Lieân Hieäp Quoác tieán tôùi
vieäc baõi boû aùn töû hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lieân Hieäp Quoác tieán tôùi vieäc baõi boû aùn töû hình.

Geneve [Zenit 29/04/99] - Hoâm thöù Tö [28/04/99] vöøa qua, UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñaõ pheâ chuaån moät nghò quyeát nhaèm keâu goïi theá giôùi haõy ñình hoaõn aùn töû hình. Ngoaøi vieäc keâu goïi baõi boû aùn töû hình, nghò quyeát coøn ñeà nghò mieãn aùn töû hình cho nhöõng ai chæ môùi 18 tuoåi khi phaïm phaùp, cuõng nhö caùc phuï nöõ mang thai vaø nhöõng ngöôøi maéc beänh taâm thaàn.

Caùc nhaø chuyeân moân xem taøi lieäu naøy laø moät khôûi ñieåm toát ñeïp cho cuoäc gaëp gôõ seõ dieãn ra taïi New York vaøo muøa thu tôùi ñaây. Trong cuoäc gaëp gôõ naøy, ñaïi hoäi ñoàng Lieân Hieäp Quoác seõ bieåu quyeát veà vieäc baõi boû toaøn dieän aùn töû hình vaø ñình hoaûn caùc cuoäc xöû töû.

Noå löïc cuûa Lieân Hieäp Quoác truøng hôïp vôùi lôøi keâu goïi maø Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñöa ra nhaän dòp chuaån bò ñaïi Naêm Thaùnh.

Trong caùc toå chöùc thu thaäp chöõ kyù ñeå yeâu caàu Lieân Hieäp Quoác thoâng qua vieäc baõi boû aùn töû hình, noãi baät hôn caû laø caùc nghò vieân AÂu Chaâu vaø coäng ñoàng thaùnh Egidio ôû Roma. OÂng Mario Marazziti, ngöôøi ñaïi dieän cuûa coäng ñoàng thaùnh Egidio ñeå môû chieán dòch xin chöõ kyù yeâu caàu baõi boû aùn töû hình, cho bieát ñaõ thu thaäp ñöôïc nöûa trieäu chöõ kyù. OÂng hy voïng raèng con soá naøy seõ leân ñeán moät trieäu vaøo muøa thu tôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page