Veà chuyeán vieáng thaêm
haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
taïi queâ höông cuûa Toå Phuï Abraham

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà chuyeán vieáng thaêm haønh höông cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi queâ höông cuûa Toå Phuï Abraham.

Tin Roma (Apic 13/07/99): Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin hoâm thöù Ba 13 thaùng 7/1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñang duøng nhöõng ngaøy nghæ heø, ñeå cuï theå hoùa nhöõng döï aùn cuûa Ngaøi cho naêm 2000. ÑTC nghó ñaëc bieät ñeán ñieàu ngaøi ñaõ noùi ñeán trong böùc thô do chính ngaøi vieát hoâm 30 thaùng 6/1999 vöøa qua, noùi veà cuoäc haønh höông cuûa ngaøi taïi vuøng Meâsopotamie, nôi queâ huông cuûa TOÅ PHUÏ ABRAHAM, vaø taïi Thaùnh Ñòa, queâ höông traàn gian cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Thöù Hai vöøa qua, ngaøy 12 thaùng 7/1999, ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Valls, ñaõ nhaéc ñeán nhöõng lôøi ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi veà nhöõng gì Ngaøi muoán thöïc hieän nhö sau:

"Thaät ñeïp bieát laø chöøng naøo, neáu khi toâi ñeán UR cuûa nhöõng ngöôøi Calñeâ, queâ höông cuûa toå phuï Abraham, thì nhöõng ngöôøi Do Thaùi vaø anh chò em tín ñoà Hoài Giaùo, coù theå ñeán chung vôùi toâi, ngoõ haàu chuùng ta ñöôïc cuøng nhôù ñeán Vò Cha Chung cuûa chuùng ta trong ñöùc tin".

Ñòa ñieåm UR cuûa ngöôøi Chalñeâ naèm ôû mieàn nam IRAK. Vì theá, thaät laø khoù maø coù söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi Do Thaùi. Chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ coù saùng kieán toå chöùc moät cuoäc gaëp gôõ nhöõng tín ñoà cuûa ba toân giaùo nhìn nhaän toå phuï Abraham nhö ngöôøi Cha chung, nhaân dòp naêm 2000. Trong toâng thö chuaån bò cho Ñaïi Toaøn Xaù, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeà nghò toå chöùc cuoäc gaëp gôõ taïi Beâlem, Gieârusalem vaø Sinai; ñaây laø nhöõng nôi coù giaù trò bieåu töôïng saâu xa, ñeå gia taêng cuoäc ñoái thoaïi vôùi nhöõng ngöôøi Do Thaùi cuõng nhö vôùi nhöõng tín ñoà Hoài Giaùo. Ngoaøi ra, ÑTC cuõng ñeà nghò toå chöùc nhöõng cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc ñaïi dieän cuûa nhöõng toân giaùo lôùn treân theá giôùi, taïi caùc thaønh phoá khaùc nöõa. Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II xem ra nhö khoâng baän taâm ñeán nhöõng khoù khaên treân bình dieän di chuyeån hay chính trò cuûa cuoäc haønh höông taïi IRAK, Do Thaùi, taïi nhöõng laõnh thoå cuûa ngöôøi Palestine, taïi Giordani, Syri, Ai Caäp vaø Hy Laïp. Nhöng Ngaøi baän taâm veà vieäc chuyeán vieáng thaêm haønh höông coù theå bò lôïi duïng, vaø veà vieäc ngöôøi ta khoâng nhìn nhaän muïc tieâu hoaøn toaøn toân giaùo cuûa chuyeán vieáng thaêm noùi treân.

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh ñaõ noùi nhö sau: "Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñeán Irak theo veát chaân cuûa toå phuï Abraham, chôù khoâng theo oâng Saddam Hussein. Cho ñeán giaây phuùt naày, chöa coù nhöõng phaûn ñoái chính thöùc naøo töø phía Hoa Kyø hay Israel, tieáp theo sau vieäc coâng boá chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi IRAK. Theo nguoàn tin khaùc nöõa, thì ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng coù theå ñeán thaêm AÁn Ñoä, ñeå beá maïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho AÙ Chaâu, ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Vatican hoâm thaùng Tö vaø Naêm naêm 1998, vaø coâng boá Vaên Kieän Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

Caùc chuyeán vieáng thaêm noùi treân coù leõ seõ ñöôïc thöïc hieän vaøo cuoái thaùng 11 ñaàu thaùng 12/1999 tôùi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page