Phieân toøa
xöû vuï aùn gieát haïi Ñöùc Cha Gerardi
giaùm muïc phuï taù toång giaùo phaän Guatemala
seõ ñöôïc ñöa ra xöû ngaøy 15/2/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phieân toøa xöû vuï aùn gieát haïi Ñöùc Cha Gerardi, giaùm muïc phuï taù toång giaùo phaän Guatemala seõ ñöôïc ñöa ra xöû ngaøy 15/2/2001.

 Guatemala - 1/2/2001 - Toøa aùn toái cao Guatemala hoâm thöù Naêm 1/2/2001 cho bieát phieân toøa xöû vuï aùn gieát haïi Ñöùc Cha Gerardi, giaùm muïc phuï taù toång giaùo phaän Guatemala seõ ñöôïc ñöa ra xöû ngaøy 15/2/2001 sau 3 naêm bò trì hoaõn.

 Chaùnh aùn Jose Eduardo Cojulun, moät trong ba chaùnh aùn trong phieân toøa saép tôùi, cho bieát toøa seõ nghe lôøi chöùng cuûa 100 nhaân chöùng. Caùc bò caùo lieân quan ñeán vuï naøy goàm thieáu taù veà höu Disrael Lima vaø hai con trai oâng, ñaïi uùy Lima Oliva vaø trung só Byron Lima; vaø Jose Obdulio Villanueva, cöïu nhaân vieân maät vuï thuoäc phuû toång thoáng. Linh muïc Mario Orantes, ngöôøi cuøng soáng vôùi Ñöùc Cha cuõng bò coi laø bò caùo, maëc duø, caû nöôùc Guatemala ñeàu khoâng tin ngaøi laø thuû phaïm, keå caû nhöõng keû toá caùo ngaøi.

 Töôûng cuõng neân nhaéc laïi laø Ñöùc Giaùm Muïc Juan Jose Gerardi ñaõ bò gieát cheát ngaøy 26/4/1998, moät ngaøy sau khi ngaøi trình leân quoác hoäi moät baûn baùo caùo toá giaùc quaân ñoäi Guatemala ñaõ phaïm toäi dieät chuûng vôùi haøng loaït nhöõng cuoäc thaûm saùt daân laønh voâ toäi trong 36 naêm noäi chieán vöøa qua. Vôùi töïa ñeà "Guatemala: ñöøng bao giôø taùi dieãn nöõa", taøi lieäu ghi laïi 36 naêm khuûng boá tra taán maø naïn nhaân chính laø caùc thöôøng daân. Trong hôn 36 naêm noäi chieán, ñaõ coù khoaûng 150 ngaøn nguôøi bò saùt haïi vaø hôn 50 ngaøn nguôøi bò maát tích. Taøi lieäu ñöôïc Ñöùc Cha thu thaäp trong voøng ba naêm goàm 1,700 trang, vôùi chöùng töø cuûa treân 5,000 ngöôøi vaø 37 ngaøn vuï baïo ñoäng töø naêm 1960 ñeán naêm 1996.

 Vaøi giôø tröôùc khi cheát, Ñöùc Cha Gerardi, giaùm muïc phuï taù toång giaùo phaän Guatemala ñaõ ñoïc moät vaøi ñoaïn trích daãn töø taøi lieäu noùi treân trong nhaø thôø chính toøa thuû ñoâ. Trong taøi lieäu, ñöùc cha Gerardi ñaõ toá caùo caùc vuï baét coùc, buoân baùn ma tuùy do giôùi quaân nhaân chuû tröông.

 Noäi vuï trôû neân phöùc taïp vì caûnh saùt Guatemala vaø quaân ñoäi ñaõ bao che cho nhau. Caûnh saùt ñaõ baét cha ñaïi dieän giaùo phaän Mario Orantes (nguï chung nhaø vôùi ñöùc cha) vaø oâng töø giuùp vieäc vaø keát toäi cho hoï toäi raát khoù tin laø ñaõ gieát Ñöùc Giaùm Muïc ñeå... cöôùp tieàn. Cha Mario Orantes bò baét roài ñöôïc thaû ra, roài laïi bò baét, roài laïi ñöôïc thaû ra vaø nay ngaøi phaûi ra haàu toøa maëc duø tình traïng söùc khoeû raát teä sau nhöõng naêm thaùng tuø ñaày.

 Trong thôøi kyø tranh cöû, oâng Alfonso Portillo ñaõ cam keát xöû xong vuï naøy trong voøng 6 thaùng. Toång thoáng Alfonso Portillo ñaõ nhaäm chöùc vaøo thaùng 1/2000. Lôøi höùa cuûa oâng khoâng ñöôïc thöïc hieän vì caùc chaùnh aùn lieân tuïc bò haêm doïa, bò baén huït vaø nhieàu chaùnh aùn ñaõ xin töø nhieäm vì quaù sôï.

 Caàn nhaéc laïi laø ñeâm thöù hai raïng saùng thöù ba 1/8/2000, ñaïi uùy Byron Lima Oliva thuoäc quaân ñoäi Guatemala, ngöôøi ñaõ bò caùo giaùc laø ñaùnh cheát Ñöùc Giaùm Muïc Juan Jose Gerardi naêm 1998 ñaõ bò ñaâm trong khi ñang bò giam trong tuø. Ñaïi UÙy Lima Oliva, moät só quan binh chuûng ñaëc coâng tinh nhueä cuûa Guatemala ñaõ phaùt hieän hai keû taán coâng vaø ñaõ laøm chuùng bò thöông tröôùc khi bò chuùng ñaâm bò thöông.

 Lima Oliva vaø oâng boá laø thieáu taù Disrael Lima Estrada cuøng vôùi Jose Obdulio Villanueva, moät caûnh veä phuû toång thoáng ñaõ bò toá caùo ñaõ ñaùnh Ñöùc Giaùm Muïc Juan Jose Gerardi cho ñeán cheát hoâm 26/04/1998, moät ngaøy sau khi ngaøi trình leân quoác hoäi moät baûn baùo caùo toá giaùc quaân ñoäi Guatemala ñaõ phaïm toäi dieät chuûng vôùi haøng loaït nhöõng cuoäc thaûm saùt daân laønh voâ toäi trong 36 naêm noäi chieán vöøa qua.

 Cuõng hoâm 1/8/2000, moät nhaân chöùng quan troïng khaùc trong vuï aùn gieát haïi Ñöùc Cha Gerardi ôû Guetalama ñaõ phaûi troán ra nöôùc ngoaøi vì lyù do an toaøn. Coâ Juanna del Carmel Sandoval, moät nhaân chöùng ñaõ toá caùo quaân ñoäi Guatemala nhuùng tay trong vuï gieát Ñöùc Cha Gerardi ñaõ nhaän ñöôïc haøng loaït nhöõng lôøi ñe doïa trong thôøi gian qua. Do ñoù, ngaøy 1/8/2000, chính phuû Guatemala ñaõ phaûi cho coâ ñi laùnh naïn taïi ngoaïi quoác.

 Hoâm 2/8/2000, coâng toá uûy vieân Leopoldo Zeissing, cho bieát "Thaät laø moät noãi nhuïc nhaõ cho chuùng ta laø nhöõng ñieàu naøy laïi ñang dieãn ra treân ñaát nöôùc Guatemala. Tuy nhieân, vì khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc hôn, chuùng toâi ñaõ phaûi quyeát ñònh ñöa coâ aáy bí maät troán ra ngoaïi quoác".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page