Lieân Hieäp Quoác leân aùn
vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi
Giaùm Muïc phuï taù Guatemala

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cao UÛy Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác leân aùn vuï saùt haïi Ñöùc Cha ngöôøi Guatemala.

(AFP 28/04/98) - Thuïy Só (Geneve) - Thöù Ba 28/04/98, baø Mary Robinson, giaùm ñoác uûy ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñaõ leân aùn vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Geraldi beân Guatemala vaø baø keâu goïi chính phuû nöôùc naøy haõy mau choùng ñöa caùc thuû phaïm vuï saùt haïi naøy ra tröôùc coâng lyù.

Trong moät thoâng caùo coâng boá töø Geneve beân Thuïy Só, UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác leân aùn vôùi nhöõng lôøi maïnh meõ nhaát veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Ñöùc Cha Geraldi laø moät nhaân vaät luoân möu tìm coâng lyù vaø hoøa giaûi, caùi cheát cuûa Ñöùc Cha laø moät tin buoàn cho taát caû nhöõng ai coù cuøng lyù töôûng nhö ngaøi taïi Guatemala vaø treân khaép theá giôùi. Thoâng caùo ñoøi buoäc chính phuû Guatemala phaûi laøm taát caû nhöõng gì coù theå ñeå ñem nhöõng ngöôøi chòu traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi ra tröôùc toøa aùn coâng lyù.

Veà phaàn mình, oâng Federico Mayor, toång giaùm ñoác Quyõ Nhi Ñoàng Quoác Teá (hay coøn goïi laø UNESCO) ñaõ baøy toû noãi ñau buoàn khoân taû veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi. OÂng noùi nhö sau: "Toâi kinh hoaøng tröôùc toäi aùc gheâ tôûm naøy nhaém vaøo moät nhaân vaät cuûa hoøa bình, moät ngöôøi ñaõ can ñaûm baûo veä nhaân quyeàn taïi Guatemala. Ngöôøi ta coù theå gieát cheát Ñöùc Cha, nhöng hoï khoâng theå huûy dieät söù ñieäp cuûa ngaøi vaø söù ñieäp naøy seõ soáng maõi". Ngoaøi hai nhaân vaät cao caáp cuûa Lieân Hieäp Quoác, Hoa Kyø cuõng ñaõ leân tieáng keâu goïi chính phuû Guatemala haõy ñieàu tra kyõ caøng veà vuï aùn naøy vaø ñeà nghò giuùp chính phuû Guatemala trong coâng taùc ñieàu tra.

Trong khi ñoù, chính quyeàn Guatemala ñaõ thieát laäp moät uûy ban ñeå ñieàu tra veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala cho chính phuû 72 tieáng ñoàng hoà ñeå ñöa ra aùnh saùng vuï aùn naøy. Toång Thoáng Guatemala, oâng Alvaro Arzu ñaõ theà quyeát seõ tìm ra caùc thuû phaïm gieát ñöùc cha. Sau khi vieáng xaùc cuûa ñöùc cha vaøo toái hoâm thöù hai 27/04/98, oâng Arzu noùi laø oâng kinh hoaøng vaø raát ñau buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi. Tuy nhieân oâng ñaõ baùc boû thôøi haïn 72 tieáng ñoàng hoà ñeå ñöa ra baûn baùo caùo sô khôûi veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Geraldi. Toái hoâm Chuùa Nhaät 26/04/98, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa Ñöùc Cha taïi baõi ñaäu xe nôi Ñöùc Cha cö nguï vaø ñaàu cuûa Ñöùc Cha bò ñaäp naùt. Caùc ñieàu tra vieân cho bieát tröôùc ñoù, coù boán keû laï maët ñaõ ñöùng chôø nhieàu tieáng ñoàng hoà taïi khu vöïc gaàn ñoù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page