Caùc cuoäc baïo ñoäng
baùch haïi caùc Tín Höõu Kitoâ xaûy ra taïi AÁn Ñoä
ñaõ giuùp cho Giaùo Hoäi ñöôïc bieát ñeán nhieàu hôn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc cuoäc baïo ñoäng baùch haïi caùc Tín Höõu Kitoâ xaûy ra taïi AÁn Ñoä ñaõ giuùp cho Giaùo Hoäi ñöôïc bieát ñeán nhieàu hôn.

(UCAN IA2541.1024 20/04/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ Giaùo ñang giuùp cho Giaùo Hoäi ñöôïc bieát ñeán nhieàu hôn, ñoàng thôøi gia taêng ñöùc tin cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa caùc Giaùm Muïc thuoäc UÛy Ban Thöôøng Tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä trong khoùa hoïp baùn nieân ôû thuû ñoâ New Delhi, töø 15-16 thaùng 4/1999 vöøa qua. Baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ vaø caùc chöông trình chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh laø hai ñeà taøi chính trong cuoäc hoïp cuûa caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä. Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä ghi nhaän raèng nhöõng haønh ñoäng toäi aùc choáng ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä, ñang mang laïi nhieàu hoàng aân cho caùc tín höõu. Qua ñoù, caùc tín höõu ngaøy caøng ñaøo saâu ñöùc tin cuûa mình, vaø saün saøng chòu ñau khoå trong nieàm hy voïng vaø söï hieäp nhaát. Nhöõng vuï baïo ñoäng ñaõ giuùp cho giaùo hoäi vaø caùc giaù trò ñöôïc giaùo hoäi coå voõ, bieát ñeán nhieàu hôn treân toaøn quoác. Duø vaäy, trong khoùa hoïp naøy, caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä vaãn vaïch ra moät chöông trình nhaém ñoái phoù vôùi chieán dòch baøi Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä hieän nay. Thaêng tieán ñoái thoaïi lieân toân, cuûng coá coâng taùc linh höôùng, caûi tieán vieäc lieân laïc trong noäi boä Giaùo Hoäi, taêng cöôøng caùc coâng taùc xaõ hoäi, xaây döïng tình hieäp nhaát lieân toân, ñoù laø nhöõng ñeà nghò ñöôïc ñöa ra nhaém ñaït tôùi muïc tieâu vöøa noùi.

Cuõng theo caùc Giaùm Muïc thì nhöõng bieán coá vöøa qua cho thaáy, giaùo hoäi caàn duy trì moät maïng löôùi lieân laïc höõu hieäu, chính xaùc vaø mau choùng; ñoàng thôøi taát caû nhöõng tin töùc lieân quan tôùi giaùo hoäi caàn ñöôïc phoå bieán vôùi muïc tieâu choáng laïi nhöõng tin töùc thaát thieät vaø giaû doái. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä ñang ñöông ñaàu vôùi moät cuoäc thöû thaùch vaø khoå naïn ñöùng tröôùc nhöõng vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ trong naêm vöøa qua, vì theá giaùo hoäi caàn phaûi caûnh giaùc tröôùc nhöõng aâm möu daøi haïn vaø quyeát taâm cuûa caùc phaàn töû toân giaùo cöïc ñoan, muoán taán coâng Giaùo Hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page