöùc meán cuûa caùc Coäng Ñoàng Coâng Giaùo, ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho söï lo laéng muïc vuï cuûa caùc ngaøi, gia taêng, trong hieäp nhaát chaët cheõ vôùi Giaùo Hoäi hoaøn caàu.

ÑTC xin caùc Giaùm Muïc chuyeån ñeán caùc linh muïc, nam nöõ tu só vaø giaùo daân lôøi chaøo thaêm yeâu thöông vaø nhöõng khích leä cuûa ngaøi, ñeå taát caû tieáp tuïc laø nhöõng chöùng nhaân can ñaûm cuûa Tình Yeâu Thöông Chuùa Cha ñoái vôùi moïi ngöôøi. Ngaøi khoâng queân hai daân toäc ñau khoå Laøo vaø Caêmpuchia.

Sau ñoù ÑTC nhaéc ñeán vieäc ñoái thoaïi vaø coäng taùc giöõa Kitoâ Giaùo vaø Phaät Giaùo, caùch rieâng trong vieäc beânh vöïc söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi. Taïi Laøo Quoác vaø Caêmpuchia, Phaät Giaùo chieám ñaïi ña soá vaø Kitoâ Giaùo, tuy thuoäc thieåu soá, ñaõ coù töø hôn boán theá kyû nay. Trong tinh thaàn cuûa Coâng Ñoàng Vatican II, ÑTC khaúng ñònh raèng: "Vôùi söï toân troïng, Giaùo Hoäi raát quan taâm ñeán söï phong phuù vaên hoùa vaø thieâng lieâng ñaõ aên reã saâu vaøo hai daân toäc naøy vaø ñaõ trôû neân thaønh phaàn cuûa gia taøi nhaân loaïi". Trong thaùi ñoä huynh ñeä vaø toân troïng söï töï do cuûa moãi ngöôøi, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi daán thaân cuûa Giaùo Hoäi veà ñoái thoaïi vaø coäng taùc vôùi caùc tín ñoà cuûa caùc toân giaùo khaùc vaø vôùi moïi ngöôøi thieän chí, trong söï thoâng caûm nhau, ñeå beânh vöïc söï soáng vaø phaåm giaù con ngöôøi, cuõng nhö ñeå coå voõ söï hoøa giaûi, coâng lyù vaø hoøa hôïp giöõa moïi ngöôøi. Ñoàng thôøi Giaùo Hoäi muoán goùp phaàn, trong nhöõng theå thöùc rieâng cuûa mình, vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi lieân ñôùi hôn vaø phuø hôïp vôùi söï cao caû cuûa con ngöôøi.

ÑTC nhaán maïnh raèng: Söù Ñieäp Phuùc AÂm khoâng theå bò coi nhö moät neàn vaên hoùa ngoaïi lai, vì söù ñieäp naøy ñöôïc göûi tôùi moïi ngöôøi vaø moïi daân toäc. "Vì theá, ñieàu quan troïng laø Tin Möøng ñöôïc rao giaûng vaø ñöôïc ñoùn nhaän vaøo caùc neàn vaên hoùa daân toäc cuûa caùc Ñöùc Cha vaø nhaäp theå saâu xa trong ñoù. Moät trong caùc daáu hieäu cuûa vieäc nhaäp theå naøy laø baûn dòch ñaïi keát (cuûa Coâng Giaùo vaø Tin Laønh) toaøn boä Kinh Thaùnh ra tieáng Khmer". Ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi taïi Laøo vaø Caêmpuchia, moät Giaùo Hoäi vöøa thoaùt khoûi nhöõng thöû thaùch ñau thöông, ÑTC nhaéc ñeán vieäc giuùp ñôõ caùc ngöôøi tò naïn vaø caùc ngöôøi soáng trong caûnh cuøng cöïc, baát luaän hoï thuoäc veà khuynh höôùng chính trò naøo; roài ngaøi nhaéc ñeán nhöõng coâng vieäc can ñaûm ñeå phuïc hoài caùc naïn nhaân cuûa baïo ñoäng vaø cuûa caùc thieân tai; nhaéc ñeán daán thaân cöông quyeát huûy boû haún caùc loaïi mìn gieát ngöôøi, thöù vuõ khí vaãn tieáp tuïc gaây neân bieát bao naïn nhaân taïi caû hai nöôùc; nhaéc ñeán vieäc phuïc vuï voâ vò lôïi ñoái vôùi caùc ngöôøi heøn yeáu.

Vôùi taâm tình bieát ôn daâng leân Chuùa, ÑTC nhaéc laïi loøng trung thaønh anh huøng cuûa caùc tín höõu Kitoâ taïi mieàn naøy trong nhöõng thôøi kyø thöû thaùch, thôøi kyø hai quoác gia phaûi chòu ñöïng nhöõng ñau khoå khuûng khieáp vaø con soá naïn nhaân voâ toäi cuûa baïo doäng vaø cuûa vieäc khöôùc töø phaåm giaù con nguôøi khoâng theå öôùc tính ñöôïc. ÑTC nhaéc ñeán nhieàu linh muïc, nam nöõ tu só , giaùo daân ñaõ hy sinh söï soáng ñeå theo Chuùa, hoøa maùu cuûa hoï vôùi maùu cuûa caùc anh chò em hoï, ñöông ñaàu vôùi nhöõng thöû thaùch vôùi phaåm giaù vaø vôùi söùc maïnh cuûa taâm hoàn. ÑTC nhaán maïnh: "Ñöøng ai queân ñi chöùng taù ñaùng caûm phuïc naøy! Chöùng taù naøy nhaéc cho chuùng ta bieát: vieäc theo Chuùa Kitoâ laø daáu hieäu cuûa töông phaûn ñoái vôùi theá gian naøy, ngaøy nay cuõng nhö ngaøy xöa, vaø "nhöõng gì yeáu heøn trong theá gian naøy, ñoù laø caùi ñöôïc Thieân Chuùa choïn ñeå haï nhuïc nhuõng keû huøng maïnh" (1 Cor 1, 27). ÑTC khuyeán khích caùc giaùm muïc tieáp tuïc phuïc vuï trong hai quoác gia naøy. Nhieàu vò trong caùc ngaøi ñaõ bò tuø ñaày, nhöõng vò khaùc ñaõ hy sinh maïng soáng cho ñoaøn chieân, theo göông Chuùa Chieân nhaân laønh. Caùc ngaøi phaûi thi haønh Thöøa Taùc Vuï trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên vaø thieáu thoán, nhöng "xin quyù Ñöùc Cha haõy nhôù raèng: Vò Keá Nghieäp Pheâroâ gaàn guõi caùc Ñöùc Cha trong caùc ñau khoå cuûa ñôøi toâng ñoà cuõng nhö trong nieàm an vui vaø hy voïng" - Sau cuøng ÑTC baøy toû söï haøi loøng veà caùc coá gaéng ñang thöïc hieän taïi Laøo Quoác vaø Caêmpuchia, ñeå tieán ñeán töï do nhieàu hôn. Caùc coá gaéng naøy giuùp Giaùo Hoäi tieáp tuïc daán thaân trong phaùt trieån vaø thònh vöôïng cuûa moïi ngöôøi.

Trong dieãn vaên töôøng trình tröôùc ÑTC, Ñöùc Cha Yves Ramousse, Giaùm Muïc ñaïi dieän Toâng Toøa Pnom Penh, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Laøo vaø Caêm Boát (CELAC: Confeùrence Episcopale Laos-Cambodge) ñaõ giôùi thieäu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc leân ÑTC, goàm 7 vò, ñöôïc thaønh laäp naêm 1971 vaø ñöôïc Toøa Thaùnh chaáp nhaän, nhöng trong 20 naêm khoâng theå trieäu taäp cuoäc hoïi hoïp naøo caû, vì tình hình khoù khaên taïi hai nöôùc.

Taïi Caêmpuchia, töø naêm 1990, Hieán Phaùp coâng nhaän töï do toân giaùo; Chính Phuû vaø Toøa Thaùnh ñaõ thieát laäp quan heä ngoaïi giao vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc coâng nhaän laø moät phaùp nhaân. Ngöôøi Coâng Giaùo hieän nay laø 20 ngaøn trong soá hôn 11 trieäu daân (khoaûng 0,2%), thuoäc ba giaùo phaän, döôùi söï höôùng daãn cuûa 30 linh muïc, trong ñoù chæ coù moät vò laø ngöôøi Caêm Boát, caùc vò khaùc thuoäc 15 quoác tòch khaùc nhau. Hieän nay coù 8 chuûng sinh ñang ñöôïc huaán luyeän ñeå laøm Linh Muïc.

Taïi Laøo Quoác: Coù 4 giaùo phaän ñaïi dieän Toâng Toøa. Coäng Ñoàng Coâng Giaùo goàm 35 ngaøn tín höõu trong soá 5 trieäu daân cö, döôùi söï höôùng daãn cuûa 16 linh muïc vaø khoaûng 100 Nöõ Tu. Hieán Phaùp 1992 coâng nhaän töï do toân giaùo, nhöng taïi nhieàu ñòa phöông vaãn coù nhöõng giôùi haïn ñoái vôùi toân giaùo. Moái quan heä vôùi chính quyeàn trôû neân khaû quan hôn vaø vì theá Giaùo Hoäi cuõng thöïc hieän ñöôïc nhieàu coâng vieäc cho ñôøi soáng rieâng mình vaø ñoàng thôøi möu ích cho ngöôøi daân. Duø gaëp nhieàu khoù khaên, taïi Laøo coù nhieàu vuï trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo, vaø Giaùo Hoäi taïi ñaây cuõng nhö taïi Caêmpuchia laø nhöõng Giaùo Hoäi raát soáng ñoäng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page