ÑTC tieáp
caùc thaønh vieân cuûa
Trung Taâm Vaên Hoùa "Gioan Phaolo II"
ôû Washington

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc thaønh vieân cuûa Trung Taâm Vaên Hoùa "Gioan Phaolo II" ôû Washington.

Vatican - 27.05.99 - Saùng thöù Naêm 27/05/99, ÑTC ñaõ tieáp caùc thaønh vieân cuûa Trung Taêm Vaên Hoùa coù truï sôû taïi Washington, mang chính teân cuûa ngaøi: "Trung Taâm Gioan Phaoloâ II". Trung taâm naøy hieän coøn ñang xaây caát ôû Washington, thuû ñoâ Hoa kyø, khoâng xa Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Myõ Chaâu (Catholic University of America) vaø seõ ñöôïc hoaøn taát vaøo naêm 2000. Taát caû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø ñaõ ñoùng goùp hôn 50 trieäu Myõ kim ñeå thöïc hieän coâng vieäc höõu ích naøy, do saùng kieán cuûa nhieàu vò chuû chaên, caùch rieâng cuûa Ñöùc Hoàng Y Maida, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Detroit.

Trung taâm vó ñaïi naøy seõ daønh cho caùc nhaø söu taàm, caùc hoïc giaû thuoäc laõnh vöïc thaàn hoïc, söû hoïc vaø trieát hoïc. Taïi ñaây caùc vò coù theå toå chöùc nhöõng cuoäc Hoäi Thaûo, nhöõng buoåi dieãn thuyeát ñeå ñaøo saâu treân caùc caáp baäc khaùc nhau moái quan heä neàn taûng giöõa Ñöùc Tin vaø Vaên Hoùa. Taïi Trung Taâm naøy coøn coù "Baûo Taøng Vieän cuûa Ñöùc Tin", ñeå trình baøy theo caùc phöông phaùp vaø kyõ thuaät toái taân veà thính thò lòch söû Giaùo Hoäi trong theá kyû 20 naày vaø lòch söû cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho caùc thaønh vieân cuûa Trung Taâm, ÑTC nhaéc laïi söù meänh cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø laø "laøm phaùt trieån vieäc ñoái thoaïi vaø vieäc phong phuù laãn cho nhau giöõa theá giôùi Ñöùc Tin vaø theá giôùi Vaên Hoùa". Vôùi caùc ñaïi dieän cuûa duïng cuï môùi meû vaø quan troïng cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng cho theá kyû 21 tôùi ñaây, ÑTC taän tình caàu chuùc laø duïng cuï naøy trôû thaønh moät giuùp ñôõ ñaéc löïc cho Giaùo Hoäi trong vieäc coå voõ, vôùi truyeàn thoáng laâu ñôøi vaø kinh nghieäm, (coå voõ) nhöõng giaù trò cao quí nhaân loaïi vaø luaân lyù: nhöõng giaù trò naày seõ phaûi ñaøo taïo caùc theá heä töông lai cuûa xaõ hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page