Linh Muïc coù dính líu
tôùi vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi
boû ra nöôùc ngoaøi vì bò ñe doïa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Linh Muïc coù dính líu tôùi vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi boû ra nöôùc ngoaøi vì bò ñe doïa.

(Reuters 13/10/99) - Guatemala (TP Guatemala) - Linh Muïc Mario Orantes, ngöôøi bò tình nghi coù dính líu tôùi vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Juan Gerardi beân Guatemala, ñaõ rôøi Guatemala sau khi nhaän ñöôïc nhieàu cuù ñieän thoaïi naëc danh.

Luaät sö cuûa cha Orantes cho bieát, cha ñaõ boû Guatemala ra nöôùc ngoaøi vaøo hoâm thöù Tö (13/10/1999), ñeå traùnh bò quaáy nhieãu bôûi nhöõng ngöôøi maø cha tin laø thuû phaïm saùt haïi vò Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala. Luaät sö Jose Toledo tieát loä: "Trong nhöõng tuaàn vöøa qua, cha Orantes ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu cuù ñieän thoaïi naëc danh. Ngöôøi goïi ñeàu cuùp maùy sau khi cha traû lôøi. Cha Orantes quyeát ñònh rôøi Guatemala vì lyù do an ninh vaø söùc khoûe".

Linh Muïc Orantes laø ngöôøi ñaõ khaùm phaù ra xaùc cuûa Ñöùc Cha Gerardi trong nhaø xe cuûa Toøa Giaùm Muïc nôi hai ngöôøi cö nguï. Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi ngaøy 26 thaùng 4 naêm 1998. Thaùng 7 cuøng naêm, caûnh saùt Guatemala ñaõ baét giöõ cha Orantes vì tình nghi cha laø thuû phaïm trong vuï aùn naøy. Thaùng 2 naêm 1999, nhaø chöùc traùch traû töï do cho cha vì khoâng coù ñuû baèng chöùng ñeå buoäc toäi cha. Tuaàn tröôùc, coâng toá vieân ñaëc traùch ñieàu tra vuï aùn cuûa Ñöùc Cha Gerardi cuõng ñaõ töø chöùc vì oâng nhaän ñöôïc nhieàu lôøi caûnh caùo ñe doïa tôùi tính maïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page