Giaùo hoäi coâng giaùo Nhaät
möøng kyû nieäm 450 naêm
Thaùnh Phanxicoâ Xavie
ñeán rao giaûng Tin Möøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo hoäi coâng giaùo Nhaät möøng kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Phanxicoâ Xavie ñeán rao giaûng Tin Möøng.

Ngaøy 16 thaùng 8 naêm 1998, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät khai maïc Naêm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, ñeå kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Nhaân ñeán rao giaûng Tin Möøng taïi Kagoshima, thuoäc ñaûo Kyushu vaøo ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1549, leã Ñöùc Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôøi. Trong Naêm Thaùnh Phanxicoâ, thaùng 12 naêm 1998, Ca ñoaøn Sixtine töø Roma ñeán Kagoshima, ñeå hoøa nhaïc. Roài nhieàu ñaïi hoäi veà nhöõng moái quan heä vôùi Taây Phöông, veà aûnh höôûng ngheä thuaät vaø vaên hoùa Taây Phöông vaø dó nhieân caû Kitoâ Giaùo, treân nöôùc Nhaät.

Leã möøng chính seõ laø cuoäc haønh höông toaøn quoác taïi Kagoshima, ñöôïc toå chöùc töø moàng 9 ñeán 12 thaùng 10/1999 tôùi ñaây vaø theo chöông trình ngaøy 11 thaùng 10/`999 caùc Giaùm Muïc Nhaät cuøng vôùi Vò Ñaïi Dieän ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh taïi Nhaät seõ daâng thaùnh leã ñoàng teá taïi Arina. Ngaøy 15 thaùng 8/1999 vöøa qua, (ngaøy Leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, ngaøy kyû nieäm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaët chaân leân cöûa bieån Kyushu), Ñöùc Cha Phaoloâ Shinichi Itonaga, Giaùm Muïc Kashigoma, ñaõ cöû haønh thaùnh leã keát thuùc cuoäc haønh höông daønh cho giôùi treû, do giaùo phaän Takamatsu toå chöùc.

Caùc leã möøng kyû nieäm 450 naêm rao giaûng Tin Möøng taïi Nhaät seõ ñöôïc keát thuùc vaøo ngaøy moàng 3 thaùng 12 tôùi ñaây (1999), leã Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, Quan Thaày caùc xöù truyeàn giaùo. Ngaøy beá maïc Naêm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñöôïc coi nhö laø moät cuoäc chuyeån sang Naêm Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000.

Ngöôøi thôøi nay ñaët caâu hoûi: Vaäy söù ñieäp cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñem ñeán cho daân toäc Nhaät caùch ñaây 450 naêm coù coøn hôïp thôøi hay khoâng. Cha Miguel Suarez traû lôøi caâu hoûi naøy treân Nhaät Baùo Coâng Giaùo YÙ Avvenire soá ra ngaøy 14.08.99. Cha thuoäc Doøng Teân (Doøng cuûa Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ), truyeàn giaùo taïi Nhaät töø 40 naêm nay, hieän nay Cha laø giaùm ñoác Ñaïi Chuûng Vieän quoác teá. Chuûng vieän naøy ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc ñích huaán luyeän caùc linh muïc truyeàn giaùo cho caùc giaùo phaän Nhaät.

Hoûi: Phanxicoâ Xavieâ laø ai ñoái vôùi nöôùc Nhaät?

Ñaùp: Laø tieáng keâu giöõa söï thaát voïng. Laø ngöôøi rao giaûng Tin Möøng, Tin Möøng maø chính Phanxicoâ ñaõ ñem ñeán caùch ñaây 450 naêm cho daân toäc Nhaät. Dó nhieân nöôùc Nhaät ngaøy nay ñaõ thay ñoåi nhieàu, nhöng vaán ñeà caên baûn cuûa con ngöôøi khoâng thay ñoåi: vaán ñeà vöôït thaéng söï cheát. Caû ngaøy nay nöõa, nhieàu ngöôøi tin raèng cheát laø heát. Neáu thöïc nhö vaäy, neáu khoâng coù Thieân Chuùa, thì cuõng khoâng coù tình yeâu thöông thöïc; vaø haïnh phuùc chæ ôû taïi soáng caùch toát hôn nhöõng ngaøy cuûa ñôøi ta treân traàn gian naøy thoâi. Ñaây laø vaán ñeà caùc vò tu haønh Phaät Giaùo ñaõ thaûo luaän vôùi Phanxicoâ Xavieâ, khi ngaøi ñeán Kagosihma. Vaø ñaây cuõng laø caâu hoûi tieáp tuïc gaây lo laéng cho chuùng ta sau hôn 4 theá kyû nay, duø coù nhöõng tieán boä veà khoa hoïc vaø kyõ thuaät.

Hoûi: Khi Phanxicoâ Xavieâ ñeán Nhaät, ngaøi bò doø xeùt caùch gheâ sôï, taïi sao?

Ñaùp: Söï toø moø hoïc hoûi laø moät ñaëc tính cuûa ngöôøi Nhaät, ngaøy nay cuõng nhö hoài ñoù. Vaø söï toø moø hoïc hoûi laø nguyeân taéc cuûa söï khoân ngoan. Ngöôøi Nhaät nhìn vaøo Xavieâ nhö theå quan saùt moät "con vaät": muõi, maét, maàu da...; nhöng nhaát laø cöùu xeùt söù ñieäp cuûa ngaøi ñem ñeán. "Caùi maø ngaøi rao giaûng veà Chuùa Gieâsu Kitoâ phuïc sinh coù thaät hay khoâng? Ai tin Ngöôøi, seõ ñöôïc soáng ñôøi ñôøi. Ngaøy nay khoâng thay ñoåi bao nhieâu. Toâi nghó raèng: ñieàu caên baûn trong luùc naøy hôn luùc naøo heát laø coù ngöôøi naøo ñoù noùi vôùi ngöôøi daân Nhaät raèng: "Ñöôïc lôïi laõi caû theá gian, nhöng maát linh hoàn, thì ích lôïi gì". Kyõ ngheä, tieán boä, kyõ thuaät, roài cheát caùch thaát voïng, thì ñöôïc ích gì? Ñoái vôùi Giaùo Hoäi Nhaät, ñieàu quan troïng hôn caû khoâng phaûi laø tham döï, can thieäp, toå chöùc nhöõng gì coù tính caùch xaõ hoäi, nhöng laø vieäc rao giaûng Tin Möøng. Neáu thieáu ñöùc tin, thì ñöùc aùi trôû thaønh moät thuyeát nhaân baûn roãng tueách.

Hoûi: Chuûng vieän do Cha ñieàu khieån hoaït ñoäng nhö theá naøo?

Ñaùp: Töø naêm 1990, naêm thaønh laäp, cho tôùi nay ñaõ coù 20 chuûng sinh ñöôïc phong chöùc linh muïc vaø laøm vieäc trong 4 giaùo phaän. Hieän nay chuûng vieän coù 30 chuûng sinh, thuoäc 15 nöôùc khaùc nhau. Taát caû ñeàu coù moät kinh nghieäm roäng raõi veà ñôøi soáng, duø coøn treû. Caùc chuûng sinh naøy ñaõ soáng ñöùc tin trong giöõa coäng ñoàng beù nhoû cuûa hoï; hoï laø con caùi cuûa caùc giaûng vieân giaùo lyù löu ñoäng hoaëc cuûa caùc gia ñình ñi truyeàn giaùo; hoï quen soáng trong tính caùch taïm bôï, baáp beânh. Ñi tu, hoï khoâng chuû chöông tìm ñòa vò xaõ hoäi, hay moät ñôøi soáng thoaûi maùi veà vaät chaát.

Hoûi: Caùc linh muïc naøy phaûi laøm gì ñeå vieäc giaûng daïy cuûa hoï ñöôïc tín nhieäm.

Ñaùp: Treân bình dieän caù nhaân, minh chöùng baèng ñôøi soáng göông maãu theo chaân lyù hoï rao giaûng. Ngöôøi daân Nhaät raát tröïc giaùc vaø cuï theå: hoï quan saùt ñeå bieát. Ñaây laø caùi dó nhieân, bôûi vì vieäc traéc nghieäm, vieäc quan saùt laø phöông theá duy nhaát ñeå bieát tính caùch trong saùng cuûa moät söï vieäc. Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ cuõng qua cuoäc thöû thaùch, quan saùt naøy. Moät voõ só Nhaät (Samourai) khaïc nhoå vaøo maët Phanxicoâ, nhöng ngaøi khoâng phaûn öùng, khoâng phaûn ñoái gì caû. Tröôùc thaùi ñoä bình thaûn naøy, voõ só Nhaät ñaõ trôû laïi, vì anh tin chaéc raèng: söï tha thöù caùc xuùc phaïm vaø tình yeâu thöông ngöôøi thuø ñòch chæ coù theå vaø chæ gaëp ñöôïc trong Kitoâ giaùo maø thoâi. Caùc Vò Töû Ñaïo cuõng thöïc haønh nhö vaäy. Tha thöù vaø caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi baùch haïi vaø leân aùn mình. Cuoán Saùch Töû Ñaïo cuûa Giaùo Hoäi Nhaät laø moät trong caùc cuoán saùch phong phuù vaø haáp daãn hôn caû. Taïi Nhaät, Giaùo Hoäi bò baùch haïi trong 250 naêm, vaø khoâng coù linh muïc coi soùc; nhöng vaøo theá kyû 18, khi ñöôïc pheùp ñeán Nhaät, taïi Nagasaki, caùc nhaø truyeàn giaùo Phaùp ñaõ khaùm phaù thaáy vaãn coøn coù caùc tín höõu Kitoâ ñaõ bieát thoâng truyeàn ñöùc tin cuûa cha oâng cho con caùi, duø coù caùc cuoäc baùch haïi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page