Keát Thuùc
Tuaàn Tónh Taâm quoác teá
caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Keát thuùc tuaàn tónh taâm quoác teá cuûa caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa.

Tuaàn tónh taâm quoác teá laàn thöù boán cuûa caùc Linh Muïc taïi Thaùnh Ñòa ñaõ ñöôïc khai maïc hoâm thöù Ba 22.06.99, taïi Nagiaret; Vaø Tuaàn Tænh Taâm naày ñaõ keát thuùc hoâm Chuùa Nhaät 27.06.99 taïi Gieârusalem vôùi Thaùnh Leã phong chöùc Linh Muïc cho ba Thaày Phoù Teá do Ñöùc Hoàng Y Dario Catrillon Hoyos, Toång Tröôûng Boä Giaùo Só chuû söï.

Sau nhöõng ngaøy tónh taâm taïi Nagiaret, suy ngaém veà Maàu Nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå, döôùi con maét cuûa Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa, Meï caùc Linh Muïc, thì Tuaàn Tænh Taâm ñöôïc chuyeån leân Gieârusalem hoâm thöù Naêm 24/06/99. Treân ñöôøng, taát caû caùc Hoàng Y, Giaùm Muïc vaø Linh Muïc döøng laïi daâng Thaùnh Leã treân baûy chieác thuyeàn lôùn chaïy saùt beân nhau treân Bieån Hoà Tiberiade (Bieån Galilea), nôi Chuùa Gieâsu hoaït ñoäng toâng ñoà caùch ñaây hai ngaøn naêm. Taïi nôi thaùnh naøy, Thaùnh Leã ñöôïc cöû haønh treân baåy chieác thuyeàn lôùn gheùp laïi thaønh nhaø thôø: neàn Nhaø Thôø laø maët nöôùc cuûa Hoà, maùi Nhaø Thôø laø baàu trôøi xanh. Coäng ñoaøn giaùo daân tham döï Thaùnh Leã ñöùng treân bôø hoà. Sau Thaùnh Leã, ñoaøn haønh huông tieán veà Ñeàn Thôø Moà Thaùnh, vöøa ñi vöøa haùt Thaùnh Vònh 121: "Chuùng ta seõ tieán vaøo Nhaø Chuùa" vaø Thaùnh Vònh 147: "Hôõi Gieârusalem, haõy ca ngôïi Chuùa". Trong Ñeàn Thôø Moà Thaùnh, ñoaøn haønh höông caát haùt Kinh "Chuùng Con Chuùc Tuïng Chuùa" (Te Deum), ñeå caûm taï Chuùa veà hoàng aân cao caû cuûa Chöùc Linh Muïc ñaõ laõnh nhaän.

Taïi Moà Thaùnh, Cha Giovanni Battistelli, vò Canh Giöõ Thaùnh Ñòa, giaûi thích vaø giuùp suy tö veà yù nghóa moà troáng cuûa Chuùa Kitoâ: lyù do vaø neàn taûng cuûa ñöùc tin chuùng ta; vaø sau ñoù Cha nhaân danh moïi ngöôøi caûm ôn Ñöùc Hoàng Y Hoyos, ñaõ coù coâng toå chöùc tuaàn tónh taâm thaät yù nghóa naøy cho caùc Linh Muïc ñeå chuaån bò böôùc vaøo Ñaïi Toaøn Xaù. Buoåi toái, taát caû caùc vò tham döï tuaàn Tónh Taâm tuï hoïp nhau taïi Ñeàn Thôø Gieâtsemani ñeå chaàu Thaùnh Theå moät giôø, do ñöùc Toång Giaùm Muïc Csaba Ternyak, Thö Kyù Boä Giaùo Só höôùng daãn. Tröôùc giôø suy nieäm, coù Linh Muïc Nguyeãn Vaên Duï vaø ñaïi dieän caùc Linh Muïc ñeán töø caùc Chaâu khaùc nhau, chia seû kinh nghieäm veà ñôøi soáng chöùng nhaân Linh Muïc trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên vaø ñaày thöû thaùch: bò baét bôù, bò ñaøn aùp duôùi nhöõng cheá ñoä ñang baùch haïi giaùo hoäi. Hoâm sau 26/06/99, taát caû tuï hoïp taïi Thính Ñöôøng môùi taïi Belem, ñöôïc daâng kính thaùnh Phanxico vaø Ngaøn Naêm thöù ba cuûa Kyû Nguyeân Cöùu Chuoäc. Thính ñöôøng naèm keá beân Ñeàn Thôø Giaùng Sinh. Taïi ñaây Ñöùc Hoàng Y Godfried Danneels, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Bruxelles vaø Malines (Bæ) chuû söï Thaùnh Leã. Sang ngaøy Chuùa Nhaät 27 thaùng 6/1999, Thaùnh Leã beá maïc do Ñöùc Hoàng Y Hoyos chuû söï treân Nuùi Caây Daàu, trong Ñeàn Thôø "Thieân Chuùa Cha (Pater)". Sôû dó ngöôøi ta goïi Ñeàn Thôø naày laø Ñeàn Thôø "Thieân Chuùa Cha", bôûi vì taïi chính nôi naøy Chuùa Gieâsu ñaõ daïy caùc Moân Ñeä caàu nguyeän lôøi Kinh Layï Cha ("Pater noster, Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi). Naêm 1999 naày laù Naêm daønh cho Thieân Chuùa Cha, trong tam nieân chuaån bò cho Naêm Thaùnh 2000. Chuùng ta vaãn goïi Thieân Chuùa laø Cha vaø caàu xin haèng ngaøy vôùi Ngöôøi baèng chính nhöõng lôøi do chính Chuùa Gieâsu ñaõ maïc khaûi. Kinh Laïy Cha cho tôùi nay ñaõ ñöôïc dòch ra 116 thöù tieáng khaùc nhau, vaø moãi thöù tieáng ñöôïc ghi treân moät baûng ñaù vaø ñöôïc giöõ laïi trong Ñeàn Thôø naøy. Trong dòp nhöõng ngaøy tónh taâm coù hai thöù tieáng khaùc cuûa Kinh Laïy Cha ñöôïc theâm vaøo soá treân ñaây: tieáng Malaysia vaø Maori (tieáng noùi cuûa thoå daân New-Zealand). Cuõng neân nhaéc laïi raèng: Trong nhöõng naêm hoïp Coâng Ñoàng Chung Vatican 2 (1962-1965), trong cuoäc haønh höông taïi Thaùnh Ñòa, caùc Giaùm Muïc Vieät Nam ñaõ cho khaéc kinh Laïy Cha treân moät bia ñaù vaø ñaët trong Ñeàn Thôø naøy. Trong Ñeàn Thôø "Pater", taát caû 600 vò tham döï tuaàn tónh taâm (Hoàng Y, Giaùm Muïc vaø Linh Muïc) ñoàng teá Thaùnh Leã vaø cuøng nhau nhau haùt Kinh Laïy Cha baèng tieáng Latinh, roài moãi ngöôøi ñoïc kinh naøy (trong thinh laëng) baèng tieáng cuûa mình.

Trong Thaùnh Leã beá maïc, Ñöùc Hoàng Y Hoyos, ñaõ phong chöùc Linh Muïc cho ba thaày Saùu. Moät cöû chæ mang yù nghóa saâu xa. Giaûng trong Thaùnh Leã, Ñöùc Hoàng Y noùi nhö sau: Palestine laø Queâ Höông cuûa caùc Linh Muïc. Taïi ñaây chuùng ta tìm laïi ñöôïc nguoàn goác cuûa Chöùc Linh Muïc thöøa taùc cuûa chuùng ta. Vaø ngaøy hoâm nay laø ngaøy leã cuûa caùc Linh Muïc, khoâng phaûi chæ vì coù leã phong chöùc cho ba thaày Saùu, nhöng coøn laø leã coù tính caùch hoaøn caàu, bôûi vì döôùi baàu trôøi Gieârusalem ñöôïc Chuùa chuùc phuùc, caùc Hoàng Y, Giaùm Muïc vaø Linh Muïc cuûa taát caû Giaùo Hoäi tuï hoïp taïi Thaùnh Ñòa, nôi ñaây Chuùa ñaõ thieát laäp Bí Tích Thaùnh Theå vaø Chöùc Linh Muïc thöøa taùc. Giaùo Hoäi hoaøn caàu, löõ haønh treân traàn theá, cuøng nhau tieán veà Gieârusalem treân trôøi".

Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp: "Taïi Gieârusaelm ñaây, chuùng ta khaùm phaù nguoàn goác cuûa Chöùc Linh Muïc, Vuôøn Caây Daàu (Gietsemani), Ñoài Calvario vaø Nhaø Tieäc Li, qua moãi nguoàn goác naøy, Ñöùc Hoàng Y khai trieån moät loaït suy tö. Roài ngaøi keát thuùc baøi giaûng baèng hai ñeà taøi veà leã phong chöùc vaø veà söù meänh rieâng bieät cuûa Chuùc Linh Muïc, ñoù laø laøm vinh danh Thieân Chuùa vaø xaây döïng Giaùo Hoäi. Chieàu thöù baåy, treân Nuùi Caây Daàu, keá beân Ñeàn thôø "Kinh Laïy Cha", taïi Quaûng Tröôøng, moïi ngöôøi coù caùi nhìn bao quaùt vaø gôïi caûm cuûa Gieârusalem. Taïi ñaây coù cuoäc gaëp gôõ Lieân Toân ñeå caàu nguyeän, moät cuoäc gaëp gôõ raát yù nghóa. Tham döï buoåi caàu nguyeän, veà phía Do Thaùi coù vò Ñaïo Tröôûng David Rosen, töø nhieàu naêm daán thaân trong vieäc ñoái thoaïi giöõa ba toân giaùo ñoäc thaàn; veà phía Hoài Giaùo coù OÂng Abbdel Azuz Bukavi, ñaïi dieän coäng ñoàng Uzbekistan ôû Gieârusalem. Phaùi ñoaøn Coâng Giaùo do Ñöùc Hoàng Y Hoyos, caàm ñaàu, goàm caùc Ñöùc Hoàng Y: Toång Giaùm Muïc Bruxelles, Kinshasa, Rio de Janeiro vaø Ñöùc Giaùm Muïc Toång Ñaïi Dieän cuûa Toøa Giaùo Chuû Latinh, taïi Gieârusalem vaø Cha Doøng Phanxicoâ, coi giöõ Thaùnh Ñòa.

Cuoäc gaëp gôõ ñöôïc môû ñaàu vaø keát thuùc do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pietro Sambi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel, Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Gieârusalem vaø Palestine. Ngaøi noùi: Chuùng ta haõy caàu xin Thieân Chuùa cho neàn hoøa bình, cho Gieârusalem vaø cho theá giôùi. Roài ngaøi môøi goïi moïi ngöôøi giöõ phuùt yeân laëng. Sau Ñöùc Söù Thaàn, Vò Ñaïo Tröôûng Do Thaùi caàu nguyeän raát soát saéng baèng vieäc thuaät laïi ñoaïn saùch Isaia vaø Michea, Saùch Daân Soá vaø Thaåm Phaùn, baèng nhöõng lôøi caàu nguyeän theo truyeàn thoáng Do Thaùi. Vò ñaïi dieän Hoài Giaùo ñoïc laïi ñoaïn thôøi danh cuûa Saùch Coran: ñoaïn naøy xaùc nhaän loøng tin töôûng nôi caùc tieân tri, caû nhöõng vò tröôùc Maometto, roài moät ñoaïn khaùc veà truyeàn thoáng cuûa Hoài Giaùo. Sau cuøng vò ñaïi dieän caàu nguyeän cho söï thaát baïi cuûa nhöõng thuø ñòch cuûa hoøa bình. Coøn Ñöùc Hoàng Y Hoyos khôûi söï caàu nguyeän baèng lôøi cuûa Thaùnh Vònh 121 vaø keát thuùc baèng thaùnh vònh 125: ñaây laø nhöõng lôøi caàu nguyeän taát caû Gieârusalem, ñöôïc bao vaây baèng nuùi non nhö Thieân Chuùa bao boïc Daân Ngöôøi, baây giôø vaø maõi maõi. Nhaéc laïi hoøa bình phaùt xuaát nhö theá naøo trong taâm hoàn con ngöôøi, Ñöùc Hoàng Y noùi: Hoøa bình giöõa nhöõng nguôøi thieän chí coù theå ñöôïc, chæ khi con ngöôøi giaûng hoøa vôùi nhau vaø vôùi Thieân Chuùa. Cuoäc gaëp gôõ keát thuùc baèng "cöû chæ baét tay thaân maät vaø oâm hoân bình an giöõa caùc vò tham döï"


Back to Radio Veritas Asia Home Page