Söù ñieäp phoå quaùt
cuûa Cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh
cho moïi ngöôøi laø: Haõy Caàu Nguyeän

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Söù ñieäp phoå quaùt cuûa Cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh, cho moïi ngöôøi laø: Haõy Caàu Nguyeän.

Tin Roma (Zenit 22/04/99): Chuùa Nhaät tôùi ñaây, muøng 2 thaùng 5/1999, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ôû Roma, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ cöû haønh thaùnh leã phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ Naêm Daáu Thaùnh. Ban toå chöùc döï truø laø seõ coù thaät ñoâng tín höõu töïu veà Roma trong dòp naày. Vaø con soá coù theå leân ñeán hôn moät trieäu ngöôøi. Vì theá, ngoaøi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ra, ban toå chöùc cuõng ñaët nhöõng maøn hình lôùn taïi quaûng tröôøng Thaùnh Gioan Lateâranoâ, ngoõ haàu nhöõng tín höõu naøo khoâng theå ñeán Quaûng Tröôøng thaùnh Pheâroâ, ñöôïc theo doõi Thaùnh Leã.

Linh Muïc Gerardo di FLUMERI, phuï taù caùo thænh vieân cuûa aùn phong Chaân Phöôùc cho Cha Pioâ, ñaõ noùi leân nhaän ñònh cuûa mình nhö sau:

"Cha Pioâ laø moät vò Thaùnh phoå quaùt cho taát caû moïi ngöôøi; söù ñieäp cuûa Cha coù giaù trò cho moïi nguôøi laø: haõy caàu nguyeän, haõy caàu nguyeän luoân. Thaät vaäy, cha Pioâ thöôøng thích ñònh nghóa veà mình nhö laø "moät thaày Doøng thaáp heøn soáng ñôøi caàu nguyeän!" Caùc tín höõu khaép nôi treân theá giôùi coù loøng moä meán cha Pioâ, ñaõ töï ñoäng quy tuï laïi vôùi nhau thaønh nhöõng nhoùm caàu nguyeän chung. Theo con soá thoáng keâ cuûa Vaên Phoøng Ñieàu Haønh ñaët taïi San Giovanni Rotondo, nôi Cha Pioâ sinh soáng vaø hoaït ñoäng, thì taïi Italia ñaõ coù 2,000 nhoùm caàu nguyeän, vaø ngoaøi Italia, coù 370 nhoùm.

Nhöõng nhaân ñöùc cuûa Cha Pioâ, loøng ñôn sô khieâm toán, tình thöông yeâu ñoái vôùi moïi ngöôøi, söï gaàn guûi thoâng caûm vôùi nhöõng ai ñau khoå, ñoù laø nhöõng ñaëc ñieåm thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán. Cha laø moät nhaân vaät noåi baät cuûa theá kyû 20, bieát laøm theá naøo ñeå thoâng truyeàn söù ñieäp keâu goïi con ngöôøi haõy hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page